Licytacja L-98-2011

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-98-2011 - dostawa papieru dla potrzeb OR KRUS Poznań

I. Dane zamawiającego

Nazwa: OR KRUS Poznań , Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny
Adres pocztowy: Św. Marcin 46/50
Miejscowość: Poznań, Kod pocztowy: 60-959
Tel.: 61 8530920, Faks: 61 8530921
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Numer ogłoszenia w BZP:

95802-2011

Termin otwarcia licytacji:

2011-05-26 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
dostawa papieru dla potrzeb OR KRUS Poznań
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1.Przedmiotem umowy jest dostawa papieru kserograficznego dla potrzeb Oddziału Regionalnego KRUS Poznań oraz podległych Placówek Terenowych Konin, Ostrów Wlkp., Piła oraz Rawicz w łącznej ilości: a)papier kserograficzny formatu A-5 - 592 ryzy b)papier kserograficzny formatu A-4 - 6380 ryz c)papier kserograficzny formatu A-3 - 49 ryz Szczegółowe ilości papieru kserograficznego do poszczególnych jednostek terenowych zawiera cennik stanowiący załącznik nr 1 do umowy. 2.Uniwersalny papier biurowy przeznaczony do użytku we wszystkich urządzeniach biurowych oraz maszynach szybko kopiujących. Stopień bieli CIE 146±3 (PN-ISO 11475:2002 średnia z obu stron), gramatura 80±3 gr/m2 (pomiar i regulacja za pomocą systemu komputerowego, kalibracja głowic pomiarowych oraz kontrola parametru zgodnie z PN-ISO 536:1996), wilgotność 3,8-5,0% (pomiar i regulacja za pomocą systemu komputerowego, kalibracja głowic pomiarowych oraz kontrola parametru zgodnie z PN-ISO 287:1994), grubość 103±3 um (PN-EN ISO 534:2005), nieprzezroczystość min. 91% (ISO 2471:1998), przepuszczalność powietrza nie większa niż 1 250 cm3/min (PN-P-50176-3:1994), gładkość /szorstkość wg Bendtsen/ (220±60 cm3/min (PN-93/P-50166.02, średnia z obu stron), typu International Paper POL-Speed lub równoważny. 3.Papier musi być pakowany w ryzy po 500 arkuszy w każdej, dodatkowo ryzy pakowane są po 5 szt. w zbiorcze kartony. Na opakowaniu musi znajdować się logo producenta papieru. 4.Wykonawca zobowiązany jest dostarczać przedmiot zamówienia sukcesywnie do końca 2011 roku do wskazanych jednostek terenowych określonych w załączniku nr 2 do umowy. 5.Szczegółowy zakres dostaw ze wskazaniem jednostek terenowych będzie precyzowany każdorazowo w drodze odrębnych zamówień, złożonych: pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną przez Zamawiającego, które Wykonawca będzie realizował w ciągu 10 dni roboczych od daty doręczenia zamówienia. 6.Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia papieru kserograficznego do magazynów lub wskazanych pomieszczeń Zamawiającego. 7.Dostawy będą realizowane w godzinach od 7-15 w dniach pracy Zamawiającego.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.19.76.44-2
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
Dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana sukcesywnie do końca 2011r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowo wymagania w tym zakresie.

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowo wymagania w tym zakresie.

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowo wymagania w tym zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowo wymagania w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowo wymagania w tym zakresie.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym powyżej.

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Inne dokumenty

1. wypełniony - formularz Wniosku o dopuszczenie do licytacji elektronicznej, 2. oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza – pełnomocnictwa /upoważnienia/ do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, o ile wniosek został podpisany przez osoby nie umocowane do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych firmy, 3. oświadczenie Wykonawcy wskazujące, którą część zamówienia powierzy wykonaniu przez podwykonawców – zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Pzp (Wniosek o dopuszczenie do licytacji elektronicznej pkt 10 - składane tylko w przypadku, gdy Wykonawca przewiduje udział podwykonawców). 4. pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - w przypadku określonym w pkt IX.3 Informacji dla Wykonawców

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający zastrzega możliwość zamówienia mniejszej ilości papieru kserograficznego niż określone w zalączniku nr 1 do umowy.

Termin związania ofertą

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert i wynosi 30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.krus.gov.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wymagania formalne: Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl - nie jest wymagany podpis elektroniczny. Aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie do udziału w licytacji, Wykonawca winien zarejestrować się w tym systemie, a następnie wraz z wnioskiem o dopuszczenie do licytacji zobowiązany jest do przekazania zarejestrowanego w systemie loginu. Nieprzekazanie loginu bądź przekazanie loginu niepoprawnego będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału Wykonawcy w licytacji, chyba że prawidłowy login zostanie przekazany w terminie najpóźniej 2 dni przed otwarciem licytacji. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) z systemem operacyjnym Windows/Linux spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Internet Explorer w wersji 6.0 i 7.0 albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 i 3.0, z zainstalowaną jedną z w.w. przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. W toku jednoetapowej licytacji elektronicznej Wykonawcy składają oferty w postaci elektronicznej. 2. Wykonawca ma możliwość złożenia postąpienia od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. Oferty składane przez Wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 5. Bezpośrednio po zamknięciu licytacji elektronicznej system automatycznie wygeneruje dane wybranego Wykonawcy, a Zamawiający zamieści te dane na swojej stronie internetowej http://www.krus.gov.pl. 6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto za całość zamówienia. 7. W trakcie licytacji Wykonawca podaje cenę brutto (z VAT) za wykonanie całości zamówienia określonego w pkt II. Cena wywoławcza: 71.000,00 PLN (brutto). Minimalne postąpienie 300,00 PLN brutto (słownie: trzysta złotych). System nie przyjmie postąpienia, którego wartość jest mniejsza od określonego minimalnego postąpienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian powyższych parametrów licytacji. O zmianach zostaną niezwłocznie poinformowani wszyscy zaproszeni Wykonawcy. 8. Termin otwarcia licytacji: 5 dni od dnia przekazania zaproszeń, o godzinie 10:00. Dokładny termin Zamawiający poda w zaproszeniu do udziału w licytacji elektronicznej. 9. Zamawiający zamyka licytację, gdy nie zostanie złożona żadna oferta w ciągu 10 minut od jej otwarcia lub gdy w ciągu 10 minut od złożenia oferty przez jednego z Wykonawców nie zostanie złożona żadna inna oferta 10. Wykonawca najkorzystniejszego (najtańszego) postąpienia elektronicznego przed podpisaniem umowy ZOBOWIĄZANY JEST DO WYPEŁNIENIA FORMULARZA CENOWEGO (stanowiącego załącznik nr 1 do umowy ) poprzez wpisanie do niego cen jednostkowych poszczególnych asortymentów, określenie wartości wszystkich asortymentów i określeniu wartości brutto całego przedmiotu zamówienia w PLN. Wypełniony i podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji formularz cenowy będzie stanowić załącznik nr 1 do umowy na podstawie, którego będą sporządzane odrębne zlecenia w zakresie ilości dostarczanego papieru kserograficznego do poszczególnych jednostek terenowych 11. UWAGA: Cena brutto za wszystkie asortymenty wynikające z licytacji elektronicznej musi być bezwzględnie tożsama ( identyczna) z faktyczną ceną potwierdzoną pisemnie w formularzu cenowym za realizację całego zamówienia określonego w ogłoszeniu i opisie przedmiotu zamówienia.

Minimalna wysokość postąpienia

300.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2011-05-19 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

siedziba Zamawiajacego: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Poznaniu ul. Św. Marcin 46/50, 60-959 Poznań - pok. 604 sekretariat lub droga pocztowa

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2011-05-26 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2011-05-26 11:15:25

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Umowa zostanie zawarta według wzoru zamieszczonego w Rozdziale II - Informacji dla Wykonawców

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła