Licytacja L-95-2018

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Zwycięzcą jest UG_TEST-nbic-zam z ofertą o wartości 200PLN.
Dane zwycięzcy:
UG_TEST-nbic-zam - nbicWykonawca, DCBA
Grunwaldzka560
80-180, Gdańsk


Ogłoszenie o zamówieniu L-95-2018 - UG-TEST-rzodkiewka

Dane zamawiającego


Nazwa: miko, miko
Adres pocztowy: szkolna5
Miejscowość: Gdańsk, Kod pocztowy: 80-067
Tel.: -, Faks: -
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Numer ogłoszenia w BZP:

124578-00

Termin otwarcia licytacji:

2018-03-09 18:37:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


UG-TEST-rzodkiewka

Roboty budowlane

jjjjj

jjjjj.pl

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


hhhhh

jjjjj.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


jjjjj

10

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Sztywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2018-03-09 18:31:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2018-03-09 18:37:00.

Dokładna data

Upływa 2018-03-09 20:21:00.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


-

-

-

-

-

Tak

-

Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

-

-

-

-

IX. Termin związania ofertą


jjjjj

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


jjjj

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


jjjj

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


jjgv

XIII. Informacje dodatkowe


-

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła