Licytacja L-92-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-92-2009 - Gmina Gostyń

Dane zamawiającego

Elżbieta Borowska, Gmina Gostyń, reprezentowana przez Burmistrza Gostynia
Rynek 2
63-800, Gostyń

Numer ogłoszenia w BZP:

77227-2009

Termin otwarcia licytacji:

2009-06-05 10:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

Dzierżawa dwóch kopiarek cyfrowych w okresie od 01.07.2009 r. do 30.06.2012 r.(36 miesięcy); Przedmiotem zamówienia jest wydzierżawienie dwóch nowych kopiarek cyfrowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Gostyniu; (miejsce świadczenia usługi: Rynek 2 – 1 szt., ul. Wrocławska 256 – 1 szt.). Wymagania w zakresie sprzętu: 1. Technologia cyfrowa, laserowa. 2. Format oryginału – A5-A3. 3. Format kopii – A5-A3. 4. Prędkość kopiowania/drukowania - co najmniej 45 kopii/min. przy kopiowaniu/drukowaniu jednostronnym A4. 5. Automatyczny 2-stronny podajnik oryginałów. 6. Duplex (automatyczne drukowanie dwustronne) 7. Pamięć RAM kopiarki min. 256 MB 8. Obsługa protokołu TCP/IP 9. Obsługa języka PCL6 10. Możliwość drukowania sieciowego. 11. Możliwość skanowania sieciowego do serwera FTP w formie plików PDF lub TIF (TIFF) 12. Możliwość jednoczesnego napełnienia kaset: a. papierem formatu A4 – min. 500 arkuszy, b. papierem formatu A3 – min. 500 arkuszy. 13. Stolik pod kopiarkę. 14. Dotykowy panel sterujący w języku polskim. 15. Sterowniki drukarki w języku polskim dedykowane dla systemów WinXP i Win2003 16. Możliwość zarządzania zdalnego przez lokalną sieć komputerową. Dodatkowe warunki zamawiającego: 1. Urządzenie będące przedmiotem dzierżawy musi być urządzeniem nowym, nigdzie wcześniej nieeksploatowanym; 2. Zamawiający wymaga m.in. skonfigurowania urządzeń w lokalnej sieci komputerowej (konfiguracja TCP/IP i klienta FTP); Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w zakresie parametrów technicznych oferowanego sprzętu, z zastrzeżeniem, że proponowane urządzenia winny spełniać wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe, co najmniej takie jak wskazane w niniejszym ogłoszeniu lub lepsze.

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

• Wymagania systemu: komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows lub Linux z dostępem do Internetu. • System licytacji elektronicznej nie ma szczególnych wymagań technicznych w zakresie sprzętu komputerowego (każdy komputer umożliwiający przeglądanie stron internetowych jest wystarczający do obsługi platformy, niezależnie od parametrów technicznych) jak również w zakresie prędkości łącza internetowego. • System może zostać uruchomiony z wykorzystaniem większości przeglądarek internetowych, jednak testy zostały przeprowadzone przez Urząd Zamówień Publicznych dla następujących przeglądarek: - Mozilla Firefox w wersji 2.0 i 3.0 - Internet Explorer w wersji 6.0 i 7.0 (Urząd Zamówień Publicznych proponuje przed rozpoczęciem korzystania z platformy upewnić się, jaką przeglądarką internetową dysponuje użytkownik); Rejestracja w systemie i identyfikacja wykonawców • Rejestracja jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w licytacji - Wykonawca obowiązany jest dokonać rejestracji na platformie licytacyjnej zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych http://licytacje.uzp.gov.pl • w polu „LOGIN” należy wpisać dowolny wyraz, z tym, że musi on być unikatowy w całym systemie – służy on identyfikacji użytkownika w systemie, • hasło – dowolny wyraz składający się z liter i cyfr, • E-mail – adres poczty elektronicznej użytkownika – na ten adres zostanie wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym; na ten adres będą również przekazywane wszystkie wiadomości z systemu, • rola – wykonawca. • System wymaga akceptacji regulaminu. • Po dokonaniu rejestracji, na adres podany w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość do administratora systemu; w wiadomości będzie zawarty link aktywacyjny, który należy uruchomić. • Należy zapisać LOGIN oraz hasła – są niezbędne do zalogowania się do systemu (w przypadku utraty hasła będzie możliwe wygenerowanie nowego przy użyciu funkcji nie pamiętam hasła). • W trakcie postępowania Wykonawca jest obowiązany przesłać swój LOGIN Zamawiającemu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; umożliwiający przypisanie wykonawcy do licytacji elektronicznej (Uwaga: nie należy przesyłać swojego hasła Zamawiającemu, nie należy też udostępniać hasła osobom nieuprawnionym).

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej: 1) oferty składane w formie elektronicznej nie muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym; 2) informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej - licytacja jest jednoetapowa; 3) przypisanie do licytacji - oprócz zaproszenia do udziału w licytacji - przekazanego faksem, wykonawca zostanie przypisany do przedmiotowej licytacji (po uprzednim wniesieniu wadium; szczegółowe informacje w tym zakresie zostaną zawarte w zaproszeniu) – fakt przekazania zaproszeń zostanie zaznaczony na platformie (za przekazanie uznaje się doręczenie zaproszenia wykonawcy; w przypadku, gdy przekazanie zaproszeń odbywa się w różnym czasie w stosunku do poszczególnych wykonawców, za termin przekazania zaproszeń uznaje się przekazanie zaproszenia ostatniemu z wykonawców dopuszczonych do postępowania); 4) termin otwarcia licytacji - 05.06.2009 r., o godz. 10:00; 5) informacja o czasie trwania licytacji - 05.06.2009 r. od godz. 10:00 do godz. 11:00; 6) cena wywoławcza – Zamawiający nie określa ceny wywoławczej; 7) sposób składania ofert w toku licytacji – za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej (na platformie licytacyjnej zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych), wykonawcy składają kolejne korzystniejsze oferty (postąpienia), podlegające automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny; 8) opis sposobu kalkulacji ceny ofertowej: propozycje kolejnych korzystniejszych ofert (postąpień) należy ustalić na podstawie kalkulacji własnej, biorąc pod uwagę przedmiot zamówienia; 9) w kalkulacji ceny (brutto) w całym okresie trwania dzierżawy należy uwzględnić łącznie wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym m.in.: (a) podatek (VAT); (b) cenę miesięcznej dzierżawy dwóch urządzeń x 36 m-cy (c) ceny jednostkowe jednostronnej kopii A4 - przy kalkulacji ceny należy założyć, że zamawiający będzie wykonywał: - na jednej kopiarce cyfrowej ok. 250 000 kopii rocznie, - na drugiej kopiarce cyfrowej ok. 200 000 kopii rocznie, - odpowiednio w 3-letnim okresie realizacji umowy ok. 1 350 000 kopii; (d) wszelkie koszty eksploatacji urządzeń w okresie dzierżawy w szczególności: koszty tonerów, elementów wymiennych w normalnym cyklu pracy urządzeń, kosztów serwisowych oraz wszelkich napraw niewynikających z winy zamawiającego; - usługa nie obejmuje kosztu papieru; (e) w okresie realizacji umowy cena nie będzie podlegać waloryzacji - przy kalkulacji ceny należy uwzględnić ewentualne wskaźniki wzrostu ceny; (f) w cenie należy uwzględnić koszt: dostawy sprzętu na miejsce (Rynek 2 – jedna kopiarka, ul. Wrocławska 256 – druga kopiarka), montażu wraz z uruchomieniem sprzętu, pełnej konfiguracji w lokalnej sieci komputerowej oraz szkolenia administratorów systemu (2 osoby); (g) minimalna wysokość postąpienia – nie mniej niż 100.00 zł brutto (kwota, o którą można pomniejszyć kolejną składana ofertę, liczona od oferty najkorzystniejszej); sposób podawania kwoty – kwota określana jest w złotych oraz groszach (jeżeli występują grosze, wpisujemy je po kropce, np.: 105.50; obowiązuje dokładność do dwóch miejsc po kropce); Złożona oferta: - nie może być mniej korzystna niż oferta najkorzystniejsza, - musi być niższa przynajmniej o kwotę minimalnego postąpienia, - wykonawca nie może cofnąć raz złożonej oferty (prosimy o uważne wpisywanie oferowanych kwot i sprawdzanie ich przed naciśnięciem przycisku „złóż postąpienie”); System nie przyjmie oferty złożonej niezgodnie z warunkami opisanymi powyżej; W celu zapewnienia aktualności listy postąpień niezbędne będzie samodzielne odświeżanie ekranu przy użyciu przycisku przeglądarki internetowej – system nie dokonuje odświeżania automatycznie; 10) waluta – PLN; propozycje cenowe należy podawać (brutto) w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po kropce; 11) od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji, Zamawiający i Wykonawcy przekazują wnioski, oświadczenia i inne informacje drogą elektroniczną; 12) do momentu zamknięcia licytacji Zamawiający nie ujawnia informacji umożliwiającej identyfikację Wykonawców; 13) warunki zamknięcia licytacji elektronicznej – licytacja zostanie zamknięta 05.06.2009 r. o godz. 11:00, w momencie zamknięcia licytacji wyłączona zostanie możliwość składania postąpień; 14) po zamknięciu licytacji na ekranie przedstawiającym ogłoszenie o zamówieniu zostanie ujawniony wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę; 15) Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę, niezwłocznie prześle Zamawiającemu (faksem) opis oferowanego urządzenia z wyszczególnieniem parametrów technicznych, (marka model, symbol urządzenia, opcje urządzenia) oraz szczegółową kalkulację zaoferowanej ceny, z wyodrębnieniem kosztów dzierżawy urządzeń (brutto) i kosztów wykonania jednej kopii jednostronnie, format A4 (brutto);

IV. Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-05-27 12:00:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz następujące wymagania: 1) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia; 2) posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia zawodowego oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności: w ciągu ostatnich trzech lat (licząc do dnia wszczęcia postępowania) zrealizowali należycie co najmniej dwie tożsame usługi, świadczone przez okres min. 1 roku (lub doświadczenie równoważne polegające na wykonaniu jednej tożsamej usługi, świadczonej przez okres min. 2 lat); 3) znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego; Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana na podstawie analizy wymaganych dokumentów (niżej wymienionych). 5. Zamawiający zakwalifikuje do e-licytacji wykonawców na podstawie złożonych przez nich wniosków. Wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji należy przesłać na adres zamawiającego: Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, 63-800 Gostyń (sekretariat) lub składać w Wydziale Organizacyjnym, ul. Wrocławska 256, pok. nr 8-9.

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

Wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (wzór wniosku zał. do ogłoszenia) należy przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty, potwierdzające spełnienie wymaganych warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – w formie oryginału (wzór oświadczenia zał. do ogłoszenia); 2) pełnomocnictwo do reprezentowania firmy, jeśli dotyczy, a nie wynika ono z innych przedstawionych dokumentów (pełnomocnictwo winno być dołączone do wniosku w formie oryginału albo kopii poświadczonej przez notariusza „za zgodność z oryginałem”. Złożenie dokumentu pełnomocnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nie podlega opłacie skarbowej); 3) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - w zakresie objętym zamówieniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków - w formie kserokopii potwierdzonej przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”; 4) wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat usług, odpowiadających wymaganiom Zamawiającego, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że wymienione usługi zostały wykonane należycie (formularz pn. „Wykaz usług …” zał. do ogłoszenia); forma dokumentów: Wykaz usług - w formie oryginału, natomiast dokumenty potwierdzające należyte ich wykonanie – w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”; (przepisy szczegółowo nie precyzują rodzaju dokumentu na potwierdzenie należytego wykonania usługi - Zamawiający prosi o dołączenie referencji, opinii, rekomendacji, listów polecających – w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem” lub własnego oświadczenia potwierdzającego, że usługi wymienione w wykazie zostały wykonane należycie).

VIII. Termin związania ofertą

40 dni.

IX. Termin wykonania zamówienia

od 01.07.2009 r. do 30.06.2012 r.(36 miesięcy) .

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

nie jest wymagane.

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

http://bip.gostyn.pl/Zamowienia-publiczne/Z-ogloszeniem/LE-017-2009

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

Wszelkie przyszłe zobowiązania i warunki wymagane przez Zamawiającego określa załączony do ogłoszenia projekt umowy.

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

http://bip.gostyn.pl/Zamowienia-publiczne/Z-ogloszeniem/LE-017-2009 Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: - Marta Wojtkowiak, tel. bezpośredni 0-65 575 21 27, e-mail: mwojtkowiak@um.gostyn.pl - Zbigniew Kostka, tel. bezpośredni 0-65 575 21 32, tel. kom. 505 855 634 e-mail: zkostka@um.gostyn.pl

Informacje o wadium:

Wniesienie wadium będzie wymagane po otrzymaniu zaproszenia do udziału w licytacji elektronicznej, przed terminem jej otwarcia (szczegółowe informacje w tym zakresie zostaną zawarte w zaproszeniu; wysokość wadium: 1 500 zł; słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100).

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-05-27 12:00:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-06-05 11:00:00.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-05-29 00:00:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła