Licytacja L-95-2017

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-95-2017 - Artykuły biurowe do pisania

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Dowództwo 1 Brygady Logistyczne, MON
Adres pocztowy: Powstańców Warszawy 2
Miejscowość: Bydgoszcz, Kod pocztowy: 85-915
Tel.: 261 411 640, Faks: 261 411 234
Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Numer ogłoszenia w BZP:

51637-2017

Termin otwarcia licytacji:

2017-04-27 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Artykuły biurowe do pisania
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Artykuły biurowe do pisania w 55 pozycjach.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.19.00.00-7
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
Zamówienie realizowane w partiach do 30.09.2017 r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości2500 Zł. Wadium powinno być wniesione wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać przelane na rachunek Zamawiającego NBP O/Bydgoszcz nr 08 1010 1078 0059 3313 9120 0000 z adnotacją; Wadium - nr sprawy ...nr części 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach wymienionych w ustawie w pkt 45 ust.6. Wadium wnoszone w innej postaci niż pieniężna, w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie, należy dostarczyć do sekcji zamówień publicznych Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym wykonawca jest związany ofertą. 3. Dla swojej ważności bankowa gwarancja wadialna lub ubezpieczeniowa lub poręczenia powinny być bezwarunkowe oraz nieodwołalne, a poza tym zawierać w swojej treści: a) wskazanie nazwy postępowania, zamawiającego, wykonawcy oraz wystawcy gwarancji (ubezpieczyciela/banku), b)wskazanie kwoty wadium, którą wystawca zobowiązuje się wypłacić, c)określenie terminu, w jakim gwarancja obowiązuje (z treści dokumentu powinno jednoznacznie wynikać, że zabezpiecza ona ofertę przez cały okres, w jakim wykonawca jest nią związany), d)nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy do zapłaty zamawiającemu kwoty wadium, e)wskazanie, iż wypłata kwoty wadium nastąpi w przypadku wystąpienia jednej z okoliczności wynikających z art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy, f) termin, w jakim musi być zgłoszone żądanie wypłaty kwoty wynikającej z gwarancji. Musi to być termin, w którym zamawiający, działając bez zbędnej zwłoki, będzie mógł zrealizować swe uprawnienie, nawet jeśli zdarzenie stanowiące podstawę żądania wypłaty wadium zaistnieje w ostatnim dniu ważności gwarancji. 4. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data, godzina i minuta wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego, (wyrok SN sygn. III CZP 164/94 ). 5. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku określa ustawa w art. 46.

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie opisuje się

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie opisuje się

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie opisuje się

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie opisuje się

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie opisuje się

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom, należy przedłożyć:

inne dokumenty
W zakresie potwierdzenia, że oferowane przedmioty zamówienia odpowiadają określonym wymaganiom opisu przedmiotu zamówienia, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji należy przedłożyć wykaz oferowanych produktów zawierających nazwę producenta i nazwę handlową produktu. W przypadku gdy Wykonawca będzie oferował równoważny produkt zobowiązany jest wykazać, że oferowany produkt spełnia wymogi zamawiającego poprzez przedstawienie stosownego dokumentu. Dokument powinien wystawić producent, dystrybutor lub uprawniony urzędowo organ.

Inne niewymienione dokumenty

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informację o podwykonawcach w oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia. 2. Wzory oświadczeń i dokumentów zostały przygotowane przez Zamawiającego i udostępnione na stronie www. lBlog.wp.mil.pl

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Przewidywana możliwość zmian umowy w zakresie zmiany asortymentu oferowanego na równoważny w przypadku wycofania wyrobu z rynku. Warunkiem będzie bezzwłoczne powiadomienie Zamawiającego o powstałej obiektywnej nie przewidywalnej sytuacji wraz przedstawieniem stosownych dokumentów potwierdzających okoliczności i równoważność.

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.1blog.wp.mil.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy, którzy zarejestrują się w systemie do licytacji pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl - nie jest wymagany podpis elektroniczny. 2. Po zarejestrowaniu się w systemie, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji, Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. 3. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej na jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. 4. Wymagania techniczne: komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do ich zamknięcia. 2. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 3. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 4. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert z tym, że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 5. W toku licytacji Wykonawca powinien odświeżać stronę poprzez wciśnięcie klawisza F5 klawiatury.

Minimalna wysokość postąpienia

200.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2017-04-04 09:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Siedziba Zamawiającego. Kancelaria budynek nr 8 - parter. Obowiązuje system przepustkowy.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2017-04-27 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2017-04-27 10:31:55

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed jej podpisaniem w wysokości 5 % ceny ofertowej. 2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany jak dla wadium z adnotacją: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - nr sprawy nr części , artykuły biurowe. Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż pieniężna należy dostarczyć w oryginale do kasy Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy. 3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku formach wymienionych w art. 148 ust.l pkt. 1- 5 ustawy. 4. Zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy, uchylanie się wykonawcy od wniesienia zabezpieczenia uniemożliwia podpisanie umowy. 5. Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż pieniężna musi zawierać: a) sformułowanie zobowiązania gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, w przypadku gdy wykonawca: - nie wykonał przedmiotu zamówienia w terminie wynikającym z umowy, - wykonał przedmiot zamówienia objęty umową z nienależytą starannością w aspekcie; miejsca, ilości .terminu, a sortymentu, b) terminy ważności zabezpieczenia gwarantujące wypłatę zgodnie z terminami zwrotu zabezpieczenia określonymi w art. 151 ust. 1,2 i 3 ustawy, 6. Z chwilą zaistnienia przynajmniej jednego z przypadków wymienionych w umowie zamawiający wystąpi do gwaranta z pisemnym żądaniem zapłacenia stosownej kwnry stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Żądanie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne. Gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub wykonania czynności jak również od przedłożenia dodatkowej dokumentacji. Dopuszczalnym przez zamawiającego żądaniem gwaranta może być dokument potwierdzający, że osoba, która podpisała wezwanie do zapłaty w imieniu beneficjenta, upoważniona jest do jego reprezentowania. 7. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art. 148 ust.2 pkt 1- 3 ustawy. 8. Za mawiający zwróci zabezpieczenie zgodnie z art. 151 ust. 1.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wyroby będą dostarczane partiami na zlecenie Zamawiającego złożone z 14 dniowym wyprzedzeniem od dnia przyjęcia zlecenia przez Wykonawcę. Zlecenie przesiane zostanie przez Zamawiającego w formie pisemnej. I WARUNKI PŁATNOŚCI 1.Płatności będą realizowane przelewem w terminie 30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę, po protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia. 2.Zamówienie uważa się za wykonane gdy przedmiot zamówienia został dostarczony do miejsca przeznaczenia, z chwilą jego odbioru technicznego i ilościowego, potwierdzonego przez Zamawiającego. 3.Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia konta Zamawiającego. GWARANCJA 1.Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne ujawnione w dostarczonych wyrobach i ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania. Jest odpowiedzialny względem Zamawiającego jeżeli dostarczone wyroby: a)stanowią własność osoby trzeciej, albo jeżeli są obciążone prawem osoby trzeciej, b)mają wadę zmniejszającą ich wartość lub użyteczność wynikającą z ich przeznaczenia, c)nie mają właściwości wymaganych przez Zamawiającego, albo jeżeli dostarczono je w stanie niezupełnym. 2.0 wadach wyrobów Zamawiający zawiadamia Wykonawcę bezpośrednio. Formę zawiadomienia stanowi Protokół reklamacji wykonany przez Zamawiającego przekazany Wykonawcy w terminie 7 dni od daty ujawnienia wady. 3.Wykonawca jest obowiązany do usunięcia wad wyrobów poprzez dostarczenie wyrobów wolnych od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu okresu określonego w gwarancji lub rękojmi. Wszelkie koszty z tym związane, w tym koszty transportu ponosi Wykonawca. 4Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast wyrobów wadliwych takie same wyroby nowe - wolne od wad, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili ich dostarczenia. Wymianę wyrobów Wykonawca dokona bez żadnej dopłaty, nawet gdyby w międzyczasie ceny na takie wyroby uległy zmianie. 5.Na wyroby wymienione w załączniku Wykonawca udzieli gwarancji zgodnej z gwarancją producenta w punktach nie uregulowanych niniejszą umową na okres 2 lat, licząc od daty podpisania protokółu przyjęcia przez przedstawicieli Zamawiającego, 6.Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji za wady fizyczne wyrobów niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi. W razie wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. 7.Utrata roszczeń z tytułu wad fizycznych nie następuje mimo upływu terminu jeżeli Wykonawca wadę podstępnie zataił. 8.W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad w dostarczonych wyrobach Wykonawca: a) Rozpatrzy „Protokół reklamacji" w ciągu 7 dni licząc od daty jego otrzymania, o czym bezzwłocznie zawiadomi Zamawiającego, b) W uzgodnionym terminie wymieni wadliwy wyrób na nowy, nie później niż w ciągu 7 dni licząc od daty uznania „Protokołu reklamacyjnego" c. Zwróci Zamawiającemu równowartość wadliwych wyrobów powiększoną o karę umowną w wysokości 5 % ich ceny ofertowej jeżeli nie wykona zobowiązań wynikających z ppkt. b. 9.Jeżeli reklamacja nie zostanie rozpatrzona w terminie 7 dni, przyjmuje się, że została ona uznana.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Suma wartości brutto każdej pozycji oferowanego asortymentu ujętego przez wykonawcę w specyfikacji cenowej, tzn. wartość przedmiotu umowy brutto nie może być wyższa niż cena zaoferowana w licytacji. 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem do momentu otwarcia licytacji. Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia wniosku o dopuszczenie do udział w LE wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez zamawiającego oraz pełnomocnictwa. 3. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma, chyba że wykonawca wezwany niezwłocznie po wysłaniu faksu przez zamawiającego do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji oświadczy, iż ww. wiadomości nie otrzymał. 4. Informacje dotyczące przebiegu postępowania zamieszczane będą na stronie internetowej Zamawiającego. Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji Zamawiający i Wykonawcy wszelkiego rodzaju wnioski, oświadczenia i inne informacje przekazują drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy licytacyjnej. Wiadomości przekazane wykonawcom będą widoczne w zakładce Moje wiadomości. 5. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Przewodniczący komisji przetargowej: mjr Barbara HADZICKA-WINNICKA - faks +48 261 411 234 6. Wniosek o dopuszczenie do licytacji wraz z dokumentami i oświadczeniami musi być przygotowany w języku polskim, w formie pisemnej. Wniosek powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Upoważniona osoba jest to osoba wskazana w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadająca pełnomocnictwo załączone do wniosku. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik to pełnomocnictwo powinno być podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału bądź odpisu poświadczonego za zgodność z oryginałem przez notariusza. Zamawiający żąda, aby wykonawca wraz z wnioskiem przedstawił dokument, z którego będzie wynikać uprawnienie do składania oświadczeń woli. Wymagane dokumenty należy złożyć wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 7. Dokumenty z datą wystawienia inną niż wymagane muszą być potwierdzone przez właściwy organ jako nadal aktualne. 8. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w kopercie. Koperta powinna być opatrzona napisem; Przetarg - Artykuły biurowe sprawa 02/Szkol/D/17 - nie otwierać przed 04.04.2017 r. godz. 10:00. 9. Przy wspólnym ubieganiu się o zamówienie zwłaszcza w ramach spółki cywilnej lub konsorcjum zamawiający zgodnie z art. 23 ust.4 ustawy może żądać od wykonawcy odpisu umowy regulującej ich współpracę. 10. Wzory załączników oraz opis przedmiotu zamówienia dostępne są na stronie internetowej zamawiającego. 11. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podwykonawców , kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 12. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem poświadczonym przez wykonawcę. 13. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego, z przekazanym pisemnie lub faxem, wnioskiem o wyjaśnienie treści ogłoszenia lub treści opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający odpowie niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji, na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim ujawnionym uczestnikom postępowania oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji. 14. Termin zawarcia umowy ustalony zostanie zgodnie z art. 94 ustawy 15. Po wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawca najpóźniej w ciągu 3 dni prześle drogą faksową zamawiającemu opis wraz z nazwą handlową oraz nazwą producenta i specyfikację cenową oferowanego przedmiotu zamówienia na nr urządzenia faksowego 261 417 504. Oferowanie przedmiotu zamówienia niezgodnego z opisem i wymogami zamawiającego oraz nie przesłanie ww. specyfikacji w terminie traktowane będzie jako uchylanie się wykonawcy od podpisania umowy.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła