Licytacja L-93-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-93-2009 - Dostawa urządzeń sieciowych

Dane zamawiającego

Bogdan Artymowicz, Województwo Warmińsko-Mazurskie
Emilii Plater 1
10-562, Olsztyn

Numer ogłoszenia w BZP:

156108

Termin otwarcia licytacji:

2009-07-14 10:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących urządzeń sieciowych: 1 routera do celów obsługi Data Center z projektu Wrota Warmii i Mazur, 3 routerów do budowy systemu elektronicznej rejestracji czasu pracy oraz dostępu do Internetu w budynkach Urzędu, 3 przełączników sieciowych, 1 karty rozszerzeń przełącznika, 12 modułów konwertujących medium transmisyjne na potrzeby rozbudowy i modernizacji sieci Urzedu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 dostępnym na stronie zamawiającego. Opisy zawierają minimalne wymagania, co oznacza, że wykonawca może oferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się lepszymi parametrami. 3) W zakresie przedmiotu zamówienia wchodzi dostawa sprzętu na koszt wykonawcy oraz instalacja oraz uruchomienie w siedzibie zamawiającego.

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wymagania formalne: Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http:licytacje.uzp.gov.pl - nie jest wymagany podpis elektroniczny. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie do udziału w licytacji, zobowiązany jest do przekazania zarejestrowanego w systemie loginu najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w.w. przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. 2. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać,gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto za całość zamówienia wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej, co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 200.00 zł. brutto (słownie dwieście złotych). System nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od określonego minimalnego postąpienia. 7. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 8. Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą brutto kwotę 190 000.00 zł. (słownie:sto dziewięćdziesiąt tysięcy zł). 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto za całość zamówienia. 10. Zamawiający zamyka licytację, gdy w ciągu 15 minut od otwarcia licytacji nie zostanie złożona żadna oferta lub, gdy w ciągu 15 minut od złożenia oferty przez jednego z Wykonawców nie zostanie złożona żadna inna oferta.

IV. Minimalna wysokość postąpienia

200.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-05-27 10:00:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się: wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności ; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia lub przedstawiają pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia; Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej.

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

1. Wypełniony formularz wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej 2. Aktualny na dzień otwarcia oferty odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Uwaga: W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. dokument musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie. 3. Pełnomocnictwo. W przypadku gdy upoważnienie osoby podpisującej wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej oraz inne dokumenty nie wynika wprost z dokumentów stwierdzających status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza kopię stosownego pełnomocnictwa wystawioną przez osobę(y) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo w swej treści powinno bezpośrednio i jednoznacznie wskazywać na uprawnienie określonej osoby do reprezentowania Wykonawcy. 4. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 1 do wniosku). Uwaga: W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. dokument musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie. 5. Specyfikację cech, parametrów i funkcjonalności zamawianych urządzeń sieciowych Dokumenty składane są w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę. Zarówno wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, jak i załączniki muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

VIII. Termin związania ofertą

30 dni.

IX. Termin wykonania zamówienia

45 dni od dnia podpisania umowy.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.bip.warmia.mazury.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

Wszelkie zobowiązania wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia, a spoczywające na Wykonawcy oraz Zamawiającym zawiera wzór umowy - Załącznik nr 2 do wniosku

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

Do momentu otwarcia licytacji wszelkiego rodzaju oświadczeni, wnioski, zawiadomienia, itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Dopuszcza się przesłanie powyższych dokumentów drogą elektroniczną lub faksem, niezwłocznie potwierdzonych pisemnie. Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji, Zamawijacy i Wykonawcy wszelkiego rodzaju wnioski, oświadczenia i inne informacje przekazują drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy licytacyjnej, wiadomości przekazywane wykonawcom będą widoczne w zakładce moje wiadomości. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Bogdan Artymowicz - Dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych i Udzielania Zezwoleń, tel. 089 521 98 40, e-mail: b.artymowicz@warmia.mazury.pl PRZEKAZANIE WQNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI: wniosek wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Deparatament Zamówień Publicznych i Udzielania Zezwoleń, ul. Emilii Plater 1, pok. 126 10-560 Olsztyn w nieprzekraczalnym terminie 27 maja 2009 r. godz. 10:00

Informacje o wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-05-27 10:00:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 15 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-07-03 10:00:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła