Licytacja L-90-2010

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-90-2010 - Budowa boiska wielofunkcyjnego os. Sidzina Kraków

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Agnieszka Szczechowicz-Pierko, Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie
Adres pocztowy: ul. Walerego Sławka 10
Miejscowość: Kraków, Kod pocztowy: 30-633
Tel.: , Faks:
Rodzaj zamawiającego:

Numer ogłoszenia w BZP:

84554-2010

Termin otwarcia licytacji:

2010-04-08 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa boiska wielofunkcyjnego os. Sidzina Kraków
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: 1) Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 25,0 x 44,0 m o powierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem i oświetleniem oraz parkingiem i drogą dojazdową przy Centrum Zdrowia, Kultury, Sportu i Rekreacji w Krakowie, os. Sidzina. 2) Zamówienie należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz przedmiarami robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, które stanowią załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia. 3) Na przedmiotowe roboty Wykonawca zobowiązany jest udzielić 60 miesięcy gwarancji. 4) W przypadku wystąpienia w załącznikach do SIWZ nazwy producenta - produkty można zastąpić równoważnymi.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 45.21.22.00-8
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
Zakończenie: 20.05.2010

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
1) Przystępując do licytacji Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych ) 2) Wadium należy wnieść przed upływem terminu otwarcia licytacji elektronicznej. 3)Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.). 4)Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego. Bank Pekao S.A. nr rachunku 69 1240 4432 1111 0010 2302 3230. 5)Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 6)W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć w pokoju 001 Informacja - Dziennik Podawczy, Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków, przed terminem otwarcia licytacji, 7)Zwrot lub zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z art. 46 upzp.

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 upzp, a w szczególności wykażą, że: posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert wykonali roboty budowlane polegające na budowie co najmniej 1 boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 upzp, a w szczególności wykażą, że: osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają uprawnienia: - bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej -bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wraz z aktualnymi zaświadczeniami z właściwej Izby Samorządu Zawodowego potwierdzającymi, że osoby których uprawnienia dotyczą są wpisane na listę członków tej izby

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 upzp, a w szczególności wykażą, że: znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiadają opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym powyżej.

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Inne dokumenty

1. Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu nastąpi na podstawie przedłożonych wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej oświadczeń lub dokumentów, których wykaz został określony w w niniejszym ogłoszeniu. 2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz wykonanych robót budowlanych zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - wg zał. nr 4; b) oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia wraz z aktualnymi zaświadczeniami z właściwej Izby Samorządu Zawodowego c) opłacona polisa - wraz z dowodem dokonania zapłaty wymaganej składki, a w przypadku braku polisy inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; d) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 upzp - wg załącznika nr 2; 3. W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę, każdy z wykonawców musi złożyć dokumenty wymienione w punkcie III.4.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. Wszyscy Wykonawcy składający wspólną ofertę będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy od wszystkich Wykonawców łącznie lub od każdego z osobna. 5. Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. Ponadto, każdy ze wspólników spółki cywilnej zobowiązany jest załączyć dokumenty wymienione w punkcie III.4.2

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 2) Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy (w szczególności przedłużenie terminu realizacji), na etapie realizacji prac jeżeli wystąpią następujące przesłanki: a) wystąpią wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające Wykonawcy wykonanie robót, b) strony zawierają umowę o wykonanie zamówienia dodatkowego, którego wykonanie będzie warunkiem wykonania niniejszej umowy. W takim przypadku strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania niniejszej umowy, c) Wykonawca dokona odkrywek archeologicznych i Konserwator Zabytków wstrzyma roboty. W takim wypadku strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy, d) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, warunkujących wykonanie niniejszej umowy. W takim przypadku strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy, e) wystąpi np. brak na rynku dostępnych materiałów lub urządzeń, oferowanych w ofercie Wykonawcy, które mogą być zastąpione innymi materiałami lub urządzeniami spełniającymi wymagania Zamawiającego określone w SIWZ lub wystąpią inne okoliczności uniemożliwiające spełnienie przez Wykonawcę świadczenia określonego w umowie; w takich przypadkach Wykonawca i Zamawiający postanowią o zmianie sposobu świadczenia Wykonawcy określonego w umowie, f) projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie budowlanym, na podstawie którego Wykonawca realizuje roboty budowlane, uniemożliwiające wykonanie umowy zgodnie z założonym harmonogramem, g) wystąpi konieczność zmiany osób koordynujących (osób odpowiedzialnych za realizację ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiającego), h) projektant lub konserwator zabytków dokona zmiany do dokumentacji projektowej (przetargowej

Termin związania ofertą

30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.zis.krakow.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: a) Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. b) Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji elektronicznej winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Przedmiotowa licytacja elektroniczna będzie licytacją 1-etapową. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 7. Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą brutto za całość 766.000,00 PLN. 8. Wysokość minimalnego postąpienia: 10.000,00 PLN. 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto PLN

Minimalna wysokość postąpienia

10000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2010-04-01 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków, Informacja - Informacja - Dziennik Podawczy (pokój 001)

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2010-04-08 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2010-04-08 11:18:54

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Wykonawca, który wygra postępowanie zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z art. 147 - 151 upzp, w wysokości 5% ceny ofertowej

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków, reprezentowaną przez: mgr inż. Krzysztofa Kowala - Dyrektora Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. W. Sławka 10, 30-633 Kraków, posiadającego NIP: 6792988495 i REGON:120776650 zwanego dalej Zamawiającym a reprezentowanym przez: posiadającym REGON: i NIP: zwanym dalej Wykonawcą . § 1 Zamawiający - zgodnie z Prawa zamówień publicznych - zleca, a Wykonawca - zgodnie ofertą sporządzoną na podstawie materiałów otrzymanych od Zamawiającego i wynikiem licytacji elektronicznej zobowiązuje się do wykonania zadania pn.: Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej w ramach zadania Budowa Centrum Zdrowia, Kultury, Sportu i Rekreacji w Krakowie os. Sidzina. Szczegółowy zakres rzeczowo-finansowy umowy określony jest w zakresie rzeczowym zadania stanowiącym załącznik nr do niniejszej umowy. § 2 1. Strony ustanawiają następujące terminy umowne: 1) - Przekazanie placu budowy nastąpi w dniu roku, 2) - Rozpoczęcie robót do dnia roku, 3) - Zakończenie robót roku. 2. Zamawiający przystąpi do końcowego, komisyjnego odbioru robót w ciągu 21 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego i przedłożenia wymaganej dokumentacji, która winna być złożona najpóźniej w terminie zakończenia robót określonym w ust. 1 pkt 3. Skład komisji odbioru ustala Zamawiający. Zakończenie prac komisji odbioru winno nastąpić najpóźniej 14 dni od dnia ich rozpoczęcia. 3. W przypadku wykonania pełnego zakresu robót, których odbiór jest niemożliwy z powodu niedostarczenia dokumentów niezbędnych do odbioru końcowego lub innych udokumentowanych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, Zamawiający wyznaczy termin przedłożenia brakującej dokumentacji i termin odbioru robót. 4. W przypadku nie dostarczenia dokumentów w terminie określonym zgodnie z ust. 3, zostaną naliczone Wykonawcy kary umowne zgodnie z § 6 ust. 2 punkt 3 umowy. 5. W przypadku wykonania przez Wykonawcę robót ulegających zakryciu lub robót zanikających, Zamawiający przystąpi do ich odbioru w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia ich wykonania. 6. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania odbiorów częściowych/przejściowych za zakończone zakresy prac określone w protokole odbioru. § 3 1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać roboty zgodnie z zakresem rzeczowym zadania (załącznik nr 1 do umowy), zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi uzgodnieniami branżowymi, przy dołożeniu należytej staranności, właściwej dla podmiotu zawodowo realizującego roboty budowlane. 2. Wykonawca zabezpieczy teren robót i zapewni na własny koszt warunki bezpieczeństwa oraz organizację zaplecza budowy. 3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy. 4. Wykonawca w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót poinformuje społeczność lokalną w sposób ogólnie przyjęty w miejscach ogólnodostępnych, o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót, zakresie tych robót, z podaniem pełnej nazwy Wykonawcy wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika robót oraz numerów telefonów kontaktowych. 5. Wykonawca, na żądanie Zamawiającego udostępni teren budowy podmiotom trzecim wskazanym przez Zamawiającego w celu wykonania przez te podmioty innych robót na terenie budowy; w takich przypadkach koordynację robót zapewnia Zamawiający. 6. Wykonywanie robót przy pomocy podwykonawców może odbywać się za zgodą Zamawiającego, wyłącznie na zasadach określonych w art. 6471 kc. Dopuszczenie przez Wykonawcę do realizowania robót budowlanych przez podmioty trzecie zatrudnione przez Wykonawcę bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego stanowi rażące naruszenie warunków niniejszej umowy. § 4 1. Wykonawca za wykonanie robót zgodnie z zakresem, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy otrzyma wynagrodzenie w kwocie nie przekraczającej złotych brutto (słownie złotych:), rozliczone na podstawie ilości wykonanych i odebranych robót według niezmiennych cen określonych w kosztorysie ofertowym, stanowiącym załącznik do oferty przetargowej z dnia roku, na wykonanie zadania objętego niniejszą umową. 2. Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto Wykonawcy wskazane w fakturze, wystawionej po protokolarnym odbiorze robót, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury. 3. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT. 4. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury VAT, Zamawiający odmówi jej przyjęcia. 5. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wierzyciela na osobę trzecią w zakresie wypełnienia warunków umownych, za wyjątkiem cesji wierzytelności na rzecz banku, w którym Wykonawca zaciągnie kredyt; zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zostać poprzedzona pisemną zgodą Zamawiającego. 6. Do faktury, przedstawionej Zamawiającemu do zapłaty Wykonawca dołączy: a. własne oświadczenie, iż roboty nią objęte nie były realizowane z udziałem podwykonawcy albo b. oświadczenie, iż roboty te realizował podwykonawca ze wskazaniem jego nazwy, siedziby, nr NIP oraz numeru umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą oraz kopią faktury wystawionej przez podwykonawcę wraz z dowodem, iż należne podwykonawcy wynagrodzenie zostało mu zapłacone względnie wraz ze szczegółowym wyjaśnieniem powodów, dla których płatność na rzecz podwykonawcy się nie należy. 7. Zamawiający może wstrzymać płatność każdej faktury do czasu przedłożenia mu przez wykonawcę dowodów opłacenia faktur podwykonawców, za roboty wchodzące w skład części robót, której faktura dotyczy. W przypadku niezapłacenia przez wykonawcę należności podwykonawców bez należytego uzasadnienia, Zamawiający jest upoważniony do zapłaty faktur bezpośrednio na rzecz podwykonawcy, ze skutkiem przekazu, na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę. § 5 1. Zamawiający ustanawia inspektorem nadzoru nad wykonywanymi robotami. 2. W przypadku nieobecności wyżej wymienionej osoby, obowiązki inspektora nadzoru nad wykonywanymi robotami budowlanymi pełnić będzie osoba wyznaczona przez Kierownika Działu Zamawiającego. 3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierownika budowy, uprawnionego i zobowiązanego do bieżącej koordynacji robót realizowanych przez Wykonawcę. § 6 1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku: 1) odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, za wyjątkiem przypadku określonego w art. 145 Prawa zamówień publicznych - 10% wynagrodzenia umownego, 2) zwłoki w odbiorze przedmiotu umowy - 0,5% wartości wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki licząc od terminu określonego w § 2 ust. 2 umowy, 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 1) odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - 10% wynagrodzenia umownego, 2) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy - 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki licząc od terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy, 3) zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy - 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od ustalonego przez strony terminu na usunięcie wad. 3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Wykonawca wyraża zgodę, by naliczone kary umowne były potrącane z należności za wykonane roboty oraz pokryte z zabezpieczenia, o którym mowa w § 9. § 7 1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach wskazanych w przepisach prawa, w szczególności w art. 145 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych oraz w przepisach kodeksu cywilnego (odstąpienie ustawowe). 2. Zamawiający może nadto w terminie od daty podpisania niniejszej umowy do dnia określonego w § 2 ust. 1 pkt 3 odstąpić od umowy w przypadku: 1) zwłoki Wykonawcy w rozpoczęciu robót będących przedmiotem niniejszej umowy dłuższej niż 7 dni licząc od terminu określonego w § 2 ust 1 pkt 1, 2) jeżeli Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwał realizację prac i przerwa ta trwała dłużej niż 1 dzień, 3) złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy, albo wydania nakazu zajęcia jego majątku, 4) rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy, w tym w szczególności zatrudnienia podwykonawców bez zgody Zamawiającego. 3. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień powzięcia wiadomości o odstąpieniu oraz zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która spowodowała odstąpienie od umowy. § 8 1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres 3 lat licząc od dnia następnego po dniu podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynności odbioru końcowego oraz powstałe w okresie rękojmi. Okresy gwarancji i rękojmi za wady są jednakowe. 3. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi. 4. Postępowanie przy wystąpieniu wad w okresie gwarancji i rękojmi: 1) o wykryciu wady Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie w formie pisemnej, faxem na numer, 2) istnienie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiającego i Wykonawcy. Jeśli Wykonawca w terminie określonym w piśmie nie przystąpi do spisania protokołu wspólnie z Zamawiającym - wiążącym dla Stron jest protokół sporządzony przez Zamawiającego, 3) termin usunięcia wad określa Zamawiający w protokole, 4) usunięcie wad przez Wykonawcę zostanie pisemnie potwierdzone przez Zamawiającego, 5) wady nie usunięte w terminie, o którym mowa w pkt 3 i których Wykonawca nie usunie pomimo pisemnego ostrzeżenia Zamawiającego, w kolejnym wyznaczonym w piśmie terminie, mogą być zlecone przez Zamawiającego do usunięcia osobom trzecim. Koszt usunięcia tych wad będzie pokryty z wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W przypadku kosztów przekraczających kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Strony ustalają, że Zamawiający obciąża różnicą kosztów Wykonawcę. Faktura wystawiona przez Zamawiającego będzie płatna przez Wykonawcę w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. § 9 1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi złotych (słownie złotych:), co stanowi 5% wynagrodzenia umownego określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy i Wykonawca wniósł je w postaci: Wykonawca wniósł wyżej określone zabezpieczenie przed podpisaniem umowy. Kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 2. Zabezpieczenie może być wykorzystane przez Zamawiającego w przypadkach określonych w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych. Warunki zwrotu zabezpieczenia określa ta sama ustawa. 3. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy jest wnoszone w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, a odbiór końcowy następuje po terminie określonym w niniejszej umowie, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia aneksu do udzielonej Zamawiającemu gwarancji, przewidującego przedłużenie jej obowiązywania na cały okres gwarancji, udzielonej zgodnie z § 8 ust. 1. § 10 1. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Zamówień Publicznych i Prawa Budowlanego. 3. W przypadku sporu właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 4. Umowę sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach : - 3 egzemplarze dla Zamawiającego, - 1 egzemplarz dla Wykonawcy. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

1) PRZEKAZANIE WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ: Wniosek należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą firmą i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków, Informacja - Dziennik Podawczy (pokój 001) oraz opisane - Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej - Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej w ramach zadania Budowa Centrum Zdrowia, Kultury, Sportu i Rekreacji w Krakowie, os. Sidzina. 2) Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: Agnieszka Szczechowicz - Pierko Dział Umów i Zamówień Publicznych (sprawy proceduralne) - tel. (012) 616-64-40; Marek Serafin Dział Planowania i Przygotowania Inwestycji (sprawy techniczne) - tel. (012) 616-63-74

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła