Licytacja L-92-2015

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-92-2015 - DOSTAWA CHEMIKALIÓW CZĘŚĆ - 2

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Zbigniew Szewc, ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Świerże Górne -
Miejscowość: Kozienice, Kod pocztowy: 26-900
Tel.: 48 614 10 17, Faks: 48 614 26 60
Rodzaj zamawiającego: energetyka

Numer ogłoszenia w BZP:

L-92-2015

Termin otwarcia licytacji:

2015-04-03 09:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
DOSTAWA CHEMIKALIÓW CZĘŚĆ - 2
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
DOSTAWA WODOROTLENEKU SODU /ŁUG SODOWY/ 100% - AUTOCYSTERNY W ILOŚCI 90000 KG
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 24.00.00.00-4
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
SUKCESYWNIE DO 31-12-2015R. - Zgodnie z Ogłoszeniem zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Nie

Termin związania ofertą

60 DNI OD DATY ZAKOŃCZENIA LICYTACJI

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.enea-wytwarzanie.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Zgodnie z pkt. II, Ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. Złożone oferty podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. Kryterium złożonych ofert jest cena. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty netto danej części, wyrażoną w złotych. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. W toku licytacji system na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. Licytacja rozpoczyna się od ceny wywoławczej netto 189 ,00PLN

Minimalna wysokość postąpienia

3000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2015-04-01 08:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Zgodnie z Ogłoszeniem o zamówieniu zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2015-04-03 09:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2015-04-03 09:15:42

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Nie dotyczy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

2. Zgodnie z Ogłoszeniem zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła