Licytacja L-96-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-96-2009 - TUSZE i TONERY

Dane zamawiającego

Joanna, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26
03-719, Warszawa

Numer ogłoszenia w BZP:

157716-2009

Termin otwarcia licytacji:

2009-06-08 11:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

RODZAJ/NAZWA i ilość: 1. toner Q 7553X z inteligentną technologią druku - czarny (lub równoważny) do drukarki HP2015 LaserJet - 19 szt. 2. toner Q 5949 A - czarny (lub równoważny) do drukarki HP LJ 1320 - 4 szt. 3. toner C7115A - czarny (lub równoważny) do drukarki LJ HP 1200 i urządzenia wielofunkcyjnego LJ HP 3380 - 4szt. 4. toner Q 6511 A - czarny (lub równoważny) do drukarki HP LJ 2420/6000 stron - 4 szt. 5. toner TK-410 - czarny (lub równoważny) do drukarki KYOCERA-MITA 1620/ KYOCERA-MITA 1650- /KYOCERA-MITA 370AM010 - 5 szt. 6. toner Q 6470 A z tonerem ColorSpfere - czarny (lub równoważny) do drukarki HP 3600 Color LaserJet - 6 szt. 7. toner Q 6471 A z tonerem ColorSpfere - błękitny (lub równoważny) do drukarki HP 3600Color LaserJet - 6 szt. 8. toner Q 6472A z tonerem ColorSpfere - żółty (lub równoważny) do drukarki HP 3600Color LaserJet - 6 szt. 9. toner Q 6473 A z tonerem ColorSpfere - purpurowy (lub równoważny) do drukarki HP3600 Color LaserJet - 6 szt. 10. tusz C 8765/ HP Office 338 -czarny {11ml}- (lub równoważny) do drukarki HP OfficeJet H-470 - 6szt. 1).Wykonawca zapewni, aby towar będący przedmiotem dostawy był fabrycznie nowy, w szczelnej folii i nowym opakowaniu kartonowym. 2).Towar będący przedmiotem dostawy nie może być gorszej jakości, wydajności, niezawodności, co materiały oryginalne. 3).Tonery do monochromatycznych drukarek laserowych i kserokopiarek powinny być oryginalnymi materiałami eksploatacyjnymi, czyli pochodzącymi od producenta danego sprzętu drukującego lub materiałami równoważnymi. Za równoważne Zamawiający uznaje produkty, których wydajność mierzona zgodnie z normą określającą wydajność kaset z tonerem ISO/IEC 19752 lub równoważną normę jakościową, jest nie mniejsza niż kaset oryginalnych, a proces ich produkcji przebiega zgodnie z normą ISO 9001:2000 i ISO 14001 lub równoważną normą jakościową. 4).Tusze do drukarek atramentowych powinny być oryginalnymi materiałami eksploatacyjnymi, czyli pochodzącymi od producenta danego sprzętu drukującego lub materiałami równoważnymi. Za równoważne Zamawiający uznaje produkty, których wydajność mierzona zgodnie z normą określającą wydajność wkładów do drukarek atramentowych ISO/IEC 234711 oraz ISO/IEC 24712 lub równoważną normę jakościową, jest niemniejsza niż wkładów oryginalnych, a proces ich produkcji przebiega zgodnie z normą ISO 9001:2000 i ISO 14001 lub równoważną normą jakościową. 5).Zamawiający wymaga, aby dostarczany przedmiot zamówienia był oznaczony nazwą producenta (opakowanie lub wyrób). 6).Oferowane materiały eksploatacyjne muszą posiadać termin przydatności do użycia nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc od dnia dostawy do Zamawiającego 7).W przypadku dostarczenia towaru o nienależytej jakości i niezgodnego z opisem przedmiotu zamówienia, Wykonawca będzie zobowiązany do natychmiastowej jego wymiany , na własny koszt. 8).Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi raporty z testów wydajności wg normy ISO 19752 dla dostarczonych tonerów monochromatycznych, normy jakości ISO 19758 dla dostarczonych tonerów kolorowych i normy ISO/IEC 234711 oraz ISO/IEC 24712 dla dostarczonych wkładów atramentowych informujące o wydajności produktów przetestowanych zgodnie z tymi normami lub normami równoważnymi. 9).Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi certyfikaty potwierdzające, że proces produkcji dostarczonych materiałów eksploatacyjnych przebiega zgodnie z normami ISO 9001:2000 i ISO 14001 lub równoważnymi normami jakościowymi, pozwalające zweryfikować czy producent spełnia przepisy związane z ochroną środowiska oraz potwierdzające, że materiały są produkowane w sposób bezpieczny i nie wpływają negatywnie na środowisko. 10).Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi pisemne potwierdzenie od producentów odnośnie wszystkich sprzętów (tonery, kserokopiarki), dla których dostarczone materiały eksploatacyjne są przeznaczone, że dopuszczalne jest ich używanie i nie skutkuje to utratą gwarancji..

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: 1.1. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. 1.2 Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. 1.3. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej dwa dni przed terminem otwarcia licytacji. 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet..

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Licytacja elektroniczna na dostawę tuszy, tonerów do drukarek i kserokopiarek będzie licytacją 3-etapową. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 250,00 PLN. 7. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 8. Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą brutto za dostawę tuszy i tonerów 29 500 PLN. 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto..

IV. Minimalna wysokość postąpienia

250.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-05-28 11:00:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 3.W przypadku udziału w postępowaniu wykonawców występujących wspólnie, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy. 4.W przypadku udziału w postępowaniu wykonawców występujących wspólnie, zamawiający dopuszcza możliwość łącznego spełniania i dokumentowania warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 1. 5.Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 każdy z wykonawców musi spełnić i udokumentować samodzielnie. 6.Okoliczności uzasadniające wykluczenie z postępowania w oparciu o przepisy art. 24 ust. 1 i 2 p.z.p. zachodzące choćby względem pojedynczego wykonawcy dyskwalifikują całą grupę wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. 7. Zamawiający żąda, aby oferowane dostawy spełniały wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, sekcja II.1.3), a w szczególności: 1) normy ISO/IEC 19758 oraz ISO/IEC 19752 lub równoważnych norm jakościowych, w zakresie wydajności tonerów kolorowych i monochromatycznych, 2) normy ISO/IEC 234711 oraz normy ISO/IEC 24712 lub równoważnych norm jakościowych, w zakresie wydajności wkładów atramentowych, 3) normy ISO 9001:2000 i ISO 14001 lub równoważnych norm jakościowych potwierdzających, że przebieg procesu produkcji jest zgodny z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, a wyprodukowane materiały są bezpieczne. 8.Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne zostanie dokonana przez Komisję przetargową poprzez analizę złożonych dokumentów i oświadczeń przy zastosowaniu formuły spełnia/nie spełnia, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy..

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

Wraz z wnioskiem (załącznik nr 2 do ogłoszenia, dostępny na stronie ww.zamowienia.mazovia.pl) o dopuszczenie do udziału w licytacji zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów: 1.W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 p.z.p., Zamawiający żąda, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej na każdej stronie (zawierającej treść) za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków. 2.Każdy z wykonawców zobowiązany jest do złożenia oświadczeń zgodnych z art. 22 ust. 1 i z art. 24 ust. 1 i 2 p.z.p. (których wzór stanowią załączniki nr 1A i 1B do ogłoszenia dostępne na stronie www.zamowienia.mazovia.pl). 3. w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom okreslonym w opisie przedmiotu zamówienia, sekcja II.1.3) zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, że oferowane dostawy spełniają wymogi normy ISO/IEC 19758 oraz ISO/IEC 19752 lub równoważnych norm jakościowych, w zakresie wydajności tonerów kolorowych i monochromatycznych, normy ISO/IEC 234711 oraz normy ISO/IEC 24712 lub równoważnych norm jakościowych, w zakresie wydajności wkładów atramentowych, normy ISO 9001:2000 i ISO 14001 lub równoważnych norm jakościowych potwierdzających, że przebieg procesu produkcji jest zgodny z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, a wyprodukowane materiały są bezpieczne ( którego wzór stanowi załacznik nr 3 do ogłoszenia dostępny na stronie www.zamowienia.mazovia.pl).

VIII. Termin związania ofertą

30 dni.

IX. Termin wykonania zamówienia

do 30 czerwca 2009r..

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

nie dotyczy

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.zamowienia.mazovia.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

Szczegółowe warunki umowy zawarte sa w załaczonym ogólnym wzorze umowy w zał. nr 5 do ogłoszenia na stronie www.zamowienia.mazovia.pl

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

CENA: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy wypełni Formularz ofertowy - załącznik nr 4 do ogłoszenia (dostępny na stronie www.zamowienia.mazovia.pl), podając w nim cenę jednostkową brutto za dostawę 1 tuszu i tonera zgodnie ze specyfikacją przedmiotu zamówienia. Formularz ten będzie stanowić załącznik do umowy. PRZEKAZANIE WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI: Wniosek należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Kancelaria Ogólna Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa oraz opisane- Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na dostawę tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek. Nie otwierać przed dniem 28.05.2009 r. godz. 11:00. WARUNKI UMOWY: Szczegółowe warunki umowy z wybranym Wykonawcą zawarte są w załączonym ogólnym wzorze umowy w załączniku nr 5 do ogłoszenia na stronie www.zamowienia.mazovia.pl. SPOSÓB FINANSOWANIA: zakup przedmiotu zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej dla Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Informacje o wadium:

nie dotyczy

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-05-28 11:00:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-06-08 11:30:00.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-05-29 10:33:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła