Licytacja L-90-2012

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-90-2012 - Dostawa serwera

I. Dane zamawiającego

Nazwa: UP, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 28 m. 407
Miejscowość: Poznań, Kod pocztowy: 60-637
Tel.: 061 848 70 43, Faks: 061 848 70 43
Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Numer ogłoszenia w BZP:

84624

Termin otwarcia licytacji:

2012-04-05 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa serwera
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwera składającego się z dwóch jednakowych modułów Specyfikacja Techniczna modułu, który powinien spełniać poniższe wymagania: 1. Procesory ( Intel Xeon 4-core E5620 2,40 GHz 12 MB 5.86 GT/s) lub o parametrach równoważnych: a) Liczba procesorów 2 szt. b) Taktowanie CPU co najmniej 2.4 GHz c) Rdzenie co najmniej 4 d) Wątki (threads) co najmniej 8 e) Cache L3 co najmniej 12 MB f) Architektura nie wieksza niż 32 nm g) Moc wydzielanego ciepła (TDP) nie więcej niż 80 W h) Magistrala co najmniej 5.86 GT/s i) Technologia Hyper-Theading lub równoważna j) Technologia Turbo Boost lub równoważna k) Technologia Trusted Execution lub równoważna l) Sprzętowe wsparcie wirtalizacji VT-x lub równoważne 2. Pamięc RAM a) Wielkość pamięci minimum 24 GB b) Wielkość kości pamięci co najmniej 2 GB c) Typ pamięci RAM DDR3 1333 MHz ECC Registered d) Zestaw chipów RAM Dual rank 3. Dyski Twarde a) Liczba dysków: minimum 3 b) Pojemność dysków: co najmniej 2TB c) Interfejs SATA (3Gb/s) d) Wielkość/format HDD 3,5” e) Wydajność bufor do hosta 3Gb/s f) Wydajność host: Napęd host co najmniej 130 MB/s g) Prędkość obrotowa co najmniej 7200 rpm h) Cache co najmniej 64 MB i) Pobór mocy (pełne obciążenie) nie więcej niż 12W j) Funkcja NCQ lub równoważna 4. Płyta główna a) Chipset producenta procesora b) Szyna systemowa (FSB) OPI 6.4GT/s MHz c) Obsługuje 2 procesory co najmniej 2.6 HGz, 6 rdzeni d) Obsługuje nie mniej niż 48 GB DDR3 1333 Registered RAM e) Pamięc Ram nie mniej niż 6 kości f) LAN – nie mniej niż 2 szt, co najmniej 1GBit/s LAN (RJ-45) g) LAN (IPMI) 1xEntehernet (dedicated IPMI) h) Zintegrowana karta graficzna 1xVGA i) Input/Output 2x PS/2 j) Port szeregowy Fast UART 16550 (RS-232) 1x k) USB 2.0 , minimum 5 ( suma z przodu i z tył) l) Kontroler SATA-2 (3GB/s) 6x SATA-2 (3Gb/s) RAID 0,1,10,(5Windows),Software-Raid m) Kontroler SAS-1 (3Gb/s) 8x SAS-1 (3Gb/s) LSI 1068E RAID 0,1,10,(5 opcjonalnie przez i-Button), Software-Raid n) Gniazda rozszerzeń 2xPCI-E(x4),2xPCI-E(x8),2xPCI 32-Bit Właściwości dodatkowe a) Konsola KVM przez LAN b) Serial Over LAN (SOL) c) Wirtualne media przez LAN ( wirtualny napęd FDD USB,CD,drive redirection) d) LAN Alert – SNMP Trap e) Hardware Health Monitor – monitoring stanu komponentów f) Remote Power Control – zdalne włączanie/wyłączanie g) Wsparcie dla RMCP (Remote Management Control Protocol) h) Oprogramowanie do zarządzania IPMI View i) Czujniki IPMI, Temperatura CPU (OK/ostrzeżenie), Temperatura systemu (stopnie Celcjusza), Napięcie elektryczne (Wolt) 5. Obudowa a) Wysokość 2U, 19” b) Waga nie więcej niż 20 Kg c) Napęd 1xSLIM-DVD-ROM d) Normy Germany-TUV Certified,EN 60950 /IEC 60950-Compilant,FCC,CCC Certified e) Szyny montażowe – regulowane – 675mm-925mm f) Zatoki 3,5” co najmniej 3 sztuki g) Zasilacz redundantny 2x700 W. energooszczędny 6. Karta RAID SATA/SAS a) Minimum 4 porty wewnętrzne b) Minimum Cache 512 MB c) Poziom RAID 0,1,10,5,50.6 (od HDD),Single Disk, (Hardware-Raid) d) Przybkoś przesyłu danych: minimum 6Gb/s e) Szyna PCI-E 2.0 x8 f) Obudowa Low Profile 7. Karta Sieciowa a)Port: 1x zewnętrzny b) Gniazdo PCI-E x1 c) IEEE 802.3z d) Szybkość 10.10.1000 Mbit/s BaseT e) opcje diagnostyka kabla,PXE,WoL,DMI2,SNMP Minimalna wymagana gwarancja na przedmiot zamówienia 36 miesięcy
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 48.82.00.00-2
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
Zamówienie będzie realizowane 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Warunkiem udziału w licytacji elektronicznej jest wniesienie wadium w wysokości: - 900 ,00 zł (słownie: dziewięćset złotych ) w terminie do dnia, 27 marca 2012r do godz. 11:00

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
na podstawie oświadczenia

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
na podstawie oświadczenia

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
na podstawie oświadczenia

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
na podstawie oświadczenia

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
na podstawie oświadczenia

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Inne dokumenty

wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej załącznik nr 1 do ogłoszenia - wzór dostępny na stronie internetowej www.up.poznan.pl

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

Wykonawca, którego oferta była w chwili zamykania licytacji najkorzystniejsza cenowo, pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w momencie zamknięcia licytacji.

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.puls.edu.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji Wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych 1. Wymagania formalne: a. Z platformy mogą korzystać Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. b. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, musi samodzielnie zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl i przekazać Zamawiającemu swój otrzymany login, wypełniając odpowiednie pole we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej (załącznik nr 1 do ogłoszenia). c. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. 2. Wymagania techniczne: Komputer użytkownika powinien spełniać następujące warunki: 1. być wyposażony w procesor 733 MHz i posiadać co najmniej 512 MB pamięć RAM, 2. posiadać zainstalowany system operacyjny MS Windows XP lub nowszy/Linux, 3. posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową np. Internet Explorer 6,0 lub nowszy, Firefox 2.0. lub nowszy, posiadać połączenie z siecią Internet o szybkości transmisji nie mniejszej niż 128 kb/s.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

Licytacja elektroniczna na dostawę serwera będzie licytacją jednoetapową. Wykonawca podczas licytacji elektronicznej składa ofertę obejmującą całość przedmiotu zamówienia. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia.Złożone oferty podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. W toku licytacji wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach - grosze należy oddzielić od złotych kropką. 1. Oferta złożona przez wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 2. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 600 zł 3. W toku licytacji system na bieżąco udostępnia wszystkim wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację wykonawców. 4. Zamawiający określił kwotę wywoławczą –35 600,00 zł w (tym 23% VAT) 5. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. IV. Licytacja jednoetapowa – czas trwania 60 minut V. Minimalna wysokość postąpienia 600,00 zł ( sześćset złotych )

Minimalna wysokość postąpienia

600.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2012-03-27 11:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu budynek Collegium Maximum ul. Wojska Polskiego 28 pokój 407 Biuro Zamówień Publicznych

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2012-04-05 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2012-04-05 00:00:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. W czasie trwania umowy obowiązywać będzie cena według złożonej przez Wykonawcę oferty i nie może ulec zmianie na niekorzyść Zamawiającego. 2. Zamówiony serwer dostarczony zostanie przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko do jednostki organizacyjnej Zamawiającego .. 3. Wadliwy towar będzie reklamowany i wymieniany na wolny od wad. 4. W przypadku ujawnienia wad jakościowych po przyjęciu sprzętu w terminie 14 dni kalendarzowych , Wykonawca zobowiązany jest do wymiany sprzętu na własny koszt na towar wolny od wad w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji faksem lub pocztą elektroniczną. Reklamacja będzie rozpatrzona przez Wykonawcę w ciągu 5 dni roboczych po otrzymaniu informacji od Zamawiającego.. 5. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: a. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy (z wyłączeniem działania siły wyższej), w wysokości 10% ceny jednostkowej brutto niedostarczonej dostawy, za każdy dzień zwłoki; b. za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 15% wartości brutto niezrealizowanych dostaw; c. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 5 % wartości jednostkowej brutto niedostarczonej dostawy za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wady, lecz nie więcej niż 10% wartości jednostkowej niedostarczonej dostawy brutto; 6. .Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe, za każdy dzień zwłoki w dokonaniu zapłaty faktury. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego zgodnie z Kodeksem cywilnym. 8. Kar umownych nie stosuje się w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 145 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) 9. W przypadku naliczenia kar umownych przez Zamawiającego, wysokość tych kar może zostać potrącona z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę. 10. Płatność nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowej faktury VAT Zamawiającemu. 11 Wzór umowy a. Wzór umowy określony został w załączniku nr 5 do niniejszego Opisu Warunków Uczestnictwa w Licytacji. b. Wykonawca akceptuje treść wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, oświadczeniem zawartym w treści wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Postanowienia umowy ustalone we wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień wzoru umowy stanowi jeden z warunków zaproszenia do udziału w licytacji. XVI. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła