Licytacja L-91-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-91-2009 - Sprzątanie

Dane zamawiającego

Izba Celna, w Rzepinie
Dworcowa 5
69-110, Rzepin

Numer ogłoszenia w BZP:

154568-2009

Termin otwarcia licytacji:

2009-06-03 10:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania pomieszczeń biurowych, sanitarnych, socjalnych, magazynowych, korytarzy i klatek schodowych, w budynkach Izby Celnej w Rzepinie i Urzędu Celnego w Zielonej Górze (CPV-90919200-4), oraz utrzymania zimowego i czystości placów, parkingów, chodników i schodów przy budynku Izby Celnej (CPV-90914000-7). Szczegółowy zakres i wielkość sprzątanych pomieszczeń i placów określa załącznik nr 1, udostępniony na stronie Zamawiającego: www.icrzepin.asi.pl (zakładka: Zamówienia Publiczne → Opis przedmiotu zamówienia-licytacja elektroniczna).

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wymagania formalne: Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji, powinien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. Brak loginu bądź brak poprawnego loginu będzie skutkował brakiem możliwości wzięcia udziału Wykonawcy w licytacji. Wymagania techniczne Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

Licytacja biegnie według czasu podawanego na platformie aukcji i licytacji elektronicznych UZP. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto, za wykonanie całego zamówienia, wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 300.00zł. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. Po zakończeniu licytacji, system automatycznie wygeneruje: nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. Wykonawcy przystępujący do licytacji powinni dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi na platformie (Samouczek, Regulamin).

IV. Minimalna wysokość postąpienia

300.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-05-27 10:00:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W licytacji mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zwanej dalej uPzp., którzy: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 uPzp. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że warunki te spełniają łącznie. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie załączonych do wniosku dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Z postępowania wykluczeni zostaną Wykonawcy, którzy nie spełniają wymagań określonych w art. 24 ust. 1 i 2 uPzp. O wykluczeniu z postępowania Wykonawcy zostaną powiadomieni niezwłocznie.

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

1)Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, określonych w art. 22 ust. 1 uPzp, zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik nr 2, udostępnionym na stronie Zamawiającego: www.icrzepin.asi.pl (zakładka: Zamówienia Publiczne → Opis przedmiotu zamówienia-licytacja elektroniczna); 2)W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 uPzp: aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z przedłożonych dokumentów, wymaga się złożenie dokumentu (upoważnienie, pełnomocnictwo) wskazującego osobę uprawnioną do reprezentowania składającego (składających) ofertę. Wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty, z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”, z wyjątkiem pełnomocnictwa, które winno być złożone w formie oryginału lub odpisu notarialnego. 3)W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: polisę, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Zamawiający wymaga, żeby dla zabezpieczenia ewentualnych szkód, Wykonawca posiadał aktualną polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie świadczonej działalności o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł., której potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” kserokopię, wraz z dowodem uiszczenia składki dołączy do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji; 4)Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 2, składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto wobec niego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, określonego powyżej, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

VIII. Termin związania ofertą

30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)..

IX. Termin wykonania zamówienia

Pożądany termin wykonania zamówienia: od 1 lipca 2009 roku do 30 czerwca 2010 roku..

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.icrzepin.asi.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

Relacje umowne: Wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejszą cenę, przed podpisaniem umowy, przedstawi Zamawiającemu: formularz cenowy, w którym poda: ceny jednostkowe netto i brutto za miesiąc wraz z wyodrębnieniem podatku VAT. Dokument ten będzie stanowił załącznik do umowy. Przedkładany dokument może być sporządzony w dowolnej formie, byleby zawierał żądane przez Zamawiającego informacje. Na warunkach określonych we wzorze umowy Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do: 1) dostarczenia, przed przystąpieniem do realizacji umowy, imiennego wykazu osób, które będą zatrudnione do wykonywania usługi; 2) gromadzenia i na żądanie zamawiającego okazywania zaświadczeń o niekaralności zatrudnianych pracowników; 3) spełnienia wymagań określonych przepisami działu 10 Kodeksu pracy i podpisania wynikającego z tych przepisów porozumienia; 4) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji powziętych w trakcie wykonywania usługi: rozkładu pomieszczeń, systemu zabezpieczeń i innych oraz zobligowania do tego swoich pracowników. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia, dostępnym na stronie Zamawiającego: www.icrzepin.asi.pl (zakładka: Zamówienia Publiczne → Opis przedmiotu zamówienia-licytacja elektroniczna), w terminie związania ofertą.

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

Sposób przekazania wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji: Wniosek należy złożyć w oryginale wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami określonymi powyżej, osobiście (w pok. 115 Izby Celnej w Rzepinie) lub przesłać pocztą zwykłą w zamkniętej, zabezpieczonej kopercie (kopertach). Koperta ma być zaadresowana na Zamawiającego: Izba Celna w Rzepinie, Wydział Logistyki – Zamówienia Publiczne, ul. Dworcowa 5, 69-110 Rzepin i zawierać oznaczenie: WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ NA USŁUGĘ SPRZĄTANIA – NIE OTWIERAĆ PRZED KOMISYJNYM OTWARCIEM WNIOSKÓW. Ponadto koperta winna spełniać warunek uniemożliwiający odczytanie jej zawartości i być oznaczona nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy. Wnioski złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania. Opis sposobu przygotowania wniosku: Wniosek musi być sporządzony w języku polskim, pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w sposób czytelny. Wniosek oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. Wszelkie poprawki muszą być naniesione czytelnie (jednokrotne skreślenie) oraz parafowane przez te osoby. Wniosek należy złożyć zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik nr 4, udostępnionym na stronie Zamawiającego: www.icrzepin.asi.pl (zakładka: Zamówienia Publiczne → Opis przedmiotu zamówienia-licytacja elektroniczna); Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami: Zamawiający urzęduje w następujących dniach (roboczych) i godzinach: od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1500. Inne, niż złożone z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. przekazywane są na piśmie, za pomocą poczty elektronicznej lub pisemnie – osobiście, lub pocztą zwykłą. Każda ze stron niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania korespondencji w formie elektronicznej. Brak potwierdzenia otrzymania lub wyjaśnienia treści otrzymanego pisma nieczytelnego Zamawiający traktuje jako skuteczne doręczenie. Korespondencja przesłana drogą elektroniczną po godzinach urzędowania, zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy Zamawiającego i uznana za wniesioną z datą tego dnia. Zaproszenia zostaną przekazane drogą elektroniczną na adres wskazany we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji. Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji Zamawiający i Wykonawcy wszelkiego rodzaju wnioski, oświadczenia i inne informacje przekazują drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy licytacyjnej. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Wojciech Żeleźniak – e-mail wojciech.zelezniak@rze.mofnet.gov.pl – tel. 095 7509255.

Informacje o wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-05-27 10:00:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 15 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-05-29 00:00:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła