Licytacja L-97-2016

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-97-2016 - Licytacja_Remont pustostanów_WM/SZP/LE/30/2016/G

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Sekcja Zamówień Publicznych, Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Reja 53-55
Miejscowość: Wrocław, Kod pocztowy: 50-343
Tel.: 713235700, Faks:
Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Numer ogłoszenia w BZP:

135742 - 2016

Termin otwarcia licytacji:

2016-06-23 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Licytacja_Remont pustostanów_WM/SZP/LE/30/2016/G
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1.Rodzaj zamówienia: robota budowlana.2.Przedmiotem zamówienia jest remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu przy ul. Chińskiej 14A/12, ul. Ziemniaczanej 2/6, ul. Więckowskiego 32/5, ul. Tyskiej 14/78.3.Kod CPV (Wspólny Słownik Zamówień): 45.45.30.00-7, 45.33.00.00-9, 45.31.00.00-3.4.Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót ogólnobudowlanych, instalacji sanitarnych i elektrycznych.5.Szczegółowy zakres zamówienia określają: 1)Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – załącznik nr 6;2)Przedmiary Robót – załącznik nr 5; 3)Projekt umowy – załącznik nr 4. 6.Roboty należy wykonać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290) i Polskimi Normami, a użyte materiały powinny spełniać wymogi określone w art. 10 Prawa budowlanego.7.Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów użyte w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard, mogą być zastąpione przez inne równoważne, jednak obowiązek udowodnienia równoważności, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, należy do Wykonawcy.8.Roboty budowlane będą wykonywane na terenie czynnym. Przedmiot umowy będzie wykonywany w budynkach zamieszkałych, w związku z powyższym Wykonawca zobowiązuje się prowadzić roboty z poszanowaniem miru domowego i mienia mieszkańców.9.Termin wykonania zamówienia: 3 miesiące od dnia podpisania umowy przez strony, zgodnie z harmonogramem wykonania robót, przedstawionym przez Wykonawcę w terminie określonym w projekcie umowy.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 45.45.30.00-7
Dodatkowe przedmioty 45.33.00.00-9
45.31.00.00-3

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
3 miesiące

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
Zamawiający nie wymaga wpłacenia wadium.

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 2a)

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 2a)

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 2a)

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
I.Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej, osoba ta będzie pełnić funkcję kierownika budowy.II.Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008 r. poz. 394 ze zm.) do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie.III.Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale V OWU. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że Wykonawca spełnił ww. warunki. IV.Z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia w przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, wówczas niezbędny jest udział tych podmiotów w realizacji zamówienia (w formie podwykonawstwa). Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. V.Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.VI.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - w oryginale (wzór stanowi zał. nr 7), z którego wynikać będzie jednoznacznie: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, c) charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 2a)

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Inne niewymienione dokumenty

I. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 1) składają wspólnie oświadczenia wymienione w pkt 1 Rozdz.V OWU, 2) każdy z Wykonawców składa oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz składa listę albo informację, o której mowa w pkt 4 Rozdz.V OWU. II.W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy Pzp, Zamawiający żąda złożenia od Wykonawcy listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184) albo informacji o tym, że nie należy on do grupy kapitałowej (załącznik nr 2c). Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w licytacji określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. III. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda złożenia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 2b). IV. Wymagany jest jeden egzemplarz wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, który musi zawierać m.in. 1)Formularz wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji (załącznik nr 1), 2)Oświadczenia i dokumenty wskazane w rozdziale V i VI OWU. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - w oryginale (wzór stanowi zał. nr 7), z którego wynikać będzie jednoznacznie: a)zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b)sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia,c)charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, d)zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Formularz wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji oraz załączniki winny być sporządzone wg wzorów zawartych w OWU. Wielkość i układ załączników mogą zostać przez Wykonawcę zmienione, jednak ich treść musi być zgodna z opisem poszczególnych pól.

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1.Każda ze stron może wnieść o zmianę umowy w trybie pisemnym, jeżeli zmiana będzie prowadzić do: 1)obniżenia kosztu wykonania robót lub kosztów użytkowania obiektu;2)poprawy jakości robót przy braku zmiany ceny końcowej;3)podniesienia wydajności urządzeń; 4)podniesienia bezpieczeństwa;5)usprawnień w trakcie użytkowania obiektu,z tym zastrzeżeniem, że zmiany te nie spowodują zmiany terminu realizacji oraz podwyższenia wynagrodzenia. 2.Strony również mogą zmienić termin realizacji umowy lub termin realizacji robót dla poszczególnych adresów wynikających z harmonogramu na pisemny wniosek Wykonawcy złożony w terminie 7 dni od daty wystąpienia niżej wymienionych przesłanek, zawierający dokładny opis podstawy do zmiany terminu, w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:1)nieterminowego przekazania terenu budowy;2)braków lub wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy;3)opóźnienia w zakresie dokonywania odbiorów lub prób końcowych;4)zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót na warunkach określonych w § 3 ust. 1 pkt 12 umowy;5)siły wyższej,o ile Wykonawca realizuje prawidłowo postanowienia niniejszej umowy.3.Zamawiający odmawia zmiany terminu wykonania umowy, jeżeli uzna, że wystąpienie wskazanych wyżej okoliczności nie miało wpływu na termin realizacji zamówienia.4.Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu realizacji umowy, jeżeli Zamawiający udowodni, że przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu po terminie wskazanym w § 2 umowy.5.Wykonawca może także zaproponować Zamawiającemu poprawienie jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót budowlanych lub zmianę technologii, aktualizację rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów, zmianę wyposażenia, zmianę wymiarów. Zamawiający każdorazowo indywidualnie rozpatrzy okoliczności przemawiające za przyjęciem propozycji Wykonawcy. Zmiana technologii nie może prowadzić do zwiększenia ceny ofertowej.6.Zamawiający może w każdym przypadku zrezygnować z wykonania części robót, o ile będzie dotyczyło to nie więcej niż 30% zamówienia. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o wykonanie robót i materiały, z których Zamawiający zrezygnował. Wykonawca na powyższe wyraża zgodę i oświadcza, iż zrzeka się wobec Zamawiającego wszelkich roszczeń z tytułu niezrealizowanej części umowy. Strony ustalają, iż Wykonawca otrzyma wynagrodzenie tylko za faktycznie wykonane roboty.7.Strony dopuszczają możliwość zmiany w trakcie realizacji umowy kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego. 8.Strony dopuszczają także możliwość wprowadzenia podwykonawców, zmiany podwykonawców, zmiany zakresu realizacji umowy z udziałem podwykonawców lub rezygnacji z podwykonawców. II. Wszelkie zmiany do umowy za wyjątkiem zmian adresowych Wykonawcy i Zamawiającego oraz zmian osób wskazanych w § 10 ust. 1 i 2 umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej w formie aneksu.

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.wm.wroc.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: 1) Licytacja będzie prowadzona na platformie licytacji elektronicznych Urzędu Zamówień Publicznych znajdującej się na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl. 2) Z platformy licytacji elektronicznych w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl. Omyłkowe zarejestrowanie się Wykonawcy jako Zamawiającego uniemożliwi przypisanie Wykonawcy do licytacji. 3) Od Wykonawców chcących wziąć udział w licytacji nie jest wymagany podpis elektroniczny. 4) Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, i wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. 5) Wykonawca przekazuje swój LOGIN wpisując go w pkt 7 formularza wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji. LOGIN winien być przekazany Zamawiającemu w oryginalnej pisowni, tzn. z zachowaniem pisowni dużych i małych liter, numerów, znaków specjalnych, odstępów itp. 6) Brak wskazania LOGINu bądź brak poprawnego LOGINu we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału Wykonawcy w licytacji. 7) Nie należy przesyłać swojego hasła Zamawiającemu oraz nie należy też udostępniać hasła osobom nieuprawnionym. Podany LOGIN umożliwi Zamawiającemu przypisanie Wykonawcy do licytacji. 8) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową rejestrację Wykonawcy na platformie licytacji elektronicznych Urzędu Zamówień Publicznych. 2. Wymagania techniczne: Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa albo Firefox 2.0 lub wyższa. 3. Zaleca się, aby Wykonawcy przed korzystaniem z platformy licytacji elektronicznych Urzędu Zamówień Publicznych zapoznali się z treścią Samouczka dostępnego na stronie internetowej https://licytacje.uzp.gov.pl

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1.Przedmiotowa licytacja będzie licytacją jednoetapową.2.Czas trwania licytacji elektronicznej – 30 minut. 3.W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia (oferty). Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia.4.Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 5.W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 6.Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 7.Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 1 000,00 PLN.8.W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacji elektronicznych na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 9.Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą brutto za cały przedmiot zamówienia kwotę 115 598,82 PLN.10.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje w chwili zamknięcia licytacji elektronicznej najniższą cenę brutto.11.Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.

Minimalna wysokość postąpienia

1000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2016-06-10 09:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o., ul. Mikołaja Reja 53-55, 50-343 Wrocław (kancelaria).

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2016-06-23 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2016-06-23 10:30:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 2. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5% ceny brutto podanej w ofercie. 3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 4. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądza, 2) poręczeń bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancji bankowych, 4) gwarancji ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 41 1020 5226 0000 6102 0417 7663. Potwierdzenie dokonania wpłaty należy okazać w dniu podpisania umowy. 6. Zabezpieczenie wnoszone w pozostałych formach należy złożyć w terminie do dnia podpisania umowy w siedzibie Spółki Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o., ul. M. Reja 53-55, Wrocław, pokój nr 115. 7. Warunki, które winna spełniać gwarancja ubezpieczeniowa lub bankowa przedstawiona na zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 1) gwarancja winna być udzielona nieodwołalnie, bezwarunkowo na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, 2) kwota gwarancji i terminy jej obowiązywania winny być zgodne z postanowieniami SIWZ oraz umowy, 3) warunkiem wypłaty kwoty gwarantowanej może być jedynie przedstawienie Gwarantowi wezwania Zamawiającego do wypłacenia określonej kwoty wraz z oświadczeniem, że Wykonawca nie wywiązał się ze zobowiązań umownych oraz wyjaśnieniem, na czym to nie wywiązanie polega. 8. Jakiekolwiek odstępstwa od zasad sporządzenia i przedstawienia gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej wskazanych w wymienionym rozdziale uniemożliwią podpisanie umowy. 9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70% zatrzymanej kwoty zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. podpisania przez strony protokołu końcowego odbioru robót. Pozostała kwota zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne dla stron postanowienia zawiera projekt umowy umieszczony na stronie internetowej www.wm.wroc.pl jako Załącznik nr 4 do ogłoszenia.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

I. Zamawiający - Gmina Wrocław reprezentowana na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Wrocławia Nr 1_IV_Z_15 z dnia 5 stycznia 2015 r. przez pełnomocnika - spółkę Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. II. ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU: 1.Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji - wzór (załącznik nr 1). 2. Oświadczenie z art. 22 i 24 ustawy Pzp oraz lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej - wzór (załącznik nr 2a, b, c). 3. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - wzór (załącznik nr 3). 4.Projekt umowy (załącznik nr 4). 5. Dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia: 1) Przedmiary robót (załącznik nr 5), 2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (załącznik nr 6). 6.Zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy zasobów - wzór (załącznik nr 7). 7.Formularz cenowy - do wypełnienia i dostarczenia Zamawiającemu przed zawarciem umowy przez Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana - wzór (załącznik nr 8). III.SPOSÓB PRZYGOTOWYWANIA WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI 1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji wraz z załącznikami składany jest pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji w formie elektronicznej. 2. Każdy Wykonawca oraz Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna) mogą złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji, zgodnie z wymaganiami określonymi w OWU i ogłoszeniu o zamówieniu. W przypadku złożenia przez Wykonawcę lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia więcej niż jednego wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, Zamawiający nie będzie ich rozpatrywał.3. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji wraz z wymaganymi załącznikami, w tym oświadczenia i dokumenty muszą być podpisane (czytelnie lub nieczytelnie wraz z pieczątką imienną) przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy, tj. przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli wskazaną w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym. W przypadku podpisania wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji przez pełnomocnika, pełnomocnictwo winno mieć formę oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza i winno być załączone do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji. 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (z wyłączeniem spółki cywilnej), na zasadach określonych w art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz załączają do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno mieć formę oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza i winno być załączone do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji. 5. Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą na podstawie umowy spółki cywilnej składają wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji (wszystkie dokumenty) podpisany przez wszystkich wspólników, chyba że umowa spółki w inny sposób reguluje sprawy dotyczące zakresu reprezentacji. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca załączył do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji umowę spółki. 6. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczące każdego z tych Wykonawców są poświadczane za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę, którego dany dokument dotyczy, chyba że taki Wykonawca ustanowił do tych czynności pełnomocnika. 8) W przypadku podmiotów, na których polega Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, tj. polega na zasobach tych podmiotów, kopie dokumentów dotyczących tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty, chyba że taki podmiot ustanowił do tych czynności pełnomocnika. 9. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji powinien być sporządzony przy użyciu nośników pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Zaleca się, aby wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji został sporządzony pismem maszynowym lub komputerowym. 10 Wymagany jest jeden egzemplarz wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, który musi zawierać m.in. 1) Formularz wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji (załącznik nr 1), 2) Oświadczenia i dokumenty wskazane w rozdziale V i VI OWU. Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - w oryginale (wzór stanowi zał. nr 7), z którego wynikać będzie jednoznacznie: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, c) charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Formularz wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji oraz załączniki winny być sporządzone wg wzorów zawartych w OWU. Wielkość i układ załączników mogą zostać przez Wykonawcę zmienione, jednak ich treść musi być zgodna z opisem poszczególnych pól. 11. Zaleca się, aby wszelkie poprawki lub zmiany w tekście wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji były parafowane własnoręcznie przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy zgodnie z pkt 3. 8. Całość tworząca wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji winna być spięta lub zszyta w sposób zapobiegający jej dekompletacji. 9. Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), które nie mogą być udostępniane, powinny być:1) oznaczone klauzulą nie udostępniać - informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 2) załączone jako odrębna część niezłączona z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji w sposób trwały; 3) wskazane w pkt 5 formularza wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji (załącznik nr 1). Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca, który wykaże informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zobowiązany jest wykazać we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji prawidłowość zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec jako tajemnicy przedsiębiorstwa swojej nazwy (firmy) oraz adresu. Zamawiający informuje ponadto, że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację Wykonawcy podczas licytacji (LOGIN). Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji winien być złożony w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu. Opakowanie zawierające wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji winno być zaadresowane na adres: Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o., ul. Mikołaja Reja 53-55, 50-343 Wrocław (kancelaria) oraz oznakowane w następujący sposób: WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ, Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu, znak postępowania: WM_SZP_LE_30_2016_G NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM SKŁADANIA WNIOSKÓW, tj. 10 czerwca 2016 r. o godz. 9:00. Ponadto opakowanie należy opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji powinien być złożony w sposób uniemożliwiający jego przypadkowe otwarcie. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania opakowania (m.in. brak znaku postępowania lub podanie niewłaściwego znaku postępowania) lub z braku którejkolwiek z wymaganych informacji oraz za złożenie opakowania zawierającego wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji w innym miejscu niż miejsce wskazanie w pkt 18. 15.Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji ponosi Wykonawca. 16.Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje konieczne do uczestniczenia w licytacji oraz do podpisania umowy. 17. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji upływa w dniu: 10 czerwca 2016 r. o godz. 9:00. 18.Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji: Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o., ul. Mikołaja Reja 53-55, 50-343 Wrocław (kancelaria). Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesłać pocztą. 19. Wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wykonawcom. IV. ZMIANA LUB WYCOFANIE WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI 1. Wykonawcy mogą zmienić lub wycofać wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji przed upływem terminu wyznaczonego do ich składania. 2 Zawiadomienie o zmianie lub wycofaniu wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji powinno być oznakowane i dostarczone zgodnie z postanowieniami rozdziału VI OWU. 3. Opakowanie wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji powinno dodatkowo zawierać adnotację ZMIANA lub WYCOFANIE. V.INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE ZOSTANĄ DOPEŁNIONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY: 1. Bezpośrednio po zamknięciu licytacji elektronicznej Zamawiający poda na stronie internetowej www.wm.wroc.pl nazwę oraz adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano. 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia zobowiązani są złożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. 3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed zawarciem umowy przedłoży Zamawiającemu w terminie przez niego wskazanym w oryginale: 1) Formularz cenowy - wzór (załącznik nr 8), 2) Kosztorysy ofertowe dla poszczególnych adresów, z których wynikać musi cena oferty brutto ustalona w trakcie licytacji - sporządzone zgodnie z dokumentacją opisującą przedmiot zamówienia zamieszczoną na stronie internetowej www.wm.wroc.pl. 4. Dokumenty wymienione w pkt 3 muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy, tj. przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań wskazaną w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym. 5. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego po dostarczeniu i sprawdzeniu formularza cenowego i kosztorysów ofertowych. 6. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do podpisania umowy na warunkach określonych w projekcie umowy (załącznik nr 4), w ogłoszeniu o zamówieniu i dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia. 7. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w art. 94 ustawy Pzp.VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę, pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. VII.INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW ORAZ WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI: 1.W niniejszym postępowaniu (poza platformą licytacyjną) oświadczenia, wnioski (za wyjątkiem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji wraz z załącznikami, a także formularza cenowego i kosztorysów ofertowych), zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazywać będą pisemnie lub drogą elektroniczną. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane pisemnie lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. 2.Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.3.W przypadku nieotrzymania potwierdzenia, o którym mowa w pkt 2, wysłanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji na adres poczty elektronicznej wskazany przez Wykonawcę we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a w przypadku Zamawiającego - na adres wskazany w pkt 5, uznaje się za skutecznie przesłane i doręczone, gdy nie otrzymano komunikatu o niedostarczeniu wiadomości.4.W przypadku oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw uzupełnianych w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga złożenia ich w formie wskazanej w rozdziale VI OWU, tj. w formie papierowej (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem.5.Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach związanych z procedurą postępowania o udzielenie zamówienia jest Anna Nagórek-Muzyka (tel. 71 323 57 17, email: anna.nagorek-muzyka@wm.wroc.pl lub zamowienia@wm.wroc.pl), a w sprawach merytorycznych jest Arkadiusz Białek, Zbigniew Wiśniewski, Grzegorz Misa, Stanisław Gliński (tel. 71 326 41 25/27).6.Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji Zamawiający i Wykonawcy wszelkiego rodzaju wnioski, oświadczenia i inne informacje przekazują drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy licytacji elektronicznej. VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 1.Cena brutto oferty podana przez Wykonawcę w trakcie licytacji musi wynikać z kosztorysów ofertowych opracowanych metodą kalkulacji uproszczonej dla poszczególnych adresów i formularza cenowego, złożonych po zakończeniu licytacji na wezwanie Zamawiającego.2.Wykonawca ma obowiązek ustalenia stawki podatku VAT dla przedmiotowego zamówienia w wysokości, która wynika z przepisów prawa podatkowego, oraz uwzględnienia w cenie oferty planowanych zmian prawodawczych w zakresie stawek podatku od towarów i usług VAT. Zamawiający określił 8% stawkę podatku VAT dla wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca zastosuje inną, niż podana przez Zamawiającego stawkę podatku VAT, bądź jest zwolniony od podatku VAT należy przedstawić w formularzu cenowym uzasadnienie wraz z podstawą prawną.3.Wartość brutto przedmiotu umowy musi być tożsama z najniższą ceną zaoferowaną w licytacji.4.Błędne wypełnienie formularza cenowego i/lub kosztorysu ofertowego, w tym niezgodność z ofertą, OWU, ogłoszeniem o zamówieniu lub dokumentacją opisującą przedmiot zamówienia, będzie skutkowało wezwaniem Wykonawcy do przedłożenia prawidłowego formularza cenowego i/lub kosztorysu ofertowego. Nieprzedłożenie pomimo wezwania prawidłowego formularza cenowego i/lub kosztorysu ofertowego, zostanie przez Zamawiającego uznane jako uchylenie się Wykonawcy od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i spowoduje unieważnienie postępowania na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy Pzp.5.Zakres robót, który jest podstawą do określenia ceny oferty, musi być zgodny z zakresami robót określonym w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia. IX. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ: 1.Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom i innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 2.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 3.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych ustawą Pzp. X. UMOWY O PODWYKONAWSTWO: 1.Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 2.Wykonawca wskazuje zakres podwykonawstwa w formularzu cenowym (załącznik nr 8).3.Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, a ponadto informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu, zawiera projekt umowy (załącznik nr 4 do OWU).XI. TERMIN OTWARCIA ORAZ TERMIN I WARUNKI ZAMKNIĘCIA LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ: 1. Zamawiający dopuszcza do udziału w licytacji elektronicznej i zaprasza do składania ofert wszystkich Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu wyznaczając termin otwarcia licytacji. 2. Termin otwarcia licytacji: 7 dni od dnia przekazania Wykonawcom zaproszenia do składania ofert o godz. 10:00. 3. Termin i warunki zamknięcia licytacji: Zamawiający zamyka licytację elektroniczną w terminie określonym w ogłoszeniu tj. w dniu jej otwarcia o godz. 10:30. XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 1. Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę, pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu otwarcia licytacji. 3. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła