Licytacja L-95-2013

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-95-2013 - Dostawa papieru i segregatorów dla zzk

I. Dane zamawiającego

Nazwa: ZZK, Zarząd Zasobu Komunalnego
Adres pocztowy: Św. Elżbiety 3
Miejscowość: Wrocław, Kod pocztowy: 50-111
Tel.: 071/7778400, Faks: 071/7777506
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

98748-2013

Termin otwarcia licytacji:

2013-03-27 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa papieru i segregatorów dla zzk
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek oraz segregatorów dla Zarządu Zasobu Komunalnego we Wrocławiu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1. Papier ksero format: A4, gramatura: 80g/m² do druku kolorowych wykresów i tekstu, wysokiej jakości czarno-białych dokumentów, bezpyłowy, białość CIE 161±2, nieprzeźroczystość (%) większe lub równe 91, grubość (µm) 108±3, gładkość cm3/min 180±50 (ryza = 500 ark) - 6000 ryz. 2. Segregator typu Esselte A4 z twardej tektury z metalową dźwignią , szer. grzbietu 70 mm, oklejony z zewnątrz poliofeliną , a wewnątrz jasnoszarym papierem, z dwustronną wymienną etykietą na grzbiecie i metalowymi okuciami na dolnych krawędziach (kolor- czerwony, czarny, zielony, niebieski, żółty) - 1000 szt
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.19.76.44-2
Dodatkowe przedmioty 30.19.00.00-7

Termin wykonania zamówienia:
Zakończenie: 31.12.2013

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: tak

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełnione na podstawie złożonego oświadczenia z art.22 ust.1 ustawy Pzp

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełnione na podstawie złożonego oświadczenia z art.22 ust.1 ustawy Pzp

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełnione na podstawie złożonego oświadczenia z art.22 ust.1 ustawy Pzp

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełnione na podstawie złożonego oświadczenia z art.22 ust.1 ustawy Pzp

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełnione na podstawie złożonego oświadczenia z art.22 ust.1 ustawy Pzp

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Inne dokumenty

I. W zakresie dokumentów wskazanych w rozdz. III. 4. ogłoszenia - zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa RM z dnia 19 lutego 2013 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane 1) w celu potwierdzenia nie podlegania wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, należy przedłożyć: a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 2) w celu potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp - listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do grupy kapitałowej należy dołączyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej; II.1) Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia i dostępny na stronie Zamawiającego www.zzk.wroc.pl Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej (wraz z dokumentami, o których mowa w rozdz. II.4.) należy umieścić w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres: Zarząd Zasobu Komunalnego, ul. Św. Elżbiety 3, 50-111 Wrocław oraz opisane: Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek oraz segregatorów dla Zarządu Zasobu Komunalnego. Nr postępowania ZZK-WP/3408/25/13 2)Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w tym wypadku: a)ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, b)składają oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i pozostałe dokumenty oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp wraz z dokumentami złożonymi przez każdego wykonawcę potwierdzającymi brak podstaw do wykluczenia. 3)PEŁNOMOCNICTWO - Gdy Wykonawcę (w tym spółkę cywilną) reprezentuje pełnomocnik, do wniosku musi być załączone skuteczne pełnomocnictwo (posiadające zakres pełnomocnictwa) podpisane przez Wykonawcę. W razie złożenia kopii pełnomocnictwa musi być ono opatrzone klauzulą -za zgodność z oryginałem- i poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną w tym pełnomocnictwie (podpisem czytelnym lub nieczytelnym wraz z pieczątką imienną). Okoliczności uzasadniające wykluczenie z postępowania w oparciu o przepisy art. 24 ust. 1 i 2 pzp. zachodzące choćby względem pojedynczego wykonawcy dyskwalifikują całą grupę wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. 4) Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców prowadzona będzie na podstawie analizy dokumentów i dołączonych oświadczeń.

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.zzk.wroc.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wykonawca ma prawo złożyć tylko jeden wniosek. 2. Wymagania formalne: a) Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl jako Wykonawca. b) Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. c) W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu, bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej na 2 dni przed terminem otwarcia licytacji. 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarkę równoważną, podłączony do sieci Internet

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Licytacja elektroniczna na dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek oraz segregatorów będzie licytacją 1-etapową. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 50,00 PLN. 7. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 8. Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą brutto za dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek oraz segregatorów 85 000,00 PLN. 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje w chwili zamknięcia licytacji elektronicznej najniższą cenę brutto za realizacje całego zamówienia. 10. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty i składniki wraz z narzutami niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Zaproponowana przez Wykonawcę cena będzie stała w czasie objętym umową. 11. Bezpośrednio po zamknięciu licytacji elektronicznej Zamawiający poda na swojej stronie internetowej nazwę oraz adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano. 12. Po zamknięciu licytacji elektronicznej Wykonawca ma obowiązek przekazać w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego wypełniony FORMULARZ OFERTY i SPECYFIKACJI ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWO-CENOWEJ, z których wynikać musi cena oferty brutto i ceny jednostkowe wyrażone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 13. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego po dostarczeniu FORMULARZA OFERTY i SPECYFIKACJI ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWO-CENOWEJ

Minimalna wysokość postąpienia

50.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2013-03-20 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Dział Zamówień Publicznych i Umów ZZK, Wrocław ul. Grabiszyńska 257, pok. 13 lub Kancelaria ZZK ul. Św. Elżbiety 3 50-11 Wrocław.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2013-03-27 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2013-03-27 10:30:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiajacy nie wymaga wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego zawarto we wzorze umowy umieszczonym na stronie www.zzk.wroc.pl jako Załącznik nr 3 do ogłoszenia

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Dokumenty na stronie Zamawiającego - I. Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu: Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej - załącznik nr 1. Wzór, Oświadczenie z art. 22 i 24 ustawy Pzp - załącznik nr 2. Wzór umowy - załącznik nr 3. II. Załącznik jaki Wykonawca ma złożyć na wezwanie Zamawiającego po licytacji elektronicznej: Wzór, Formularz oferty - załącznik nr 1. Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa - załacznik nr 2. 2. Bezpośrednio po zamknięciu licytacji elektronicznej Zamawiający poda na swojej stronie internetowej nazwę oraz adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano. 3. Po zamknięciu licytacji elektronicznej Wykonawca ma obowiązek przekazać w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego wypełniony FORMULARZ OFERTY i SPECYFIKACJĘ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWO-CENOWĄ sporządzone zgodnie z wzorami zamieszczonymi na stronie internetowej, z których wynikać musi cena oferty brutto, ustalona w trakcie licytacji, i w których ceny jednostkowa będą wyrażane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 4. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego po dostarczeniu FORMULARZA OFERTY i SPECYFIKACJI ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWO-CENOWEJ 5. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY: a) Cenę oferty brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia należy ująć w Formularzu oferty (Załącznik nr 1 do złożenia przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego po licytacji). Cenę oferty brutto należy podać cyframi i słownie w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. b) Cena oferty brutto podana w Formularzu oferty musi wynikać z cen jednostkowych brutto wskazanych w specyfikacji asortymentowo-ilościowo-cenowej i ilości podanych przez Zamawiającego. c) Cena oferty winna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki Wykonawcy dla zrealizowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy. d) Oferowane ceny jednostkowe muszą uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, e) Wykonawca ma obowiązek ustalenia prawidłowej stawki podatku VAT dla przedmiotowego zamówienia w wysokości, która wynika z przepisów prawa podatkowego - ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z póź. zm.). f) Określona przez Wykonawcę cena oferty, tj. ceny jednostkowe i wynikająca z niej wartość oferty nie może ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy. W związku z tym, Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty, w tym wzrost cen materiałów, ewentualne bonifikaty, opusty itp. tak, aby zapewnić realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w niniejszej specyfikacji. g) Rozliczenie za wykonanie zamówienia odbywać się będzie w walucie PLN

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła