Licytacja L-92-2018

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Zwycięzcą jest PTB z ofertą o wartości 1271731PLN.
Dane zwycięzcy:
PTB - Przedsiębiorstwo Transportowo -, Przedsiębiorstwo Transportowo -
Legnicka 39
59-500, Złotoryja


Ogłoszenie o zamówieniu L-92-2018 - Przebudowa drogi gminnej nr 104472D Ulesie - Gniewomirowice

Dane zamawiającego


Nazwa: Gmina Miłkowice, Gmina Miłkowice
Adres pocztowy: Wojska Polskiego71 m. 71
Miejscowość: Miłkowice, Kod pocztowy: 59-222
Tel.: 76-8197021, Faks: 76-8871-213
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

528388-N-2018

Termin otwarcia licytacji:

2018-04-05 09:00:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Przebudowa drogi gminnej nr 104472D Ulesie - Gniewomirowice

Roboty budowlane

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 104472D stanowiącej połączenie miejscowości i dojazd do gruntów rolnych pomiędzy miejscowościami Ulesie i Gniewomirowice, gmina Miłkowice. Inwestycja obejmuje działki nr 451/1, 437 obręb Ulesie i działki nr 89, 90, 96, 98/2, 98/1, 91/2, 97/2 obręb Gniewomirowice. Przebudowa drogi obejmuje odcinek na długości 2,012 km od końca miejscowości Ulesie (koniec nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej) do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2611D w miejscowości Gniewomirowice. Na całej długości przewidziano budowę nawierzchni z mieszanki bitumicznej o szerokości 3,5 m (warstwa wiążąca gr. 5 cm, warstwa ścieralna gr. 4 cm) wraz ze zjazdami na działki przyległe. Pobocza przewidziano o szerokości 0,75 m z kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 mm z miałem kamiennym 0/4 mm. Podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 mm o gr. 20 cm, stabilizowanego cementem gr. 15 cm. Co około 0,5 km zaprojektowano mijanki o szerokości 5,0 m i długości 25,0 m. Droga posiada spadek jednostronny. W celu odwodnienia drogi zaprojektowano spadki podłużne i pochylenia powierzchniowo na tereny zielone. W ramach inwestycji przewidziano wycinkę kolidujących drzew i krzewów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy, projekt organizacji ruchu docelowego, przedmiar robót), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiące załączniki do ogłoszenia o zamówieniu. Uwaga: Wykonawca będzie zobowiązany wypełniać obowiązki i ponosić koszty towarzyszące robotom budowlanym, które wynikają z decyzji, warunków, uzgodnień, umów i innych dokumentów będących częścią dokumentacji projektowej.

bip.ug-milkowice.dolnyslask.pl

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców: 1) Wykonawca, aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie go do licytacji elektronicznej, musi zarejestrować się w systemie dostępnym na podanej wyżej stronie internetowej, przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. Wraz z ww. wnioskiem wykonawca winien przekazać zamawiającemu informację o swoim loginie (identyfikatorze). Uwaga: nie należy przesyłać swojego hasła zamawiającemu, nie należy też udostępniać hasła osobom nieuprawnionym. 2) Wykonawca zobowiązuje się do podania właściwego loginu (login należy podać dokładnie stosując te same znaki, w tym duże i małe litery, jeśli takie zarejestrowano przy rejestracji). 3) Od wykonawców chcących wziąć udział w przedmiotowej licytacji nie jest wymagany podpis elektroniczny. Korzystanie z Platformy licytacji elektronicznych UZP jest bezpłatne. 4) Pomoc w sposobie rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się w Menu na głównej stronie Platformy licytacji elektronicznych w zakładce Samouczek. Wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 1) Komputer klasy PC (lub równoważny) z systemem operacyjnym Windows/Linux podłączony do sieci Internet. 2) Zainstalowana przeglądarka: MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej, albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej.

https://licytacje.uzp.gov.pl/

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 8.5.Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. Krok postąpienia (minimalna różnica między kolejnymi ofertami) wynosi 1.000 zł brutto. Licytacja elektroniczna rozpoczyna się od ceny wywoławczej 1.284.731,00 zł brutto.( słownie: jeden milion dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset trzydzieści jeden złotych) W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 8.6.Otwarcie licytacji nastąpi 5 dni po terminie przekazania zaproszeń o godzinie 9:00. 8.7.Zamawiający zamyka licytację, gdy nie zostanie złożona żadna oferta lub gdy w ciągu 5 minut od złożenia oferty przez jednego z Wykonawców nie zostanie złożona żadna inna oferta. 8.8Ocena złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej zostanie przeprowadzona po upływie wyznaczonego terminu składania wniosków. 8.9Zamawiający przypisze wykonawców dopuszczonych do udziału w licytacji, korzystając z loginów przekazanych wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. 8.10Jednocześnie Zamawiający prześle (elektronicznie na adres e-mail podany we wniosku) zaproszenie do udziału w licytacji wskazując termin otwarcia licytacji (data i godzina), z zastrzeżeniem że zgodnie z art. 76 ust. 4 ustawy Pzp, termin ten nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przekazania zaproszeń. 8.11Licytacja elektroniczna w przedmiotowym postępowaniu jest licytacją jednoetapową. 8.12W czasie trwania licytacji wykonawca ma prawo do złożenia więcej niż jednej oferty (postąpienia). Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 8.13 Cena podana w toku licytacji w ofercie (postąpieniu) za wykonanie przedmiotu zamówienia: 1) jest rzeczywistą ceną oferty brutto, podaną w złotych polskich (PLN) zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku z dokładnością do jednego grosza. 2) zawiera wszystkie opłaty oraz podatki według obowiązującego prawa podatkowego, 3) uwzględniająca wszystkie koszty związane z kompleksową realizacją zamówienia. 8.14.Licytacja elektroniczna zakończy się, gdy nie zostanie złożona żadna oferta lub gdy w ciągu 5 minut od złożenia oferty przez jednego w Wykonawców nie zostanie złożona żadna inna oferta. 8.15.Po zamknięciu licytacji Zamawiający poda na stronie internetowej Zamawiającego, pod ogłoszeniem o licytacji, nazwę (firmę) oraz adres wykonawcy, którego wybrano, tj. który zaoferował najniższą cenę. 8.16.Zakończenie licytacji elektronicznej stanowi o formalnym wyborze oferty najkorzystniejszej.

1000

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Relatywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2018-03-28 10:00:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2018-04-05 09:00:00.

Czas od ostatniego postąpienia

Upływa 2018-04-05 09:24:21

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


nie dotyczy

-

nie dotyczy

-

- wykaże wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , z podaniem: rodzaju robót budowlanych, wartości, daty, miejsca wykonania , podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest wykazać wykonanie: 1 zadania, które polegało na budowie lub przebudowie drogi o nawierzchni asfaltowej o długości min. 2,00 km lub 2 zadania dotyczące wykonanych robót budowlanych, które polegały na budowie lub przebudowie dróg o nawierzchni asfaltowej o łącznej długość po zsumowaniu dwóch zadań min. 2,00 km. lub 3 zadania dotyczące wykonanych robót budowlanych, które polegały na budowie lub przebudowie dróg o nawierzchni asfaltowej o łącznej długość po zsumowaniu trzech zadań min. 2,00 km. - wykaże dysponowanie min. 1 osobą na stanowisku Kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do Informacji. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Tak

-

Tak

  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp): Tak
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp): Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy.

aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do Informacji. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej informacji. 5.6wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik nr 5.

-

IX. Termin związania ofertą


30 dni

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


10.10.2018

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Szczegółowe informacje zawiera projekt umowy.

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


Istotne postanowienia zawiera projekt umowy który jest załącznikiem do niniejszego zamówienia.

XIII. Informacje dodatkowe


-

Informacje o wadium


Tak

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami ogłoszenia o zamówieniu żąda wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 złotych. Wadium należy wnieść w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W niniejszym postępowaniu oznacza to, że wadium należy wnieść przed terminem otwarcia licytacji elektronicznej.


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła