Licytacja L-91-2018

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Zwycięzcą jest JanKwiatkowski z ofertą o wartości 165000PLN.
Dane zwycięzcy:
JanKwiatkowski - Jan Kwiatkowski, Zakład Azart
Kolejowa1C
22-100, Chełm


Ogłoszenie o zamówieniu L-91-2018 - "Promocja niskoemisyjności – Modernizacja instalacji oświetlenia ulicznego w Gminie Chełm" cz. 2. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Nowosiółki Kolonia – Ochoża Kolonia

Dane zamawiającego


Nazwa: Gmina Chełm, Gmina Chełm
Adres pocztowy: Gminna18
Miejscowość: Chełm, Kod pocztowy: 22-100
Tel.: 82 563 73 63, Faks: 82 563 79 78
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

523170-N-2018

Termin otwarcia licytacji:

2018-04-11 10:00:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


"Promocja niskoemisyjności – Modernizacja instalacji oświetlenia ulicznego w Gminie Chełm" cz. 2. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Nowosiółki Kolonia – Ochoża Kolonia

Roboty budowlane

Przedmiotem zamówienia jest "Promocja niskoemisyjności – Modernizacja instalacji oświetlenia ulicznego w Gminie Chełm" cz. 2. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Nowosiółki Kolonia – Ochoża Kolonia, 1. Zadanie zakłada budowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach Nowosiółki Kolonia – Ochoża Kolonia: Zakres robót obejmuje: - budowę kabla YAKY 5x25 mm2 o długości 1335/1556,88 mb, jako dwa obwody o długości: pierwszy L=630/730 mb, drugi L=705/835 mb. - słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane H=9 m, 38 szt., - oprawy LED - strumień świetlny min. 5400 lm, oprawy 4 generacji, z wbudowanym modułem regulacji strumienia świetlnego sterowanym przez sygnał zewnętrzny, klasa bezpieczeństwa min. II, klasa szczelności IP min. 66, odporne na strumień wody, wymagany okres gwarantowanej eksploatacji min. 100.000 h, pokrywa optyczna ze szkła hartowanego przeciwwandalowego – 38 szt., 2. Szczegółowy zakres robót budowlano-montażowych przedstawia dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik do ogłoszenia o zamówieniu i zamieszczona na stronie: www.gmina.chelm.pl. 3. Przedmiary robót stanowią materiały pomocnicze. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego typu materiałów wykonania niż przewiduje dokumentacja techniczna pod warunkiem zachowania takich samych lub wyższych parametrów jakościowych. Do kosztów należy doliczyć wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

www.gmina.chelm.pl

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji elektronicznej zostaną zaproszeni do składania ofert a ich dane zostaną przesłane do Urzędu Zamówień Publicznych na platformę do prowadzenia licytacji elektronicznych znajdującą się pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl, Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie jako Wykonawca. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w tym systemie przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z powyższym wnioskiem winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie (identyfikatorze). Pomoc w sposobie rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się w Menu na głównej stronie platformy licytacji w zakładce - Samouczek. Wymagania techniczne: - komputer klasy PC (lub równoważny) z systemem Windows lub Linux podłączony do sieci Internet, - zainstalowana przeglądarka: MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej.

www.licytacje.uzp.gov.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto, 2. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką, 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Krok postąpienia (minimalna różnica między kolejnymi ofertami) wynosi 5.000 zł brutto. 7. Licytacja elektroniczna rozpoczyna się od ceny wywoławczej 315.727,20 zł brutto. 8. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców

5000

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Relatywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2018-03-14 10:00:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2018-04-11 10:00:00.

Czas od ostatniego postąpienia

Upływa 2018-04-11 11:40:02

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


-

-

-

-

Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 2 zamówienia polegające na budowie lub przebudowie jednej lub kilku linii oświetlenia ulicznego kablowych/napowietrznych o łącznej długości min. 1000 mb,

Nie

-

Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

-

-

-

1. Zamawiający działając na podstawie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, wzywa Wykonawcę do złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej (zwanym dalej "wnioskiem"), oświadczeń i dokumentów potwierdzających, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca w celu potwierdzeni, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu składa: 1) oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 120-220 (wzór Nr 1A), 2) oświadczenie, że spełnia warunki udziału w postępowaniu (wzór załącznik Nr 1B), 3) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 3), z załączeniem określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty – w odniesieniu do warunku określonego w II.1.3, 4) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samem grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 (załącznik Nr 4)

IX. Termin związania ofertą


30 dni od ostatecznego terminu składania ofert

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


01-10-2018 r.

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego umowy, a jeżeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem również pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości. 2. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej przedstawionej przez Wykonawcę 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach: - w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy zamawiającego - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, - w gwarancjach bankowych, - w gwarancjach ubezpieczeniowych - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


Załącznik Nr 1 do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji Projekt umowy Znak sprawy: PGI.271.10.2018 - PROJEKT UMOWY – na roboty budowlane zawarta w Chełmie, dnia ............................... r., pomiędzy: Gminą Chełm z siedzibą w Pokrówka, ul. Gminna 18, 22-100 Chełm NIP: 563-21-61-349 REGON: 110198103 zwaną w dalszej części umowy dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: Pana Wiesława Kociubę – Wójt Gminy Chełm przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Chełm – Pani Zofii Ostapiuk a *gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego: spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ………., ………………. (wpisać adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ... – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, stanowiącym załącznik nr 3 do umowy, NIP ……………….., REGON …………………….., zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez .......... /reprezentowaną przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 3a do umowy , *gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą: Panią/Panem …, legitymującą/-ym się dowodem osobistym seria i numer …, PESEL …, zamieszkałą/-ym pod adresem …, prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „…” z siedzibą w … (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ……………….. (wpisać adres), – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, stanowiącym załącznik nr 3 do umowy, NIP ……………, REGON …………., zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną/-ym przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 3a do umowy , wspólnie zwanymi dalej „Stronami”, o następującej treści: § 1 Oświadczenia Stron 1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie licytacji elektronicznej w oparciu o art. 10 ust. 2 w związku z art. 74-81, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579),, zwanej dalej „Pzp”. 2. Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, o której mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) tej ustawy. § 2 Przedmiot umowy Przedmiotem umowy są roboty budowlane polegające na realizacji zadania pn"Promocja niskoemisyjności – Modernizacja instalacji oświetlenia ulicznego w Gminie Chełm" cz. 2. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Nowosiółki Kolonia – Ochoża Kolonia 1. Szczegółowy zakres przedmiotu niniejszej umowy został określony w załączniku nr 5 - Dokumentacji projektowej (udostępnionej w trakcie postepowania przetargowego Wykonawcy w wersji elektronicznej, jako zał. nr …………, zdeponowanej na płytach CD/DVD u Zamawiającego i przekazywanej w wersji papierowej Wykonawcy w 1 egzemplarzu), w skład której wchodzą: a) Projekt budowlany branży elektrycznej, b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR) - w branży drogowej, c) Przedmiar robót , oraz w wymogach określonych w i niniejszej umowie. 2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Dokumentacją projektową, przedmiarami robót, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót i nie wnosi do nich uwag, a także zapewnia, że posiada odpowiednie zasoby i przygotowanie techniczne oraz ma dostęp do niezbędnego sprzętu, który pozwoli na zrealizowanie prac objętych umową, zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, bhp, ppoż. zasadami sztuki budowlanej i współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi polskimi normami, z materiałów odpowiadających wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie Polski, nadto przepisami ochrony środowiska i przepisami o odpadach. § 3 Terminy realizacji 1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się do dnia 1 października 2018 r. 2. Wprowadzenie Wykonawcy na budowę nastąpi w terminie uzgodnionym przez strony. Rozpoczęcie robót nastąpi najpóźniej w terminie 7 dni od daty wprowadzenia Wykonawcy na teren robót. 3. Zakończeniem robót w terenie jest wykonanie wszystkich robót budowlanych, zgodnie z dokumentacją projektową, umową, zaleceniami Zamawiającego zgłoszonymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy potwierdzone protokołem z przeglądu technicznego. 4. Dniem zakończenia robót jest wpis kierownika budowy do dziennika budowy, informujący o gotowości do odbioru, potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzeniem, że wszystkie roboty zgodnie z umową zostały wykonane – pod warunkiem dokonania odbioru przez zamawiającego terminie wskazanym w ust. 7. 5. Na dzień odbioru końcowego przedmiotu umowy musi być wykonana budowlana dokumentacja powykonawcza (w 2-ch egzemplarzach, w formie papierowej i elektronicznej na CD/DVD), zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. oryginalne atesty i świadectwa dopuszczające do stosowania użytych przy realizacji materiałów budowlanych. 6. Na dzień odbioru końcowego muszą być dokonane wszystkie odbiory techniczne wraz z wymaganymi próbami i badaniami oraz z protokołami przyjęcia do eksploatacji przebudowanych sieci i urządzeń podpisanymi przez poszczególnych gestorów. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza musi zawierać wykaz zmian gruntowych aktualizujący użytki gruntowe w działkach objętych inwestycją. 7. Zamawiający w ciągu 7 dni roboczych od daty wpisu o gotowości do odbioru przystąpi do czynności odbioru. W trakcie czynności odbioru Zamawiający sprawdzi jakość i kompletność wykonanych robót. Stwierdzone braki lub usterki Wykonawca uzupełni i poprawi niezwłocznie w trakcie czynności odbioru. 8. Z czynności odbioru, po uzupełnieniu przez Wykonawcę wszystkich braków, dostarczeniu kompletnej dokumentacji powykonawczej, Zamawiający spisze protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy. 9. Jeżeli przedmiot zamówienia obejmuje wady uniemożliwiające korzystanie z niego zgodnie z przeznaczenie zamawiający nie dokona odbioru robót i wyznaczy termin na ich usunięcie. Za termin zakończenia robót uznana zostanie data zgłoszenia przedmiotu zamówienia do odbioru po usunięciu wad wpisem kierownika budowy do dziennika budowy - pod warunkiem dokonania odbioru przez zamawiającego terminie wskazanym w ust. 7 (który stosuje się odpowiednio). § 4 Obowiązki Wykonawcy 1. Wykonawca w ramach przedmiotu umowy i wynagrodzenia określonego w § 8 zobowiązuje się do: 1) opracowania „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie” przed dniem przekazania terenu robót, 2) realizacji przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami dokumentów przetargowych, Dokumentacji projektowej, wymaganą technologią, zaleceniami jednostek uzgadniających i Zamawiającego oraz obowiązującymi normami technicznymi i przepisami, 3) zajęcia i zagospodarowania terenu związanego z potrzebami, zorganizowanie zaplecza łącznie z zabezpieczeniem dostaw wody i energii elektrycznej oraz innych mediów, łączności telefonicznej na teren robót i zaplecza stosownie do potrzeb. Wszystkie roboty i czynności z tym związane, również opracowanie i uzgodnienie wymaganej dokumentacji, Wykonawca wykona na własny koszt i we własnym zakresie. Wykonawca odpowiada za zajęty plac budowy i zobowiązany jest do doprowadzenia terenu do porządku po zakończeniu robót w ciągu 15 dni, 4) zapewnienia zgodnie z przepisami prawa właściwej organizacji ruchu i jej zmian tj. wdrożenia projektu organizacji ruchu na czas budowy, oznakowania terenu budowy zgodnie z wymogami i zabezpieczenie go zgodnie z przepisami BHP oraz pokrycia kosztów wszystkich robót i czynności z tym związanych, utrzymania terenu robót i dróg dojazdowych w należytym stanie, usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, 5) prowadzenia dokumentacji robót zgodnie z prawem budowlanym, 6) zapewnienia i zabezpieczenia dojść i dojazdów mieszkańców do okolicznych posesji, 7) wykluczenia użycia hałaśliwego sprzętu w godzinach nocnych oraz dołożenia wszelkich starań dla zmniejszenia uciążliwości prowadzonych robót dla mieszkańców, 8) prowadzenia robót w sposób nie powodujących szkód, w tym zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia, 9) stosowania technologii i sprzętu nie powodujących przekroczeń dopuszczalnych norm zapylenia, natężenia hałasu, 10) ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy i ich naprawienia, 11) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za działania, uchybienia i zaniechania podwykonawców jak za własne działania, uchybienia lub zaniechania na zasadach ogólnych. 12) zabezpieczenia znaków geodezyjnych a w przypadku ich uszkodzenia niezwłocznego powiadomienia odpowiednich służb geodezyjnych, 13) wycięcie drzew i krzewów kolidujących z realizowanym przedsięwzięciem inwestycyjnym oraz wywiezienie ich wraz z karpami na odległość i miejsce ustalone przez Wykonawcę, 14) dokonania uzgodnień i uzyskania zezwoleń gestorów sieci oraz dokonania wyłączeń i włączeń przebudowywanych i wybudowanych sieci do istniejących czynnych sieci, 15) dokonywania wszelkich innych niezbędnych uzgodnień związanych z realizacją inwestycji, 16) zawiadomienia Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Jeżeli Wykonawca nie wykona tego obowiązku zobowiązany będzie do odkrycia tych robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania tych robót, a następnie przywrócenia ich do stanu poprzedniego na własny koszt, 17) zapewnienia i pokrycia kosztów nadzorów technicznych prowadzonych przez przedstawicieli instytucji, które przejmują na majątek wybudowane elementy, 18) przygotowania od strony technicznej i udział w odbiorach technicznych, częściowych i końcowych oraz protokolarnego przekazania Zamawiającemu wykonanych robót, 19) przy wykonywaniu wykopów należy zwrócić szczególną uwagę na uzbrojenie podziemne, krzyżujące się z projektowanymi rurociągami. W miejscu skrzyżowań wykopy wykonywać ręcznie z zabezpieczeniem istniejących przewodów przed uszkodzeniami, zgodnie z istniejącymi przepisami, 20) zapewnienia i pokrycia kosztów pełnej obsługi geodezyjnej łącznie z określeniem współrzędnych, 21) wykonania robót z materiałów własnych, które powinny odpowiadać jakościowo wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, „Prawo budowlane” (Dz. U. 2016 r., poz.290), 22) realizacji inwestycji zgodnie z zaleceniami Zamawiającego, z uzgodnieniami i Inspektora Nadzoru, 23) wykonania osobno w 2-ch egzemplarzach, zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanej dokumentacji powykonawczej, w tym m.in. przedstawienia podczas odbioru technicznego oryginalnych atestów i świadectw dopuszczających do stosowania użytych przy realizacji materiałów budowlanych. 24) sporządzenia w 2-ch egzemplarzach, zgodnie z obowiązującymi przepisami geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienie jej na zasadniczą mapę gminy łącznie z wniesieniem zmian w operacie ewidencji gruntów oraz ewidencji uzbrojenia terenu. Dokumentacja powykonawcza ma być wykonana w formie papierowej oraz cyfrowej. 25) ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i działań podwykonawców na czas realizacji przedmiotu umowy na zakres i czas wykonywania robót i posiadania dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na czas realizacji przedmiotu umowy w wysokości nie mniejszej niż wysokość złożonej oferty (kwota brutto), 26) Wykonawca zobowiązany jest do udziału w przeglądach gwarancyjnych po pierwszym i dalszych latach eksploatacji. O terminach przeglądów gwarancyjnych Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie i faksem bądź mailem ze skanem pisma. 27) Ponoszenie opłat za zajęcie pasa drogowego i wyłączenia dostaw energii elektrycznej, 2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym za szkody wynikłe na terenie budowy. Wykonawca zobowiązany jest naprawić wszelkie szkody będące następstwem działania lub zaniechania ze strony Wykonawcy i wszystkich innych osób, przy pomocy, których wykonuje Umowę. 3. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności wobec osób trzecich, która może powstać wskutek działania lub zaniechania Wykonawcy i wszystkich innych osób, przy pomocy, których wykonuje niniejszą umowę. Jeżeli Wykonawca narazi Zamawiającego, w związku z powstaniem szkody, na poniesienie jakichkolwiek kosztów lub wydatków, Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia pełnej kwoty szkody poniesionej z tego tytułu z wynagrodzenia Wykonawcy. § 4a Dodatkowe obowiązki Wykonawcy wynikające z Klauzuli społecznej 1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:  wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych, operatorzy sprzętu i prace fizyczne objęte zakresem zamówienia, określonym w § 2 ust. 2 umowy. (obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia jako podwykonawcy). 2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:  oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, za każdy dzień opóźnienia. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. 5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. § 5 Podwykonawcy 1. Strony postanawiają, że do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie może umożliwić podwykonawcy wejścia na teren budowy i rozpoczęcia prac. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy podwykonawczej, której treść będzie sprzeczna z treścią niniejszej umowy (zawartej z Wykonawcą). Nadto umowa z podwykonawcą: a) nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od dokonania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy płatności za roboty wykonane przez Podwykonawcę, czy stanowiących o tym, że odbiory robót przez Zamawiającego od Wykonawcy będą poprzedzać odbiory robót w linii podwykonawczej/dalszego podwykonawstwa; b) nie może zawierać postanowień nakazujących podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia wykonania/ należytego wykonania umowy podwykonawczej w postaci kwot zatrzymanych/ kaucji. c) winna zawierać postanowienie o tym, że wynagrodzenie należne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytułu wykonania powierzonego w ramach umowy podwykonawczej zakresu robót - nie będzie wyższe od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robót należnego Wykonawcy od Zamawiającego (wynikającego z niniejszej umowy); d) nie może zawierać terminu realizacji dłuższego niż przewidziany w niniejszej umowie i wynagrodzenia wyższego niż przewidziane w niniejszej umowie. 2. Wykonawca z wyprzedzeniem przed planowaną datą rozpoczęcia robót podwykonawczych zobowiązuje się do przedkładania Zamawiającemu w jego siedzibie projektów umów z podwykonawcami (a także projektów ich zmian) wraz z pełną dokumentacją finansowo rzeczową dotyczącą tych robót. Projekt umowy musi określać: zakres robót, jaki będzie wykonywał Podwykonawca, termin ich wykonania, wynagrodzenie, nadto termin płatności, nie dłuższy aniżeli 30 dni od dnia doręczenia faktury podwykonawcy potwierdzającej wykonanie robót podwykonawczych, a jednocześnie umożliwiający przedłożenie Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 8 poniżej, (tj. winien uwzględniać termin, o którym mowa w § 8 ust. 7 niniejszej umowy). 3. Do przedkładanych projektów umów z podwykonawcami/ projektów ich zmian i dokumentacji Zamawiający w terminie 14 dni od daty ich otrzymania ma prawo złożyć w formie pisemnej sprzeciw lub zastrzeżenia, których treść jest bezwzględnie wiążąca dla Wykonawcy/ podwykonawców. 4. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 7 dni od dnia złożenia sprzeciwu lub zastrzeżeń przez zamawiającego - do przedłożenia Zamawiającemu projektu poprawionej umowy podwykonawczej (po wniesieniu zmian wynikających ze zgłoszonego sprzeciwu lub zastrzeżeń Zamawiającego). W przypadku zawarcia umowy podwykonawczej, zmiany lub zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunków umowy z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego i w przypadku nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy zgłoszonych przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami ust. 3, Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy. 5. Stwierdzenie przez Zamawiającego, że roboty budowlane wykonywane są przez niezgłoszonego/ niezaakceptowanego przez niego zgodnie z § 5 podwykonawcę, uprawnia Zamawiającego do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy do czasu dokonania końcowego odbioru robót i ostatecznego rozliczenia inwestycji, czy też żądania od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego podwykonawcy z terenu robót. Niezależnie od tego Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub zaniechania każdego podwykonawcy, i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub zaniechania Wykonawcy. Wykonawca naprawi szkody i /lub zwolni od odpowiedzialności Zamawiającego przejmując na siebie obowiązek naprawienia osobom trzecim szkód spowodowanych działaniem/ zaniechaniem podwykonawców/ dalszych podwykonawców. 6. W przypadku planowania dalszego podwykonawstwa (zamiaru zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą) również wymagana jest zgoda Zamawiającego (Inwestora). Do jej uzyskania na zasadach określonych w ust. 1-4, zobowiązany jest Wykonawca. W przypadku kontraktowania dalszego podwykonawstwa i zgłoszenia tego zamiaru bezpośrednio Inwestorowi (z pominięciem Wykonawcy) podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć stosowną zgodę Wykonawcy na zawarcie i treść projektowanej umowy w zakresie dalszego podwykonawstwa, z zastrzeżeniem skutków, o których mowa w ust. 5 powyżej. Zgoda Wykonawcy na dalsze podwykonawstwo winna być załącznikiem do tej umowy. 7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca (z zastrzeżeniem zasad określonych w ust. 1-4 powyżej), przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo robót budowlanych wraz załącznikami - w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1. Wyłączenia te nie dotyczą umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 złotych brutto. 8. Przed dokonaniem zapłaty przez Zamawiającego za wykonane roboty, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wraz z kopią protokołu odbioru robót podwykonawczych w formie pisemnej oświadczenia podwykonawców o uregulowaniu przez Wykonawcę wobec podwykonawców wszelkich zobowiązań i płatności oraz o zrzeczeniu się jakichkolwiek roszczeń podwykonawców w stosunku do Zamawiającego. Oświadczenia te powinny odnosić się do robót wykonanych przez podwykonawców/ dalszych podwykonawców, za które to roboty Wykonawca będzie przedkładał fakturę Zamawiającemu. 9. Wykonawca oświadcza, że roboty objęte przedmiotem umowy zostaną wykonane przez Wykonawcę osobiście bez udziału podwykonawców bądź z udziałem poniżej wymienionych podwykonawców (wskazanie: nazwy firmy, jej rejestracji w CEIDG/ KRS, rodzaju i zakresu robót/* zakresu robót) na podstawie zaakceptowanych umów: a) …………………………………….., b) ……………………………………., 10. Suma wynagrodzenia brutto dla podwykonawców z tytułu powierzonych im przez Wykonawcę robót, nie może przekroczyć łącznie wynagrodzenia Wykonawcy należnego od Zamawiającego za te roboty (tj. z zakresu prac powierzanych podwykonawcom/ zastrzeżonego w § 5 ust. 9 niniejszej umowy). 11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez Wykonawcę wobec zatrudnionych, a niezgłoszonych mu podwykonawców/ dalszych podwykonawców robót objętych przedmiotem niniejszej umowy lub niezaakceptowanych przez Zamawiającego podwykonawców zgodnie z § 5 niniejszej umowy. 12. Niezależnie od powyższych postanowień, w przypadku narażenia Zamawiającego przez Wykonawcę na odpowiedzialność solidarną z powodu niezapłacenia podwykonawcom/ dalszym podwykonawcom wymagalnych należności, Zamawiający uprawniony jest do potrącenia/ dochodzenia w ramach regresu od Wykonawcy - całości poniesionej szkody, w tym zwrotu całego wypłaconego wynagrodzenia dokonanego na rzecz podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy. § 6 Obowiązki Zamawiającego Do obowiązków Zamawiającego w ramach wykonania Umowy należy: 1) wprowadzenie na teren budowy na podstawie protokołu wprowadzenia w terminie 14 dni od daty podpisania umowy, 2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i ewentualnie autorskiego, o ile zachodzi taka konieczność, 3) przekazanie Wykonawcy przed rozpoczęciem robót dokumentacji, 4) przystąpienie do odbioru (określonego w § 11) prawidłowo wykonanych robót po ich zakończeniu, w terminie 7 dni od daty potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego zgłoszenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy, do odbioru. 5) zapłaty ustalonego wynagrodzenia za należycie wykonane i odebrane protokolarnie roboty z zastrzeżeniem treści § 8 ust. 5 i ust 9-10 poniżej. § 7 Osoby do kontaktów, personel pełniący samodzielne funkcje w budownictwie 1. Osobą upoważnioną do kontaktów: 1) z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest: …………………..; nr tel.: ……………………….; 2) z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: ……………………; nr tel.: ……………………… . 2. Zamawiający zobowiązuje się do powołania odpowiedniego branżowego inspektora nadzoru inwestorskiego. 3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi Umową przez osobę posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, w specjalności elektroenergetyczny w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunku może wskazać osobę będącą obywatelem państwa członkowskiego UE, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946). 4. Wykonawca ustanawia: 1) kierownika budowy/robót w osobie: ………………….; nr tel.:…………………….. ; upr. bud. nr: ……………………………. ; 5. Wykonawca nie może dokonać zmiany osoby wskazanej w ust. 4 bez uprzedniej zgody Zamawiającego. § 8 Wynagrodzenie Wykonawcy 1. Za wykonanie robót będących przedmiotem umowy określonych w § 2 oraz za wszystkie materiały i środki produkcji użyte do ich wykonania, a niezbędne do należytego wykonania przedmiotu umowy, Strony ustalają ryczałtowe wynagrodzenie w łącznej wysokości brutto …………………………. zł (słownie: ……………………………………………………………… złotych brutto), które jest wynagrodzeniem maksymalnym. 2. W wynagrodzeniu określonym w ust.1 mieszczą się wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy, określone w ofercie Wykonawcy - stanowiących odpowiednio załącznik nr 2 do umowy. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje ryzyko Wykonawcy i jego odpowiedzialność za prawidłowe oszacowanie ilości prac oraz materiałów, robocizny i sprzętu koniecznych do wykonania Przedmiotu umowy. Ryzyko zmiany stawki podatku VAT obciąża Wykonawcę. Wzrost ustawowej stawki podatku VAT powoduje obniżenie wynagrodzenia netto (w odniesieniu do robót odebranych po dacie wejścia w życie zwiększonej stawki podatku VAT) i nie podlega aneksowaniu umowy. 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje kompleksową realizację przedmiotu umowy określonego w § 2, z materiałami/ urządzeniami, kosztami przygotowania gruntów, nadto kosztami ubezpieczeń, kosztami zużycia wody i energii elektrycznej oraz wszelkimi kosztami związanymi z przekazaniem do użytkowania i sporządzeniem dokumentacji powykonawczej (w tym w szczególności: zapewnienia nadzorów technicznych, specjalistycznych i odbiorów przez odpowiednie służby - w trakcie prowadzenia robót i po ich wykonaniu). 4. Rozliczenie za wykonane roboty odbędzie się jedną fakturą końcową. Wykonawca może wystawić po protokolarnym odbiorze końcowym, zgodnie z treścią § 10 ust. 9, przedmiotu umowy i potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad w formie pisemnej przez Zamawiającego. 5. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 5 ust. 5-6 i 8, zasady rozliczeń określone w § 8 ust. 7 ulegają modyfikacji w ten sposób, że wypłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi po dokonaniu końcowego odbioru robót i ostatecznym rozliczeniu inwestycji chyba, że wcześniej ustanie przyczyna wstrzymania zapłaty wynagrodzenia – umowa podwykonawcza zostanie dostosowana do wymogów Zamawiającego i uzyska jego akceptację/ przedłożone zostaną kompletne dokumenty wymagane § 5 ust. 8 niniejszej umowy. 6. Fakturę należy złożyć w ciągu 7 dni od dnia podpisania protokołu odbioru. 7. Zamawiający ureguluje należność w terminie do 30 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT wraz z kompletem niezbędnych dokumentów. Za datę zapłaty Strony uznają datę wypływu środków pieniężnych z konta Zamawiającego po złożeniu przez Zamawiającego polecenia przelewu bankowego. Fakturę należy wystawić na Gminę Chełm, ul. Gminna 18, 22-100 Pokrówka, NIP: 563-21-61-149 z adnotacją: „Płatnik : Urząd Gminy Chełm, ul. Gminna 18, 22-100 Pokrówka”. 8. Należność za wykonane prace płatna będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 9. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy, Wykonawca/ podwykonawca/ dalszy podwykonawca mają możliwość zgłaszania (w terminie nieprzekraczalnym 7 dni od zapytania o zajęcie stanowiska w sprawie) - uwag dotyczących wysokości / zasadności żądanej zapłaty. 10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9 powyżej Zamawiający dokona bezpośrednio zapłaty wymagalnego wynagrodzenia (bez odsetek, powstałego po zaakceptowaniu umowy podwykonawczej) podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo (stosownie do wymogów § 5 niniejszej umowy) na zasadach określonych w art. 143c ustawy Prawo zamówień publicznych. Powyższa bezpośrednia zapłata w trybie przekazu zwalniać będzie Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy ze zobowiązania zapłaty wynagrodzenia za przedmiotowe roboty w wysokości zapłaconej kwoty. § 9 Cesja Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności oraz praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy przez Wykonawcę na rzecz osób trzecich. § 10 Odbiór robót 1. Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu zakończenie robót z oświadczeniem kierownika budowy, informującym o gotowości do odbioru. 2. Gotowość odbioru robót musi być potwierdzona wpisami do dziennika budowy dokonanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzającymi wykonanie wszystkich robót zgodnie z umową. 3. Zamawiający w ciągu 7 dni od daty wpisu o gotowości do odbioru robót przystąpi do czynności odbiorowych. 4. Zamawiający w trakcie czynności odbioru sprawdzi kompletność i jakość wykonanych robót. 5. Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć w odbiorze osobiście lub wyznaczyć upoważnionego pisemnie pełnomocnika. Nieobecność Wykonawcy lub pełnomocnika nie wstrzymuje czynności odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgłoszenia swoich uwag i wniosków w stosunku do wyniku odbioru. 6. Stwierdzone wady, usterki lub braki Wykonawca uzupełni i poprawi niezwłocznie w trakcie czynności odbiorowych. 7. Jeżeli w czasie trwania czynności odbioru Wykonawca nie usunie w terminie wskazanym przez Zamawiającego ujawnionych wad, usterek lub braków, Zamawiający odmówi odbioru, wyznaczy nowy termin ich usunięcia i kolejny termin odbioru końcowego, który będzie się wiązał z naliczeniem kar umownych za niedotrzymanie terminu wykonania robót. 8. W przypadku stwierdzenia wad nie dających się usunąć Zamawiający ma prawo zażądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, gdy wada jest istotna albo obniżyć wynagrodzenie za wykonany wadliwie przedmiot umowy w odpowiednim stosunku, gdy wada jest nieistotna. 9. Z czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy po usunięciu przez Wykonawcę wad i usterek, uzupełnieniu wszystkich braków, dostarczeniu kompletnej dokumentacji powykonawczej Zamawiający spisze protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy (nie mający żadnych usterek/zastrzeżeń). 10. Od daty, w której zakończy się odbiór końcowy przedmiotu umowy zaczyna biec termin gwarancji jakości i rękojmi za wady. 11. W przypadku opóźnień w usunięciu przez Wykonawcę wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji Zamawiający może w ramach wykonania zastępczego usunąć je na koszt i ryzyko Wykonawcy samodzielnie albo powierzyć ich usuniecie podmiotowi trzeciemu. § 11 Kary umowne/odstąpienie od umowy 1. Wykonawca za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Przedmiotu umowy zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 1) za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy określonego w § 2, po upływie terminu określonego w § 3 ust. 1 - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto (§ 8 ust. 1 umowy), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi za wady/ gwarancji jakości - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto (§ 8 ust. 1 umowy), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad, 3) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 15% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1 umowy. 4) ponadto karę umowną w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), z tytułu: a) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcą lub projektu jej zmiany; b) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy wraz z załącznikami z podwykonawcą lub jej zmiany. c) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy; - za każdy taki przypadek 2. W razie, gdy kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający zachowuje możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym. 3. Zamawiający w okresie trwania umowy ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: 1) nie rozpoczęcia przez Wykonawcę robót w ciągu 14 dni od wprowadzenia na budowę; 2) wykonania robót niezgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i nie dokonania ich naprawy w ciągu 14 dni od daty powiadomienia o nich przez Zamawiającego (pisemnie lub faksem, elektroniczną pocztą- skan pisma); 3) wykonania robót niezgodnie z umową lub dokumentacją bez akceptacji inspektora nadzoru i nie przystąpienia do ich właściwego wykonania w ciągu 14 dni od daty pisemnego powiadomienia o nich przez Zamawiającego, w tym w razie powierzenia przez Wykonawcę realizacji umowy lub jej części osobie trzeciej (podwykonawcom) bez zgody Zamawiającego oraz niewykonania obowiązku wynikającego z klauzuli społecznej, zawartej w §4a umowy; 4) przerwania wykonania robót na okres dłuższy niż 14 dni kalendarzowych; 5) w razie postawienia firmy Wykonawcy w stan likwidacji; 6) zajęcia majątku (w tym wierzytelności) Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym mu wykonanie umowy; 7) nie realizowania obowiązku regulowania płatności podwykonawcom lub podwykonawcom dalszym w stopniu stwarzającym zagrożenie kierowania roszczeń do Zamawiającego (jako inwestora), czy powstawanie zatorów płatniczych świadczących o utracie płynności finansowej Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym wykonanie umowy, nadto w przypadku konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy lub konieczności dokonania ich na sumę większą niż 5% wartości umowy; 8) nie przedłużenia bądź nie przedłożenia gwarancji należytego wykonania umowy/ gwarancji usunięcia wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 9) w przypadku gdy Wykonawca bezzasadnie opóźnia się z płatnościami na rzecz swoich podwykonawców powyżej 30 dni w stosunku do terminu płatności wynikającego z faktury/ faktur wystawionych przez podwykonawców i doręczonych Wykonawcy i nie ureguluje ich w terminie dodatkowym oznaczonym, jako nieprzekraczalny przez Zamawiającego; 10) nie przedłużenia bądź nie przedłożenia gwarancji należytego wykonania umowy/ gwarancji usunięcia wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 4. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca sporządzi na własny koszt protokół zaawansowania robót lub dostaw w toku na dzień odstąpienia, zabezpieczy na swój koszt przerwane roboty lub dostawy w zakresie uzgodnionym przez Strony. 5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie było można przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, na podstawie protokołu zaawansowania robót lub dostaw sporządzonego przez zainteresowane strony. 6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 8 ust.1 umowy. 7. Odstąpienie wykonuje się w terminie 30 dni od dnia uzyskania informacji o podstawie odstąpienia. § 12 Gwarancja/rękojmia za wady 1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy na okres 36 miesięcy, liczony od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy, a nadto równolegle biegnącej rękojmi za wady na okres 36 miesięcy. 2. O wykryciu wady Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę na piśmie/ zeskanowanym pismem wysłanym e mailem/ *faksem. 3. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie z wyznaczonym jednostronnie przez Zamawiającego terminem jej usunięcia, z zastrzeżeniem, iż żądając usunięcia wad Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadniony na ich usuniecie. 4. Okres gwarancji jakości ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas od zgłoszenia usterki przez Zamawiającego do usunięcia wad i napraw gwarancyjnych dla części naprawianej. 5. Niestawiennictwo Wykonawcy podczas przeglądu nie stanowi przeszkody do jego wykonania samodzielnie przez Zamawiającego, a dokonane przez niego ustalenia są wiążące dla Wykonawcy. 6. Prawo wyboru dochodzenia roszczeń z rękojmi za wady i gwarancji jakości do każdej z wady z osobna należy do Zamawiającego. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad ze względu na ich koszt. § 13 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy) 1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto oznaczonego w § 8 ust. 1 tj. zł (słownie: ………..…..) w formie: ……..…… na okres trwający dłużej o 30 dni niż zabezpieczone zobowiązanie. 2. Zabezpieczenie dotyczące 70% kwoty wymienionej w ust. 1 zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany, zaś 30% kwoty wymienionej w ust. 1 służy zabezpieczeniu roszczeń z tytułu rękojmi za wady i usterki i zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie rękojmi za wady. 3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form dopuszczonych w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.). 4. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. § 14 Zmiana umowy 1. Zamawiający, poza możliwością zmiany niniejszej umowy w przypadkach określonych w art. 144 ust.1 pkt. 2-6) ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z warunkami określonymi w postanowieniach przepisu art. 144 tej ustawy) – przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień umowy także w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w poniższych okolicznościach: 1) Zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy/ zmniejszenie jego zakresu spowodowaną uzasadnionymi przyczynami leżącymi po stronie Zamawiającego, które sprawiają, że przedmiot umowy należy wykonać w inny sposób aniżeli pierwotnie to przewidział Zamawiający w umowie, a ponadto zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy jest korzystna dla Zamawiającego, w szczególności: a) zmian w zakresie zasad rozliczeń i warunków płatności wiązanych ze zgłaszanymi przez wykonawcę umowami o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy, b) stwierdzenie wad lub braków dokumentacji uniemożliwiających realizację umowy lub wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian, c) w wyniku rezygnacji Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy lub potrzeby zaniechania poszczególnych robót z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy; d) konieczności zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych czy technologicznych niż wskazane w Dokumentacji Projektowej (w szczególności w przypadku wycofania z rynku starych rozwiązań technologicznych/ technicznych lub materiałowych), e) kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami – w zakresie dostosowania umowy do tych zmian, w tym m.in. odpowiednim, zmniejszeniu wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 2) Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy możliwa będzie w przypadku konieczności wstrzymania wykonywania całości lub części robót na skutek okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w szczególności takich, jak: a) niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie z technologią ich wykonania (np. intensywne opady śniegu, deszczu, temperatury poniżej -5OC), b) przyczyny techniczne (np. kolizje z nie zinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym lub innymi obiektami czy niewypałami/ niewybuchami, konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych), c) przyczyny organizacyjne, tj. brak pełnego dostępu do terenu budowy, inne przyczyny zawinione przez Zamawiającego, d) przyczyny losowe (np. huragan, powódź, lub inne kataklizmy będące następstwem zaistnienia siły wyższej), e) ujawnienie się trakcie wykonywania przedmiotu umowy wad w dokumentacji projektowej, f) konieczność wprowadzenia do przedmiotu umowy i do dokumentacji zmian sposobu realizacji umowy, przez co niemożliwe jest dotrzymanie terminu realizacji przedmiotu umowy, g) konieczność wykonania robót zamiennych lub dodatkowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania oraz zakończenia przedmiotu umowy, h) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji, i) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące brakiem możliwości prowadzenia robót lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie/ przeszkodę w prowadzeniu robót, j) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania ofertą (w szczególności: w wyniku przedłużającego się postępowania przetargowego, czy możliwych i koniecznych działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na inwestycję - o czas jaki minął od upływu pierwotnego terminu związania ofertą do dnia zawarcia umowy. Podstawą dokonania powyższych zmian będzie potwierdzenie w dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru lub projektanta sprawującego nadzór autorski wystąpienia w/w okoliczności uzasadniających wstrzymanie robót, z określeniem okresu wstrzymania robót wpływającego na zmianę terminu i sporządzenie protokołu konieczności – zatwierdzonego przez Zamawiającego, oraz podpisane aneksy do umowy. 3) Zmiana należnego Wykonawcy wynagrodzenia będzie możliwa w przypadku stwierdzenie wad lub braków dokumentacji uniemożliwiających realizację umowy lub wprowadzenie do przedmiotu umowy i do dokumentacji projektowej zmian, o których mowa w art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (Dz. U. 2016 r., poz. 290). Zmiany będą możliwe w przypadku ich akceptacji przez projektanta oraz Zamawiającego i będzie wynikała ze zmian ustaw lub rozporządzeń regulujących realizację przedmiotu zamówienia lub będzie niezbędna ze względu na konieczność prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z przyszłym sposobem użytkowania. Jeżeli w wyniku wprowadzonych zmian do przedmiotu umowy i do dokumentacji projektowej wynikną roboty zamienne, zaniechane lub dodatkowe niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, możliwa będzie zmiana należnego Wykonawcy wynagrodzenia w trybie zgodnym z ustawą Prawo zamówień. Ewentualna zmiana wynagrodzenia wynikająca z powyższych zmian w przedmiocie umowy ustalona zostanie zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3 poniżej. 3. Zmiana należnego Wykonawcy wynagrodzenia w odniesieniu do robót zamiennych/dodatkowych - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2 lit. g) – ustalona zostanie według następujących zasad:  za podstawę kalkulacji przyjęte zostaną dane wyjściowe do kosztorysowania oraz ceny jednostkowe z kosztorysu, a ilości robót na podstawie przedmiaru,  jeżeli roboty nie występowały w kosztorysie, a są niezbędne do rozliczenia robót zamiennych/ dodatkowych, podstawą kalkulacji będą dane wyjściowe do kosztorysowania tj. ceny robocizny, materiałów i sprzętu nie wyższe niż średnie ceny wg SEKOCENBUD podane dla danego kwartału w danym roku, a w przypadku ich braku, dla materiałów lub dostaw specjalistycznych wg faktur zakupu, dla sprzętu wg kalkulacji własnej, nakłady rzeczowe z odpowiednich katalogów (KNR-ów) a w przypadku ich braku wg kalkulacji własnej. 4. Strona wnioskująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej wraz z wyceną ewentualnych zmian w odniesieniu do wynagrodzenia Wykonawcy. Wniosek o zmianę postanowień umowy winien być złożony w formie pisemnej. 5. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności. § 15 Ubezpieczenie 1. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia na własny koszt robót od zdarzeń losowych. 2. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającym oryginał polisy ubezpieczenia robót ważnej, co najmniej przez przewidziany w Umowie okres wykonywania Umowy oraz zdeponować u Zamawiającego kopię ww. dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Suma ubezpieczenia robót nie może być niższa niż wartość Umowy brutto. W przypadku przedłużenia wykonywania Umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć okres ubezpieczenia do dnia zakończenia wykonywania Umowy i przedstawić Zamawiającemu przed upływem ważności polisy oryginał polisy dotyczącej przedłużonego okresu ubezpieczenia robót oraz zdeponować u Zamawiającego kopię tej polisy poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 3. Ubezpieczenie, o którym mowa powyżej powinno spełniać następujące warunki: 1) Ubezpieczenie powinno odnosić się do całości prowadzonych robót, z włączeniem wartości wszelkich materiałów i urządzeń objętych Umową. Suma ubezpieczenia polisy będzie odpowiadała wartości Umowy brutto. 2) Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia wraz z polisami dokumentów potwierdzających płatności składek. W przypadku zapłaty składek na raty Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających płatności składek najpóźniej na 7 dni przed wymaganym terminem płatności. 3) Zamawiający mają prawo zgłoszenia uwag do przedstawionych polis ubezpieczeniowych oraz żądania wprowadzenia zmian, o ile zmiany takie nie wykraczają poza przyjęte standardy rynkowe. 4) Dopuszcza się udział własny w wysokości nieprzekraczającej 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). § 16 Dostęp do informacji publicznej/ Ochrona danych osobowych 1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dotyczące go dane identyfikacyjne, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2015 poz. 2058 ze zm.), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy. 2. Wykonawca (będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą) wyraża zgodę na udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 1 zawartych w niniejszej umowie dotyczących go danych w zakresie obejmującym imię i nazwisko. 3. Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a co za tym idzie nie wiąże się z dostępem do zasobów systemów informatycznych Urzędu Gminy Chełm. § 17 Postanowienia końcowe 1. Do spraw nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy polskiego prawa: Kodeksu cywilnego, ustawy „Prawo zamówień publicznych”, ustawy „Prawo budowlane”. 2. Spory wynikające z umowy rozpatrywać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po 1 dla każdej ze Stron. Wykaz załączników do umowy: 1. Dokumentacja projektowa (przekazana Wykonawcy zgodnie z § 3 ust. 2) 2. Oferta Wykonawcy.

XIII. Informacje dodatkowe


-

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła