Licytacja L-93-2019

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Zwycięzcą jest biotop1330 z ofertą o wartości 280000PLN.
Dane zwycięzcy:
biotop1330 - biotop1330, Przedsiębiorstwo Urządzeń Ochrony Środowiska Biotop Sp. z o.o.
Jasna 4 m. 4
22-400, Zamość


Ogłoszenie o zamówieniu L-93-2019 - Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Chełm

Dane zamawiającego


Nazwa: Gmina Chełm, Gmina Chełm
Adres pocztowy: Gminna18
Miejscowość: Chełm, Kod pocztowy: 22-100
Tel.: 82 563 73 63, Faks: 82 563 79 78
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

540820-N-2019

Termin otwarcia licytacji:

2019-05-15 10:00:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Chełm

Roboty budowlane

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowych o długości 797,5 mb i kanalizacji sanitarnych o długości 161,0 m oraz przebudowa sieci wodociągowych na odcinku 133,0 m, w tym: 1. Budowa sieci wodociągowej w m. Strupin Mały: - sieć wodociągowa z rur PEHD o średnicy fi 90 mm wykonana metodą przewiertu sterowanego – 631,0 mb, - hydranty pożarowe – 5 kpl. 2. Przebudowa sieci wodociągowej w m. Podgórze: - sieć wodociągowa z rur PEHD o średnicy fi 160 mm – 83,5 m 3. Przebudowa sieci wodociągowej w m. Nowosiółki: - sieć wodociagowa z rur PEHD o średnicy fi 160 mm – 49,5 m 4. Budowa sieci wodociągowe w m. Żółtańce: - sieć wodociągowa z rur PEHD ośrednicy fi 160 - 166,5 m - hydrant – 1 kpl. 5. Kanalizacja sanitarna w m. Żółtańce: - kanały z rur PCV – fi 200 – 161,0 m - studnie rewizyjne z kręgów betonowych fi 1000 mm – 3 szt. 6. Hydrant pożarowy – 1 kpl. - rurociąg stalowy o złączach kołnierzowych 89/4,0 mm – 2 m

www.ugchelm.bip.lubelskie.pl

Szczegółowy rodzaj robót oraz ich pełny zakres został określony w dokumentacji, w skład której wchodzą:  Projekt budowlany,  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR),  Przedmiar robót. Przedmiary robót mają charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót lub we wzorze tabeli elementów rozliczeniowych robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. Wykonawca ma prawo skorygować w przedmiarze i wzorze tabeli elementów rozliczeniowych ilości robót do wielkości według własnych obliczeń na podstawie projektu oraz SST. W przypadku użycia w dokumentacji projektowej odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pzp zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien założyć, że każdemu odniesieniu o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pzp użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne". W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Użycie w dokumentacji projektowej oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy oznacza, że zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez zamawiającego. Użycie w dokumentacji projektowej wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, z którym podpisze umowę, dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wartość brutto złożonej oferty. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca: 1) jest zobowiązany wskazać we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców; 2) w przypadku podpisania umowy wykonawca będzie zobowiązany, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podał - o ile będą znane - nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca będzie zawiadamiał podczas realizacji umowy zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców, a także przekazywał informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację przedmiotu zamówienia. 3) jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Kary umowne za nieprawidłowe zgłaszanie podwykonawców oraz realizowanie na ich rzecz płatności określone są w projekcie umowy. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: - wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych, w szczególności operatorzy sprzętu, kierowcy, robotnicy, których zakresem zamówienia (obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy). Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są § 8 Projektu umowy.

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji elektronicznej zostaną zaproszeni do składania ofert a ich dane zostaną przesłane do Urzędu Zamówień Publicznych na platformę do prowadzenia licytacji elektronicznych znajdującą się pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl, Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie jako Wykonawca. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w tym systemie przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z powyższym wnioskiem winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie (identyfikatorze). Pomoc w sposobie rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się w Menu na głównej stronie platformy licytacji w zakładce - Samouczek. Wymagania techniczne: - komputer klasy PC (lub równoważny) z systemem Windows lub Linux podłączony do sieci Internet, - zainstalowana przeglądarka: MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej.

www.licytacje.uzp.gov.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto, 2. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką, 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Krok postąpienia (minimalna różnica między kolejnymi ofertami) wynosi 10.000,00 zł brutto. 7. Licytacja elektroniczna rozpoczyna się od ceny wywoławczej 474.816,06 zł brutto. 8. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców

10000

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Relatywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2019-05-07 10:00:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2019-05-15 10:00:00.

Czas od ostatniego postąpienia

Upływa 2019-05-15 10:49:26

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


-

-

-

-

Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:co najmniej jednego zamówienia polegające na budowie lub przebudowie sieci wodociągowej lub sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości minimum 700.0 mb. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji: min. jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych. Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunku może wskazać osoby będące obywatelem państwa członkowskiego UE, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725).

Nie

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Zamawiający informuje, iż „stosowna sytuacja", o której mowa wyżej, wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy: - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; - Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp; - w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane; - z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:  zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;  sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;  zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;  czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone wyżej, musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca samodzielnie lub wszyscy Wykonawcy łącznie.

Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

-

-

-

1. Zamawiający działając na podstawie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp wzywa Wykonawców do złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej (zwanym dalej wnioskiem) oświadczeń i dokumentów potwierdzających, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunku udziału w postępowaniu. 2. Wykonawca w celu potwierdzenia, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu składa: 1) oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12)-22) (wzór załącznik nr 1A), 2) oświadczenie, że spełnia warunki udziału w postępowaniu (wzór załącznik nr 1B), 3) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (sporządzony zgodnie z Załącznikiem Nr 3), z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty – w odniesieniu do warunku określonego w III.1.3). 4) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia (sporządzony zgodnie z załącznikiem Nr 4). Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informację o podwykonawcach w oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia. Wzory oświadczeń zostały przygotowane przez Zamawiającego i udostępnione na stronie http://ugchelm.bip.lubelskie.pl.

IX. Termin związania ofertą


30 dni od ostatecznego terminu składania ofert

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


31 października 2019 r.

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


1.Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonanie umowy, które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu nie wykonania lub nie należytego wykonania umowy, a jeżeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem również pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości. 2. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej przedstawionej przez wykonawcę. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach: - w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego; - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym; - w gwarancjach bankowych; - w gwarancjach ubezpieczeniowych; - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


Załącznik Nr 2 do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji Projekt umowy Znak sprawy: PGI.271.7.2019 Umowa na roboty budowlane zawarta dnia ………………………. r., w Pokrówce pomiędzy: Gminą Chełm z siedzibą w Pokrówka, ul. Gminna 18, 22-100 Chełm NIP: 563-21-61-349, REGON: 110198103 zwaną w dalszej części umowy dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: Pana Wiesława Kociubę – Wójt Gminy Chełm przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Chełm – Pani Zofii Ostapiuk a *gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego: spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ………., ………………. (wpisać adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ... – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, stanowiącym załącznik nr 6 do umowy, NIP ……………….., REGON …………………….., zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez ..........1/reprezentowaną przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 6a do umowy2, *gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą: Panią/Panem …, legitymującą/-ym się dowodem osobistym seria i numer …, PESEL …, zamieszkałą/-ym pod adresem …, prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „…” z siedzibą w … (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ……………….. (wpisać adres), – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, stanowiącym załącznik nr 6 do umowy, NIP ……………, REGON …………., zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną/-ym przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 6a do umowy3, wspólnie zwanymi dalej „Stronami”, o następującej treści: Oświadczenia Stron 1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie licytacji elektronicznej w oparciu o art. 10 ust. 2 w związku z art. 74-81, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), zwanej dalej „Pzp”. 2. Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, o której mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) tej ustawy. § 1 Przedmiot umowy 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Chełm” 2. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych określa: 1) dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik nr 1 do umowy, 2) złożona oferta, stanowiąca załącznik nr 2 do umowy, 3. W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i przedmiarami robót, wiążące są zapisy wg następującej hierarchii dokumentów: 1) projekt budowlany, 2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 3) przedmiar robót. oraz w wymogach określonych w i niniejszej umowie. 4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Dokumentacją projektową, przedmiarami robót, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót i nie wnosi do nich uwag, a także zapewnia, że posiada odpowiednie zasoby i przygotowanie techniczne oraz ma dostęp do niezbędnego sprzętu, który pozwoli na zrealizowanie prac objętych umową, zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, bhp, ppoż. zasadami sztuki budowlanej i współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi polskimi normami, z materiałów odpowiadających wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie Polski, nadto przepisami ochrony środowiska i przepisami o odpadach. § 2 Terminy realizacji 1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie do dnia 31.10.2019 r. z zastrzeżeniem ust. 3. 2. Termin realizacji Przedmiotu Zamówienia wskazany w umowie może ulec zmianie jedynie z przyczyn stanowiących podstawę do zmiany umowy zgodnie z jej postanowieniami. 3. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego podpisanym przez Zamawiającego, Inspektora nadzoru i Wykonawcę. Za datę wykonania nie będzie się traktować daty zgłoszenia robót przez wykonawcę do odbioru. 4. Wykonawca powinien zgłosić od odbioru wykonane prace w terminie umożliwiającym wykonanie czynności odbioru zgodnie z § 6 ust. 3 i 5 umowy. § 3 Wynagrodzenie 1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie ………………………….. zł netto, plus należny podatek VAT w wysokości ……………………. zł, Łącznie wynagrodzenie brutto wynosi ……………… zł (słownie: …………………………….zł) , 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, które nie podlega zmianie w czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania z należytą starannością wszelkich robót budowlanych i czynności niezbędnych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy, w tym do poniesienia ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływań innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 3. Podstawą do określenia ceny, o której mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa oraz ilości robót wynikające z tej dokumentacji. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. 4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1. § 4 Obowiązki stron 1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 1) przekazanie dokumentacji budowlanej, kopii zgłoszenia robót budowlanych oraz dziennika budowy, 2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, 3) wskazanie punktów poboru mediów dla potrzeb budowy i zaplecza, 4) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, 5) uczestniczenie w naradach zwoływanych przez Wykonawcę, 6) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zapłata umówionego wynagrodzenia. 2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 1) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, ofertą Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną oraz innymi, obowiązującymi przepisami prawa i warunkami bezpieczeństwa, 2) dostarczenie własnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3, materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, 3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 4) użytkowanie przekazanego przez Zamawiającego placu budowy i prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robót budowlanych z podaniem rodzaju zagrożenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania, 5) nadzór i przestrzeganie przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych, 6) niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o: a) wykonaniu robót zanikających, b) wszelkich okolicznościach ujawnionych w toku robót, które mogą mieć wpływ na stan zachowania budynku, 7) bieżące informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania przedmiotu zamówienia w sposób odmienny od umówionego w terminie 2 dni od daty stwierdzenia takiej konieczności, 8) uiszczanie opłat za: a) pobór energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, według wskazań licznika, b) pobór wody dla potrzeb budowy i zaplecza, według wskazań licznika, 9) pokrycie kosztów związanych z urządzeniem i organizacją zaplecza dla potrzeb budowy, 10) naprawa uszkodzeń sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, 11) uczestniczenie we wszystkich naradach zwoływanych przez Zamawiającego, dotyczących realizacji przedmiotu umowy, 12) prowadzenie systematycznych prac porządkowych w czasie realizacji robót, 13) uporządkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego wykonanych robót, 14) doprowadzenie przez Wykonawcę, po zakończeniu robót budowlanych, elementów nieobjętych zakresem przedmiotu zamówienia do stanu sprzed rozpoczęcia robót budowlanych, 15) składowanie zdemontowanych urządzeń i materiałów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 16) zabezpieczenie zdemontowanych materiałów i urządzeń w sposób niezagrażający życiu i zdrowiu pracowników i osób trzecich, 17) zgłoszenie wykonania robót do odbioru, 18) dostarczenie świadectw, aprobat technicznych, certyfikatów i atestów na materiały i urządzenia wbudowane przez Wykonawcę, 19) przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego, 20) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robót oraz ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji, 21) prowadzenie zaprojektowanych prac budowlano-montażowych oraz prac rozbiórkowych ze szczególną ostrożnością, zachowaniem przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi wymaganiami prawa budowlanego, 22) uporządkowanie placu budowy po zakończeniu prac budowlanych i montażowych w danym dniu – każdego dnia, 23) utrzymanie w należytej sprawności oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, a także w trakcie prowadzenia robót – zabezpieczenie i uniemożliwienie dostępu na plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrożenia, 24) przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian, 25) przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian, 26) zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej, 27) wykonania inwentaryzacji powykonawczej, 28) przeprowadzenia badań wody w wybudowanej sieci, 29) przekazanie Zamawiającemu przedmiotu zamówienia w stanie gotowym do przystąpienia do użytkowania. Koszty powyższych robót wraz z opłatami do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Chełmie za włączenie do istniejących sieci należy wliczyć do ceny ofertowej. 3. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. 4. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji robót, wymagające wywozu, którego dokona Wykonawca, nienadające się do ponownego wykorzystania, pochodzące z robót rozbiórkowych, będą w posiadaniu Wykonawcy. 5. Wytworzone podczas prac rozbiórkowych odpady Wykonawca zobowiązany jest segregować w miejscu ich wytworzenia i magazynować selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiórki. 6. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym sposób wykorzystania materiałów z odzysku. 7. Wykonawca jest zobowiązany współpracować w trakcie realizacji prac z przedstawicielami Zamawiającego. 8. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować prace w sposób nienarażający użytkowników obiektów i osób trzecich na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, powodujące niemożność prowadzenia bieżącej działalności, z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności. 9. Wszystkie wykonywane roboty budowlane, montażowe oraz rozbiórkowe należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, zachowaniem przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi wymaganiami prawa budowlanego. 10. Do dnia komisyjnego odbioru końcowego robót, plac budowy pozostaje w posiadaniu Wykonawcy. 11. Zamawiający nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza terenem planowanej inwestycji. § 5 Rozliczenie przedmiotu umowy 1. Rozliczanie robót z Wykonawcą będzie regulowane jedną fakturą końcową w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego wraz z końcowym protokołem odbioru wykonanych robót, z uwzględnieniem zapisów dotyczących podwykonawstwa, o którym mowa w kolejnych ustępach niniejszego paragrafu. 2. Do faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców z oświadczeniem podwykonawców o spłaceniu zobowiązań wykonawcy wynikających z zawartych umów o podwykonawstwo. 3. Terminy, o których mowa w ust. 1 rozpoczną swój bieg w przypadku łącznego wystąpienia następujących przesłanek: 1) przedłożenie Zamawiającemu oświadczeń wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców, względem których Zamawiający wraz z Wykonawcą ponosi solidarną odpowiedzialność, że wszelkie wzajemne zobowiązania finansowe związane z wykonanymi robotami budowlanymi, stanowiącymi przedmiot umów o podwykonawstwo, lub związane z usługami i dostawami, stanowiącymi przedmiot umów o podwykonawstwo, zostały przez Wykonawcę uregulowane. 2) przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę w formie tabelarycznej zestawienia należności wraz z informacjami o ich spłacie dla wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców za wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot umów o podwykonawstwo, lub usługi i dostawy, stanowiące przedmiot umów o podwykonawstwo. 4. Oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, o których mowa w ust. 4 powinny odpowiadać swoją formą i treścią oświadczeniom, stanowiącym odpowiednio załączniki nr 4 i 5 do umowy. 5. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze, z zastrzeżeniem ust. 7. 6. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pełnej kwocie jest przedłożenie Zamawiającemu oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców, o których mowa w ust. 4, o treści wskazanej w ust. 5, w stosunku do których Zamawiający ponosi solidarną odpowiedzialność na zasadzie art. 143b - 143c ustawy Pzp lub na zasadach określonych w kodeksie cywilnym, że wszelkie należności wobec nich zostały przez Wykonawcę uregulowane, w tym należności zafakturowane, wymagalne po dacie płatności względem Wykonawcy. 7. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 10. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 7, obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego w formie pisemnej o: 1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 8. 12. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 11 pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 11 Zamawiający może: 1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust.7, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 14. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust. 12 pkt 3, wynosi 30 dni od upływu terminu, o którym mowa w ust. 11 pkt 2. 15. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury VAT na: Gmina Chełm, ul. Gminna 18, 22-100 Chełm (NIP: 563-21-61-349). Płatnik: Urząd Gminy Chełm ul. Gminna 18 22-100 Pokrówka Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191). 16. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej części zafakturowanej kwoty w przypadku stwierdzenia, że jest ona niewłaściwa lub wymaga dodatkowego sprawdzenia. 17. Ceny robót w załączonym do umowy kosztorysie nie będą podlegały waloryzacji ze względu na inflację (kosztorys złożony przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy). 18. Wykonawca przed podpisaniem umowy złożył kosztorys wskazujący sposób kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego (uwzględniający wszystkie przewidziane przedmiotem zamówienia branże) z wyszczególnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym składników cenotwórczych (stawka r-g w zł; Kp - koszty pośrednie w % od R i S; Kz – koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp). 19. Kosztorys, o którym mowa w ust. 18, należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno–użytkowym. 20. Kosztorys stanowi integralną część umowy i będzie podstawą do określenia stawek do rozliczeń: 1) robót zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstąpienia od umowy; 2) robót zleconych aneksem na podstawie art. 144 ust 1 pkt 3) lub 6) ustawy Pzp. 21. W przypadku, gdyby roboty określone w ust. 20 pkt. 2) nie były objęte w kosztorysie o którym mowa w ust. 19, zostaną rozliczone wg cen wynegocjowanych nie wyższych niż 90% cen SEKOCENBUD z ostatniego zakończonego kwartału, za który pojawiła się publikacja SEKOCENBUD. 22. Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 6. 23. Kwota będąca przedmiotem cesji zostanie przez Zamawiającego pomniejszona w momencie zapłaty o: a) wszelkie należności przysługujące zamawiającemu powstałe podczas wykonywania zamówienia i mogące być przedmiotem potrącenia, w szczególności roszczenia wynikające z niewykonania bądź nieprawidłowego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę (w tym m.in. kary umowne), b) wynagrodzenie które zamawiający będzie zobowiązany zapłacić podwykonawcom na podstawie art. 143c ustawy Prawo zamówień publicznych c) kwotę którą zamawiający będzie zobowiązany odprowadzić do depozytu sądowego na podstawie art. 143c ustawy Prawo zamówień publicznych. § 6 Odbiory robót 1. Strony zgodnie postanawiają, że podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru końcowego. 2. Odbiory robót zanikających dokonywane będą przez inspektora nadzoru na podstawie pisemnego zgłoszenia inspektorowi nadzoru w ciągu 5 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia. 3. Inspektor nadzoru jest zobowiązany do zweryfikowania, zgłoszonych przez Wykonawcę do odbioru robót, stanowiących przedmiot zamówienia, w terminie nie dłuższym niż 5 dni robocze od dnia zgłoszenia ich do odbioru przez Wykonawcę. 4. Jeżeli inspektor nadzoru stwierdzi, że zgłoszone przez Wykonawcę do odbioru roboty budowlane nie zostały wykonane w sposób uzasadniający ich gotowość do przeprowadzenia odbioru końcowego, Zamawiający nie przystąpi do przeprowadzania czynności odbiorowych. 5. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od dnia, w którym inspektor nadzoru potwierdzi gotowość do odbioru przez Zamawiającego wykonanych robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia. 6. Przeprowadzone czynności odbiorowe zostaną potwierdzone sporządzeniem przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego robót, który powinien zostać podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron umowy. 7. Do protokołu odbioru końcowego robót budowlanych, o którym mowa w ust. 7, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć komplet dokumentów odbiorowych: 1) Dziennik budowy, 2) Dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w jednym egzemplarzu, 3) Protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami, 4) Oświadczenie Kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych oraz wykonaniu robót zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami, 5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót). 6) Inwentaryzację geodezyjną (jeżeli jest wzmagana) 7) kosztorysy powykonawcze z zastosowaniem cen jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym oraz ilości faktycznie wykonanych robót i inne dokumenty odbiorowe wskazane w STWIOR; 8) kopie pism wraz z wszystkimi załącznikami, które wykonawca składał na etapie uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (PIS, PSP, PINB). § 7 Wady podczas odbioru 1. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad lub odebrać przedmiot zamówienia wyznaczając termin ich usunięcia pod rygorem zapłaty kary umownej za każdy dzień opóźnienia w usunięciu usterki wysokości 2000,00 zł. 2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może: a) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, b) odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem. 2. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. § 8 Podwykonawcy 1. Wykonawca zobowiązuje się – zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie, stanowiącej załącznik nr 3 do umowy – do wykonania przedmiotu zamówienia siłami własnymi za wyjątkiem robót w zakresie: Pełny tekst umowy zamieszczony jest na stronie www.gmina.chelm.pl w zakładce "Przetargi"

XIII. Informacje dodatkowe


-

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła