Licytacja L-97-2018

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Zwycięzcą jest UG-TEST.kot.wyk z ofertą o wartości 400PLN.
Dane zwycięzcy:
UG-TEST.kot.wyk - gh, jk
hut1 m. 2
82-200, Malbork


Ogłoszenie o zamówieniu L-97-2018 - Rozbudowa hali produkcyjnej

Dane zamawiającego


Nazwa: UG-TEST.studia1.zam, Studia1
Adres pocztowy: Studyjna1
Miejscowość: Gdańsk, Kod pocztowy: 80-112
Tel.: -, Faks: -
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Numer ogłoszenia w BZP:

255/2018

Termin otwarcia licytacji:

2018-03-09 18:36:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Rozbudowa hali produkcyjnej

Roboty budowlane

xx

xx

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


xx

xx

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


xx

100

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Sztywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2018-03-09 18:35:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2018-03-09 18:36:00.

Dokładna data

Upływa 2018-03-09 22:21:00.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


-

-

-

-

-

Tak

-

Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

-

-

-

-

IX. Termin związania ofertą


xxx

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


xx

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


xxx

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


xxx

XIII. Informacje dodatkowe


-

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła