Licytacja L-93-2018

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Zwycięzcą jest UG-TEST.dembska1-wyk z ofertą o wartości 40PLN.
Dane zwycięzcy:
UG-TEST.dembska1-wyk - anna, UM
miła1
11-010, Barczewo


Ogłoszenie o zamówieniu L-93-2018 - UG-TEST.Zamówienie 1 (9.03.2018)

Dane zamawiającego


Nazwa: Jacek Zgutczyński, Firma fikcyjna
Adres pocztowy: Adres fikcyjny44
Miejscowość: Gdańsk, Kod pocztowy: 80-811
Tel.: -, Faks: -
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Numer ogłoszenia w BZP:

258/2018

Termin otwarcia licytacji:

2018-03-09 18:15:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


UG-TEST.Zamówienie 1 (9.03.2018)

Roboty budowlane

xxxx xxxx

xxxxxx.pl

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


xxxxx

xxxx

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


xxxx

10

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Sztywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2018-03-09 18:14:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2018-03-09 18:15:00.

Dokładna data

Upływa 2018-03-09 18:18:00.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


-

-

-

-

-

Tak

-

Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

-

-

-

-

IX. Termin związania ofertą


xxxx

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


xxxx

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


xxxx

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


xxxxx

XIII. Informacje dodatkowe


-

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła