Licytacja L-93-2011

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-93-2011 - Dostawa materiałów eksploatacyjnych

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Prezydent Miasta Świnoujście, Gmina Miasto Świnoujście
Adres pocztowy: Wojska Polskiego 1 m. 5
Miejscowość: Świnoujście, Kod pocztowy: 72-600
Tel.: 91 321 27 80, Faks: 91 321 59 95
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

81482

Termin otwarcia licytacji:

2011-05-12 11:15:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Dostawa informatycznych materiałów eksploatacyjnych w zakresie ilościowym i rodzajowymprzedstawionym ze szczegółowym opisem przedmiotu na stronie internetowej zamawiającego:bip.um.swinoujscie.pl w załączniku nr 1 – Przedmiot zamówienia.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.12.51.10-5
Dodatkowe przedmioty 30.19.21.13-6
30.23.43.00-1
30.23.44.00-2
30.23.47.00-5
30.23.74.60-1

Termin wykonania zamówienia:
15.12.2011 r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Informacje o wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat co najmniej trzech dostaw odpowiadających rodzajowi i wartości stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem rodzaju, daty realizacji, wartości i odbiorcy zamówienia według załącznika nr 4 - ZAL4-informacja o wykonanych zamówieniach Przez zadanie odpowiadające wymaganym rodzajowi i wartości zamówienia, Zamawiający rozumie dostawę informatycznych materiałów eksploatacyjnych o wartości nie mniejszej niż 45.000,- złotych netto każda

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć

zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich

zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z europejskimi normami zarządzania środowiskiem, jeżeli zamawiający wskazują środki zarządzania środowiskiem, które wykonawca będzie stosował podczas realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi, odwołując się do systemu zarządzania środowiskiem i audytu (EMAS) lub norm zarządzania środowiskiem opartych na europejskich lub międzynarodowych normach poświadczonych przez podmioty działające zgodnie z prawem Unii Europejskiej, europejskimi lub międzynarodowymi normami dotyczącymi certyfikacji

Inne dokumenty

1.Pełnomocnictwo w przypadku podmiotów występujących wspólnie w postępowaniu – do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie lub do występowania wspólnie i zawarcia umowy, 2.Upoważnienie lub pełnomocnictwo osoby (osób) podpisującej wniosek ,gdy nie wynika to z treści dokumentów właściwego rejestru (lub np. z ewidencji działalności gospodarczej, które należy dołączyć do wniosku. 3 Oświadczenie właściwe dla osoby fizycznej lub prawnej zgodnie z załącznikiem ZAL3a lub ZAL3b. 4.Poprawnie wypełniony wniosek na formularzu według załącznika nr 2- ZAL2-Wniosek o dopuszczenie udziału w licytacji.

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

bip.um.swinoujscie.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl2. Rejestracji wykonawca powinien dokonać przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji.3. Przy rejestracji na platformie wykonawca otrzyma login – identyfikator użytkownika. Od Wykonawców chcących wziąć udział w przedmiotowej licytacji nie jest wymagany podpis elektroniczny.4. O swoim loginie wykonawca koniecznie informuje wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. Brak loginu bądź brak poprawnego loginu będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału Wykonawcy w licytacji. Uwaga: nie należy przesyłać swojego hasła Zamawiającemu, nie należy też udostępniać hasła osobom nieuprawnionym).5. Wymagania techniczne urządzeń informatycznych, umożliwiających sprawne korzystanie z niniejszego systemu: Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux. 6. Urząd Zamówień Publicznych zastrzega, iż platforma została przetestowana w zakresie współpracy z przeglądarkami Mozilla Firefox 2.0 i 3.0 oraz Internet Explorer w wersji 6.0 oraz 7.0; w związku z powyższym Urząd Zamówień Publicznych zaleca użytkownikom korzystanie z ww. przeglądarek internetowych. Urząd Zamówień Publicznych nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z korzystania przez użytkowników z oprogramowania innego niż zalecane.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Przedmiotowa licytacja elektroniczna będzie licytacją jednoetapową.2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia.3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą.4. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców.5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto PLN na produkty, zgodnie z warunkami określonymi w przedmiocie zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1.6. Sugerowana cena wywoławcza 53 500.00 PLN, minimalna wysokość postąpienia – nie mniej niż 300.00 PLN brutto (kwota, o którą można pomniejszyć kolejną składaną ofertę, liczona od oferty najkorzystniejszej); sposób podawania kwoty – kwota określana jest w złotych oraz groszach (jeżeli występują grosze, wpisujemy je po kropce, np.: 205.50; obowiązuje dokładność do dwóch miejsc po kropce).7. Złożona oferta: - nie może być mniej korzystna niż oferta najkorzystniejsza, - musi być niższa przynajmniej o kwotę minimalnego postąpienia, - Wykonawca nie może cofnąć raz złożonej oferty (prosimy o uważne wpisywanie oferowanych kwot i sprawdzanie ich przed naciśnięciem przycisku „złóż postąpienie”); System nie przyjmie oferty złożonej niezgodnie z warunkami opisanymi powyżej.8. W celu zapewnienia aktualności listy postąpień niezbędne będzie samodzielne odświeżanie ekranu przy użyciu przycisku przeglądarki internetowej – system nie dokonuje odświeżania automatycznie.9. Waluta – PLN; propozycje cenowe należy podawać (brutto) w złotych polskich, z dokładnością do dwóchmiejsc po kropce.10. Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji, Zamawiający i Wykonawcy przekazują wnioski, oświadczenia i inne informacje drogą elektroniczną.11. Do momentu zamknięcia licytacji Zamawiający nie ujawnia informacji umożliwiającej identyfikację Wykonawców.. 12. Licytacja zostanie zamknięta 2011-05-05 o godz. 11:35, w tym momencie wyłączona zostanie możliwość składania postąpień.13. Po zamknięciu licytacji na ekranie przedstawiającym ogłoszenie o zamówieniu zostanie ujawniony wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę.14. Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę, niezwłocznie prześle Zamawiającemu załącznik cenowy do umowy, stanowiący Załącznik nr 6 do niniejszego ogłoszenia. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz stanowić będzie również załącznik do umowy pomiędzy stronami. Suma wartości brutto każdej pozycji oferowanego asortymentu, tzn. wartość przedmiotu umowy brutto musi być tożsama z ceną zaoferowaną w licytacji

Minimalna wysokość postąpienia

300.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2011-04-28 15:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

w siedzibie Zamawiającego lokal nr 102 - Sekretariat Prezydenta

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2011-05-12 11:15:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2011-05-12 11:35:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

wzór umowy Załącznik nr 5 na stronie internetowej zamawiającego bip.um.swinoujscie.pl

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

1. PRZEKAZANIE WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ: Wniosek należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres: Urząd Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1 m 5, 72-600 Świnoujście, z opisem na kopercie - (Licytacja elektroniczna na dostawę informatycznych materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Miasta Świnoujście).2. UPRAWNIENI DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI: Jolanta Gawrońska inspektor Biura Technik Informacyjnych - tel. (091) 321-23-09 .3. WYKONAWCA, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest dostarczyć wypełniony: załącznik cenowy do Umowy. Wypełniony wykaz winien wskazywać ceny jednostkowe brutto i wartości wszystkich pozycji brutto.4. WYKONAWCA wraz z załącznikiem cenowym na oferowane produkty równoważne do urządzeń drukujących zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające zastosowanie norm opisanych w punktach II.6 i II.11 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia załącznika nr 1 - Przedmiot zamówienia, umieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła