Licytacja L-98-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-98-2009 - Budowa masztów oświetlenia KS Hutnik Kraków SSA

Dane zamawiającego

Agnieszka Szczechowicz-Pierko, Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie
ul. Walerego Sławka 10
30-633, Kraków

Numer ogłoszenia w BZP:

158946

Termin otwarcia licytacji:

2009-06-10 10:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia publicznego są roboty związane z budową masztów oświetlenia płyty głównej boiska piłkarskiego KS Hutnik Kraków SSA wraz z infrastrukturą techniczną oraz stacja trafo na dz. 521/11 obr. 46 Nowa Huta przy ul. Ptaszyckiego w Krakowie. Zakres robót obejmuje: 1) Budynek stacji trafo wraz z urządzeniami : - roboty rozbiórkowe nawierzchni istniejącej, - roboty ziemne - wykopy, - roboty fundamentowe, - roboty ziemne - zasypy, - roboty murarskie i betonowe, - roboty pokryciowe i blacharskie, - roboty posadzkowe wraz z wykonaniem podbudowy na gruncie, - roboty izolacyjne, - roboty tynkarskie, malarskie i elewacyjne, - roboty stolarskie, - roboty instalatorskie zewnętrzne i wewnętrzne, - roboty montażowe, 2) Maszty oświetleniowe: - roboty rozbiórkowe nawierzchni istniejącej, - roboty ziemne - wykopy, - roboty fundamentowe, - roboty ziemne - zasypy, - malowanie konstrukcji stalowej, - dostawa i montaż konstrukcji stalowej, - roboty izolacyjne, - roboty instalacyjne. 3) Wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej umożliwiającej przekazanie obiektu do użytkowania, włącznie z atestami i aprobatami technicznymi. 2. Zamówienie należy wykonać zgodnie z przedmiarami robót, specyfikacjami technicznymi i dokumentacją projektową, które stanowią załacznik nr 5 niniejszego ogłoszenia. 3. Na przedmiotowe roboty Wykonawca zobowiązany jest udzielić 60 miesięcy gwarancji. 4. W przypadku wystąpienia w załącznikach do ogłoszenia nazwy producenta - materiały lub urządzenia można zastąpić równoważnymi. 5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, gdy w trakcie realizacji: a) wystąpią wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające Wykonawcy wykonanie robót lub gdy konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia wynikać będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, b) strony zawierają umowę o wykonanie zamówienia dodatkowego, którego wykonanie będzie warunkiem wykonania niniejszej umowy. W takim przypadku strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania niniejszej umowy, c) Wykonawca dokona odkrywek archeologicznych i Konserwator Zabytków wstrzyma roboty. W takim wypadku strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy, d) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, warunkujących wykonanie niniejszej umowy. W takim przypadku strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy, e) wystąpi np. brak na rynku dostępnych materiałów lub urządzeń, oferowanych w ofercie Wykonawcy, które mogą być zastąpione innymi materiałami lub urządzeniami spełniającymi wymagania Zamawiającego określone w SIWZ lub wystąpią inne okoliczności uniemożliwiające spełnienie przez Wykonawcę świadczenia określonego w umowie; w takich przypadkach Wykonawca i Za-mawiający postanowią o zmianie sposobu świadczenia Wykonawcy określo-nego w umowie, f) projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie budowlanym, na podstawie którego Wykonawca realizuje roboty budowlane, uniemożliwiające wykonanie umowy zgodnie z założonym harmonogramem, g) wystąpi konieczność zmiany osób koordynujących (osób odpowiedzialnych za realizację ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiającego)

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: a) Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. b) Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji elektronicznej winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Przedmiotowa licytacja elektroniczna będzie licytacją 1-etapową. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 7. Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą brutto za całość 3.088.000,00 PLN. 8. Wysokość minimalnego postąpienia: 3.000,00 PLN. 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto PLN

IV. Minimalna wysokość postąpienia

3000.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-05-28 10:00:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 i ust. 2 upzp oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 upzp, a w szczególności wykażą, że: 1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie obiektu budowlanego o konstrukcji stalowej o wartości minimum łącznie 300.000 PLN oraz wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie instalacji elektrycznych o wartości łącznie minimum 1.000.000 PLN 2) osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia: bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, wraz z aktualnymi zaświadczeniami z właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzającymi, że osoby których uprawnienia dotyczą są wpisane na listę członków tej izby; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiadają: polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 2. Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu nastąpi na podstawie przedłożonych z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji oświadczeń lub dokumentów, których wykaz został określony w punkcie poniżej

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: a) oświadczenie Wykonawcy zgodnie z art. 22 w związku z art. 44 upzp - wg zał. nr 2; b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; c) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; W przypadku spółki osobowej prawa handlowego, wykazanie okoliczności nie zalegania z opłacaniem podatków, może dotyczyć tylko i wyłącznie podatków, których podatnikiem jest sama spółka (zaświadczenie wydane na spółkę, a nie na wspólników). d) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 upzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; e) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 upzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; f) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie - wg zał. nr 3; g) dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia wraz z aktualnymi zaświadczeniami z właściwej izby samorządu zawodowego; h) polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 2. W przypadku Wykonawców składających wspólny wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, każdy z Wykonawców musi złożyć dokumenty wymienione w punkcie 1 lit. a), b), c), d), e). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Wszyscy Wykonawcy składający wspólny wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy od wszystkich Wykonawców łącznie lub od każdego z osobna. 4. Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. Ponadto, każdy ze wspólników spółki cywilnej zobowiązany jest załączyć dokumenty wymienione w punkcie 2. 5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 lit. b) do lit. e) składa odpowiednie dokumenty określone w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605 ze zm.). 6. Dokumenty wymagane w niniejszym ogłoszenie muszą być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę tj. osobę(y) uprawnioną/upełnomocnioną do reprezentowania firmy. 7. Niedostarczenie któregokolwiek z wymaganych w niniejszym ogłoszeniu dokumentów spowoduje wykluczenie Wykonawcy lub odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 upzp

VIII. Termin związania ofertą

30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

IX. Termin wykonania zamówienia

Zakończenie: 24.07.2009.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Wykonawca, który wygra postępowanie zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z art. 147 - 151 upzp, w wysokości 5% ceny ofertowej

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.zis.krakow.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

Umowa zawarta w Krakowie w dniu roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków, reprezentowaną przez mgr inż. Krzysztofa Kowala - Dyrektora Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. W. Sławka 10,30-633 Kraków, posiadającego NIP: 6792988495 i REGON:120776650 zwanego dalej Zamawiającym a reprezentowanym przez: posiadającym REGON: i NIP: zwanym dalej Wykonawcą . par. 1 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji - na podstawie materiałów dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego oraz wynikiem licytacji elektronicznej - zadanie pn.: 2. Zakres umowy obejmuje wykonanie: 3. Szczegółowy zakres rzeczowo-finansowy umowy określony jest w dokumentacji projektowej oraz w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu rzeczowego i finansowego przedmiotu umowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy bez ponoszenia skutków finansowych. 5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym, sporządzonym przez Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym po rozstrzygnięciu postępowania, stanowiącym załączniknr 1 do niniejszej umowy. par. 2 1. Strony ustanawiają następujące terminy umowne: - Przekazanie placu budowy nastąpi w dniu r., - Zakończenie robót nastąpi do dnia r. 2. Zamawiający przystąpi do końcowego, komisyjnego odbioru robót w ciągu 21 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego i przedłożenia wymaganej dokumentacji, która winna być złożona najpóźniej w terminie zakończenia robót określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu. Skład komisji odbioru ustala Zamawiający. Zakończenie prac komisji odbioru winno nastąpić najpóźniej 14 dni od dnia ich rozpoczęcia. 3. W przypadku wykonania pełnego zakresu robót, których odbiór jest niemożliwy z powodu niedostarczenia dokumentów niezbędnych do odbioru końcowego lub innych udokumentowanych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, Zamawiający wyznaczy termin przedłożenia brakującej dokumentacji i termin odbioru robót. 4. W przypadku nie dostarczenia dokumentów w terminie określonym zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu, zostaną naliczone Wykonawcy kary umowne zgodnie z par. 6 ust. 1 pkt 2 litera c) umowy. 5. W przypadku wykonania przez Wykonawcę robót ulegających zakryciu lub robót zanikających, Zamawiający przystąpi do ich odbioru w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia ich wykonania. 6. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania odbiorów przejściowych. 7. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru autorskiego nad realizacją zadania, który będzie pełniony przez . par. 3 Wykonawca jest zobowiązany wykonać roboty według projektu - zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi normami i uzgodnieniami branżowymi, przy dołożeniu należytej staranności. par. 4 1. Wykonawca za wykonanie całości robót przewidzianych w harmonogramie rzeczowo - finansowym, stanowiącym załącznik nr do niniejszej umowy, otrzyma wynagrodzenie w kwocie nie przekraczającej zł brutto (słownie złotych: ), rozliczone obmiarowo, kosztorysem powykonawczym, na podstawie ilości wykonanych i odebranych robót według niezmiennych cen określonych w kosztorysie ofertowym na wykonanie zadania objętego niniejszą umową 2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania: wynikające wprost z dokumentacji, jak również nie ujęte w dokumentacji technicznej, a niezbędne do wykonania zadania, tj. podatek VAT, wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy), ewentualne wykonanie niezbędnych rusztowań, obsługę geodezyjną, współpracę z Zamawiającym. 3. Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto Wykonawcy wskazane w fakturze, wystawionej po protokolarnym odbiorze robót, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury. 4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 płatne będzie po każdym zakończonym i protokolarnie odebranym zakresie robót zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr do niniejszej umowy. 5. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT. 6. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury VAT, Zamawiający odmówi jej przyjęcia. 7. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wierzyciela na osobę trzecią w zakresie wypełnienia warunków umownych, za wyjątkiem cesji wierzytelności na rzecz banku, w którym Wykonawca zaciągnie kredyt. Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zostać poprzedzona pisemną zgodą Zamawiającego. par. 5 1. Zamawiający ustanawia inspektorem nadzoru nad wykonywanymi robotami budowlanymi. 2. W przypadku nieobecności wyżej wymienionej osoby, obowiązki inspektora nadzoru nad wykonywanymi robotami budowlanymi pełnić będzie osoba wyznaczona przez Kierownika Działu Zamawiającego. 3. Do obowiązków Wykonawcy należy wyznaczenie kierownika budowy, uprawnionego do bieżącej koordynacji robót budowlanych. par. 6 1. Strony ustalają, że zapłacą kary umowne: 1) Zamawiający w przypadku: a) odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, za wyjątkiem przypadku określonego w art. 145 Prawa zamówień publicznych - 10% wynagrodzenia umownego, b) zwłoki w odbiorze przedmiotu umowy - 0,2% wartości wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki licząc od terminu określonego w par. 2 ust. 2 umowy. 2) Wykonawca w przypadku: a) odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - 10% wynagrodzenia umownego, b) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy - 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki licząc od terminu określonego w par. 2 ust. 1 umowy, c) zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy - 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od ustalonego przez strony terminu na usunięcie wad. 2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 3. Wykonawca wyraża zgodę by naliczone kary umowne były potrącane z należności za wykonane roboty. par. 7 1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego za roboty już wykonane. 2. Zamawiający może także odstąpić od umowy w przypadku: 1) zwłoki Wykonawcy w wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej umowy dłuższej niż 30 dni licząc od terminu określonego w par. 2 ust 1. 2) złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy, albo wydania nakazu zajęcia jego majątku. 3) rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy. 3. Wykonawca zabezpieczy teren robót i zapewni na własny koszt warunki bezpieczeństwa oraz organizację zaplecza budowy. 4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy. 5. Wykonawca zapewni oznakowanie i organizację ruchu na czas budowy. 6. Wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną wraz z opracowaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z niezbędnymi uzgodnieniami oraz dokumentacji powykonawczej naniesionej na mapy ewidencji gruntu. 7. Przed przystąpieniem do odbioru końcowego zadania Wykonawca przedłoży Zamawiającemu ostateczny wynik inwentaryzacji powykonawczej z niezbędnymi uzgodnieniami. 8. Wykonawca w terminie, co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót poinformuje społeczność lokalną w sposób ogólnie przyjęty w miejscach ogólnodostępnych, o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót, zakresie tych robót, z podaniem pełnej nazwy Wykonawcy wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika robót oraz numerów telefonów kontaktowych. par. 8 W przypadku przerwania robót Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień powzięcia wiadomości o ich przerwaniu oraz zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która spowodowała odstąpienie od umowy. par. 9 1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres 60 miesięcy licząc od dnia następnego po dniu podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynności odbioru końcowego i powstałe w okresie gwarancyjnym. Okresy gwarancji i rękojmi za wady są jednakowe. 3. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi. 4. Postępowanie przy wystąpieniu wad w okresie gwarancji i rękojmi: a) O wykryciu wady Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie w formie pisemnej, faxem na numer............. . b) Istnienie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiającego i Wykonawcy. Jeśli Wykonawca w terminie określonym w piśmie nie przystąpi do spisania protokołu wspólnie z Zamawiającym - wiążącym dla Stron jest protokół sporządzony przez Zamawiającego. c) Termin usunięcia wad określa Zamawiający w protokole. d) Usunięcie wad przez Wykonawcę zostanie pisemnie potwierdzone przez Zamawiającego. e) Wady nie usunięte w terminie, o którym mowa w ust. 4 lit. c) niniejszego paragrafu i których Wykonawca nie usunie pomimo pisemnego ostrzeżenia Zamawiającego, w kolejnym wyznaczonym w piśmie terminie, mogą być zlecone przez Zamawiającego do usunięcia osobom trzecim. Koszt usunięcia tych wad będzie potrącony z wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W przypadku kosztów przekraczających kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Strony ustalają, że Zamawiający obciąża różnicą kosztów Wykonawcę. Faktura wystawiona przez Zamawiającego będzie płatna przez Wykonawcę w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. par. 10 1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi złotych (słownie złotych: ), co stanowi 5 % wynagrodzenia umownego określonego w par. 4 ust. 1 niniejszej umowy i Wykonawca wniósł je w postaci . 2. 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi i wygasa (podlega zwrotowi) w ciągu 14 dni, licząc od dnia upływu rękojmi, zaś pozostałe 70% wniesionego zabezpieczenia, gwarantujące zgodne z umową wykonanie robót, wygasa (podlega zwrotowi) w ciągu 30 dnia po przyjęciu ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych. 3. Wykonawca wniósł wyżej określone zabezpieczenie przed podpisaniem umowy. Kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi załącznik nr do niniejszej umowy. 4. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy jest wnoszone w postaci gwarancji ubezpieczeniowej a termin odbioru końcowego jest niezgodny z terminem umownym zakończenia robót, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia aneksu gwarancji ubezpieczeniowej przedłużającego okres trwania rękojmi. par. 11 1. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Wniosek Wykonawcy o zmianę treści umowy winien być zgłoszony Zamawiającemu co najmniej na 14 dni przed terminem wykonania przedmiotu umowy. 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Zamówień Publicznych i Prawa Budowlanego. 4. W przypadku sporu właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 5. Umowę sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach: - 3 egzemplarze dla Zamawiającego, - 1 egzemplarz dla Wykonawcy. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

1. PRZEKAZANIE WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ: Wniosek należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą firmą i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków, Informacja - Dziennik Podawczy (pokój 001) oraz opisane - Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej - Budowa masztów oswietlenia płyty głównej boiska piłkarskiego KS Hutnik Kraków SSA. Znak sprawy 9/V/2009/ZIS. 2. UPRAWNIENI DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI: Agnieszka Szczechowicz-Pierko - Kierownik Działu Umów i Zamówień Publicznych - tel. 012 616-64-40, fax 012 616-64-00. 3. CENA: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest dostarczyć kosztorys ofertowy, sporządzony zgodnie z przedmiarami robót

Informacje o wadium:

1. Wymagania dotyczące wadium: 1) Przystępując do licytacji Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w wysokości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) 2) Wadium należy wnieść przed upływem terminu otwarcia licytacji elektronicznej. 3) Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.). 4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego Bank Pekao S.A. nr rachunku 69 1240 4432 1111 0010 2302 3230. 5) Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 6) Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna należy złożyć w formie oryginału w Punkcie Obsługi Klienta (pok. 01), w siedzibie Zamawiającego w Krakowie przy ul. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 upzp

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-05-28 10:00:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 15 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-05-28 15:30:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła