Licytacja L-91-2015

Status: Opublikowana

Ogłoszenie o zamówieniu L-91-2015 - Dostawa sprzętu komputerowego

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Alina Miśkiewicz, Izba Celna w Łodzi
Adres pocztowy: Lodowa 97
Miejscowość: Łódź, Kod pocztowy: 93-232
Tel.: 42/63-88-278, Faks: 42/63-88-354
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Numer ogłoszenia w BZP:

44677

Termin otwarcia licytacji:

5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 10:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu komputerowego
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego wraz z rozładunkiem i przemieszczeniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego następującego sprzętu komputerowego: 1) laptop-10 szt. 2) plecak do laptopa- 10 szt. 3) stacje dokujące do laptopa- 5 szt. 4) pamięć operacyjna- 20 szt. 5) karty graficzne- 10 szt. 6) zasilacz uniwersalny do laptopa- 10 szt. 7) przejściówki do dysków- 5 szt. 8) przewód HDMI- 10 szt. 9) przewód DisplayPort- 10 szt. 10) płyty CD- 200 szt. 11) płyty DVD- 2000 szt. 12) płyty mini DVD- 700 szt. 13) karty SD- 100 szt. 14) pendrive- 150 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podaniem ilości oraz wymagań technicznych stanowi załącznik nr 1 do Ogłoszenia (dostępny na stronie internetowej zamawiającego http:// www.lodz.ic.gov.pl)
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.21.31.00-6
Dodatkowe przedmioty 30.23.72.00-1

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
14 dni od dnia podpisania umowy

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Inne niewymienione dokumenty

Pełnomocnictwo: a) w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia), b) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawców występujących wspólnie (dotyczy również spółki cywilnej)- pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia)

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Dopuszcza się możliwość zmiany oferowanego sprzętu bez zmiany cen, na inny o parametrach nie gorszych niż zaoferowany przez Dostawcę w ofercie i spełniający wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia - w sytuacji zmian parametrów technicznych sprzętu lub wycofania sprzętu z produkcji przez producenta lub braku dostępności sprzętu na rynku.

Termin związania ofertą

30 dni od ostatecznego terminu składania ofert

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://www.lodz.ic.gov.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: 1) Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl 2) Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl , a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. 3) W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. Nie dostarczenie LOGINU w terminie określonym powyżej będzie traktowane jako odstąpienie Wykonawcy od dalszego postępowania. 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet 3. Zamawiający dopuści do udziału w licytacji elektronicznej i zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu. Zaproszenie zostanie wysłane drogą elektroniczną lub faksem na numer lub e-mail wskazany we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Licytacja elektroniczna na dostawę sprzętu komputerowego będzie licytacją jednoetapową. 2. Cena wywoławcza wynosi: 41 284,70 brutto, za całą dostawę. 3. Minimalna wartość postąpienia wynosi 100,00 zł brutto. 4. Zaproszeni Wykonawcy składają w trakcie licytacji elektronicznej kolejne korzystniejsze postąpienia. 5. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia 6. Pierwsza złożona oferta nie może być wyższa od ceny wywoławczej. 7. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 8. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 9. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej, co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 10. W toku licytacji zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację wykonawców. 11. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 12. Kryterium oceny ofert jest najniższa cena brutto za wykonanie całego zamówienia. 13. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu w ciągu 2 dni od daty zamknięcia licytacji wypełnionego formularza wyceny, stanowiącego załącznik nr 3 do ogłoszenia, poprzez wpisanie do niego nazwy producenta oferowanego przedmiotu zamówienia, cen jednostkowych oraz wartości całego przedmiotu zamówienia w złotych polskich, która musi być tożsama z ceną zaoferowaną w licytacji

Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2015-04-08 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Kancelaria Izby Celnej w Łodzi, ul. Lodowa 97, 93-232 Łódź

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 10:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 15 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Postanowienia umowy stanową załącznik nr 5 do ogłoszenia (dostępny na stronie internetowej zamawiającego http:// www.lodz.ic.gov.pl).

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła