Licytacja L-97-2011

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-97-2011 - ZZP-2380-54/11 Rozbiórka budynku

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Sekcja ZP, Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
Adres pocztowy: Kochanowskiego 2A
Miejscowość: Poznań, Kod pocztowy: 60-844
Tel.: 61/ 84 127 43, Faks: 61/ 84 127 44
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Numer ogłoszenia w BZP:

91866-2011

Termin otwarcia licytacji:

2011-05-16 11:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ZZP-2380-54/11 Rozbiórka budynku
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Wykonanie robót budowlanych polegających na kompletnej rozbiórki budynku biurowego przy ul. Mansfelda 3 w Poznaniu z wywozem i utylizacją materiałów z rozbiórki oraz przygotowaniem i ogrodzeniem terenu po rozbiórce pod parking, tj. wywiezieniem nadmiaru gruntu z korytowania, zasypaniem piaskiem miejsca po fundamentach, warstwą odsączająca grubości 10 cm, wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego - dolna warstwa grubości 14 cm (po zagęszczeniu), wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego - górna warstwa grubości 7 cm (po zagęszczeniu), ogrodzenie systemowe panelowe o wysokości 2,0 m na słupkach stalowych z kształtowników o rozstawie 2,40 m.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 45.11.11.00-9
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
Od dnia zawarcia umowy o zamówienie publiczne do 29 lipca 2011 roku

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 4 000,00 PLN. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z następujących form: 1) w pieniądzu: przelewem na rachunek Zamawiającego w banku NBP O/Poznań nr konta 75 1010 1469 0046 0413 9120 0000, z adnotacją Wadium - ZZP-2380-54/11 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz.1158 z późn. zm.) W przypadkach określonych w ppkt 2-5 Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu oryginału dokumentu (sekretariat Sekcji ds. Zamówień Publicznych KWP w Poznaniu) oraz załączenia do wniosku kopii oryginału poświadczonej za zgodność z oryginałem, a w przypadku określonym w ppkt 1 Wykonawca załączy do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium poświadczoną za zgodność z oryginałem. 3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji tj. do dnia 09.05.2011, do godzi. 11:00 4. Zamawiający zwróci bądź zatrzyma wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawcy wykażą wykonanie w okresie ostatnich 5 lat min. 2 robót obejmujących swym zakresem rozbiórkę budynków o powierzchni użytkowej po 200 m2 każda oraz potwierdzą, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w tym wykażą, że będą dysponować kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej (art. 13 ust. 1 pkt 2 oraz art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07.07 1994 r. Prawo budowlane - Dz. U. z 2006 nr 156 poz. 1118 ze zm.).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawcy wykażą, że posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 50 000 zł.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym powyżej.

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Inne dokumenty

1. Wypełniony i podpisany wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej o treści określonej w pliku pod nazwą /wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji/ zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl 2.Oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopię pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców, w przypadku gdy: a) wniosek o dopuszczenie w licytacji elektronicznej podpisuje inna osoba niż Wykonawca, b) wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. konsorcjum), o treści określonej w art. 23 ust 2 - w/w upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela/lidera konsorcjum wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców. 3. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - należy załączyć tylko w przypadku korzystania z wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowej innych podmiotów. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, a w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, polega na zasobach innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji zamówienia, Wykonawca załączy do wniosku dokument tj. aktualny odpis z właściwego rejestru albo oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. Dokument, o którym mowa w pkt 1 musi być złożony w formie oryginału. Dokument, o którym mowa w pkt 2 może być złożony w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Dokument, o którym mowa w pkt 3 może być złożony w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) Zmiany technologiczne, w szczególności konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji wykonawczej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót. Zmiany, te nie mogą powodować zwiększenia całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy mogą być natomiast powiązane z obniżeniem wynagrodzenia na zasadach określonych przez strony. 2) Zmiany spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania robót po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania robót po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę. 3) Rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy - w takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z Umowy planowanymi świadczeniami do dnia rezygnacji. 4) Kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami - w takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji. 5) Zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, również będzie wymagała zaakceptowania przez Zamawiającego. 2. Zmiana postanowień zawartej Umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wykonawca, aby wziąć udział oraz umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji i wraz z przedmiotowym wnioskiem winien przekazać Zamawiającemu informacje o swoim loginie (login podać dokładnie stosując te same znaki w tym duże i małe litery, jeżeli takie zastosowano przy rejestracji). 2. Wymagania techniczne dotyczące urządzeń informatycznych: komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. W toku licytacji Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia podając cenę brutto. 2. Cena wywoławcza wynosi 180 810,00 zł brutto (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy osiemset dziesięć złotych 00/100) 3. Minimalna wartość postąpienia wynosi 1 000 zł brutto, system nie przyjmuje postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od minimalnego postąpienia. System dopuszcza składanie postąpień z dokładnością do jednego grosza. W tym celu należy oddzielić wartość kropką (np. 1000.09 będzie oznaczało 1000 zł i 9 groszy). 4. Oferty podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. 5. System nie przyjmie postąpienia, jeżeli zaproponowana cena oferty będzie mniej korzystna niż cena oferty najkorzystniejszej. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złoży ofertę korzystniejszą. 6. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 7. W celu złożenia postąpienia, Wykonawca dopuszczony do procedury winien nacisnąć znajdujący się w górnej części ekranu przedstawiające ogłoszenie o zamówieniu przycisk/lista postąpień / (przycisk aktywny od momentu otwarcia licytacji), a następnie znajdujący się na samym dole listy przycisk /złóż postąpienie/. W polu, które pojawiło się na ekranie należy wpisać wysokość rzeczywistej ceny oferty, jaką proponuje Wykonawca, a następnie nacisnąć przycisk /złóż/.

Minimalna wysokość postąpienia

1000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2011-05-09 11:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul. Dąbrowskiego 17a, 60-838 Poznań, Sekcja ds. Zamówień Publicznych pok. nr 4

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2011-05-16 11:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2011-05-16 11:13:43

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie stanowiącej 5% ceny oferty brutto. 2. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1) w pieniądzu: przelewem na rachunek Zamawiającego w banku NBP oddział Poznań nr konta 75 1010 1469 0046 0413 9120 0000, z adnotacją Zabezpieczenie - Umowa nr ZZP-2380-54/11, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz.1158 ze zm.). 3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie określonej w pkt 2 ppkt. 2-5, zabezpieczenie winno obejmować roszczenia z tytułu rękojmi za wady. 4. Zamawiający nie dopuszcza wnoszenia zabezpieczenia w formach określonych w art. 148 ust. 2 ustawy. 5. Całość zabezpieczenia musi być wniesiona najpóźniej w dniu podpisania umowy. 6. Zamawiający nie wyraża zgody na potrącenie zabezpieczenia z należności za częściowo wykonane roboty. 7. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni, od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wyniesie 30 % wysokości zabezpieczenia i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w projekcie umowy zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl, plik pod nazwą zał. nr 8 do ogłoszenia - projekt umowy.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji wraz wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą i adresem Wykonawcy, z dopiskiem /wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na rozbiórkę budynku położonego przy ul. Mansfelda 3 w Poznaniu/. Wnioski złożone po upływie terminu określonego dla składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji nie będą rozpatrywane. 2. Zaproszenie o dopuszczeniu do udziału w licytacji elektronicznej przekazane zostanie Wykonawcom przez Zamawiającego drogą elektroniczną na adres e-mail lub faksem na numer faksu podane we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji. 3. Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania, do momentu upływu terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji, będą zamieszczanie na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl. 4. Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami: - w sprawach procedury - Jolanta Gałka - Tejszerska, tel. 061/84 127 52, faks 061/84 127 44, e-mail zzp@wielkopolska.policja.gov.pl, - w sprawach dot. przedmiotu zamówienia - Mirosław Łuczak - 061/ 84 126 89 5. Nie jest wymagany podpis elektroniczny. 6. Zamawiający nie zamierza zawrzeć z Wykonawcą umowy ramowej. 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz nie przewiduje zamówień uzupełniających. 8. Zamawiający nie stawia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy. 9. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą odbywały się wyłącznie w polskich złotych (PLN) z wyłączeniem walut obcych. 10. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 11.Każdy z Wykonawców może dokonać wizji lokalnej w dniach 5-6.05.2011, w godzinach 9:00 - 14:00, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu zamiaru jej dokonania. Zgłoszenia należy kierować do Pana Mirosław Łuczaka, tel. 061/ 84 126 89 12. Wykonawca obliczy cenę w oparciu o wiedzę uzyskaną w trakcie przeprowadzonej wizji lokalnej terenu przeznaczonego pod budowę oraz dokumentację projektową. Załączone do dokumentacji projektowej przedmiary mają charakter pomocniczy. 13. Cena złożona w trakcie licytacji elektronicznej jest ceną ryczałtową i winna zawierać wszelkie koszty związane z ostateczną realizacją zamówienia wynikające wprost z zakresu rzeczowego, a ponadto wszystkie inne koszty niezbędne do wykonania zamówienia, w szczególności podatek VAT, zebranie koniecznych materiałów, dokumentów, uzgodnień, pozwoleń, koszty robót przygotowawczych, zabezpieczających, porządkowych, zagospodarowania i urządzenia placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy), koszty zajęcia pasów drogowych, chodników, koszty wykonania rusztowań, koszty transportu i utylizacji odpadów oraz wykonania dokumentacji powykonawczej. 14.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy wypełni formularz ofertowy zgodnie z treścią załącznika nr 7 do Ogłoszenia i w ciągu 3 dni od daty zamknięcia licytacji prześle go Zamawiającemu drogą elektroniczną oraz potwierdzi niezwłocznie w formie pisemnej.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła