Licytacja L-98-2012

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-98-2012 - Dostawa kopert dla Oddziału ZUS w Jaśle

I. Dane zamawiającego

Nazwa: zus, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Jaśle
Adres pocztowy: Rynek 18b
Miejscowość: Jasło, Kod pocztowy: 38-200
Tel.: 134462917, Faks: 134462917
Rodzaj zamawiającego: Instytucja ubezbieczenia społecznego i zdrowotnego

Numer ogłoszenia w BZP:

92750-2012

Termin otwarcia licytacji:

2012-04-11 09:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa kopert dla Oddziału ZUS w Jaśle
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa kopert w asortymencie i ilości określonej poniżej: 1.Koperta C6 (SK) 114 x 162 – 80.000 sztuk - biała z okienkiem prawym - o wymiarach okienka 45 mm x 90 mm, odległość od prawego boku 15 mm, od dolnej krawędzi 15 mm - samoklejąca - gramatura 80 g/m2 2.Koperta C6 (SK) 114 x 162 – 50.000 sztuk - biała bez okienka - samoklejąca -gramatura 80 g/m2 3.Koperta DL (SK) 110 x 220 – 300.000 sztuk -biała z okienkiem prawym - o wymiarach okienka 45 mm x 90 mm, odległość od prawego boku 15 mm, od dolnej krawędzi 15 mm - samoklejąca - gramatura 80 g/m2 4.Koperta B4 (HK) RBD 250 x 353 x 38 – 12.000 sztuk - brązowa - z rozszerzonym spodem i bokami - samoklejąca z paskiem - gramatura 130 g/m2 5.Koperta B5 (SK) 176 x 250 – 35.000 sztuk - brązowa - samoklejąca - gramatura 90 g/m2 6.Koperta C4 (SK) 229 x 324 – 20.000 szt. - brązowa - samoklejąca - gramatura 90 g/m2 7.Koperta E4 (SK) 280 x 400 – 10.000 sztuk - brązowa - samoklejąca - gramatura 130 g/m2 Koperty do automatycznego pakowania przy użyciu Kopertownicy Pitney Bowes: 1. Koperta C6 114 x 162 (NK) – 10.000 szt. - papier offsetowy biały o gramaturze 70-80 g/m2 - z okienkiem prawym - o wymiarach okienka 45 mm x 90 mm, odległość od prawego boku 15 mm, od dolnej krawędzi 15 mm 2.Koperta C6/5 114 x 229 (NK) – 100.000 szt - papier offsetowy biały o gramaturze 70-80 g/m2 - z okienkiem prawym - o wymiarach okienka 45 mm x 90 mm, odległość od prawego boku 20 mm, od dolnej krawędzi 15 mm Wszystkie koperty do automatycznego pakowania muszą posiadać boczne skrzydełka klejone na zewnątrz oraz kształt owalny zamknięcia. Zamawiający nie przewiduje udzielenias zamówień uzupełniających.Zamawiający nie udzieli zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.19.92.30-1
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
12 miesięcy od podpisania umowy

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
nie wymaga się

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dla spełnienia warunku nie precyzuje żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania ww. warunku zostanie przeprowadzona metodą spełnia/nie spełnia na postawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia z art.22 ust.1Pzp.

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dla spełnienia warunku nie precyzuje żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania ww. warunku zostanie przeprowadzona metodą spełnia/nie spełnia na postawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia z art.22 ust.1Pzp.

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dla spełnienia warunku nie precyzuje żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania ww. warunku zostanie przeprowadzona metodą spełnia/nie spełnia na postawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia z art.22 ust.1Pzp.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dla spełnienia warunku nie precyzuje żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania ww. warunku zostanie przeprowadzona metodą spełnia/nie spełnia na postawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia z art.22 ust.1Pzp.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dla spełnienia warunku nie precyzuje żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania ww. warunku zostanie przeprowadzona metodą spełnia/nie spełnia na postawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia z art.22 ust.1Pzp. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Inne dokumenty

a)Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej b)W przypadku osoby / osób / działających w imieniu Wykonawcy w oparciu o odrębnie udzielone pełnomocnictwo , w ofercie należy złożyć oryginał dokumentu potwierdzającego udzielenie tego pełnomocnictwa, kopii poświadczonej przez osobę udzielającą pełnomocnictwo lub potwierdzone notarialnie. Wykonawcy , którzy wspólnie będą ubiegać się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia tych zmian wynika ze zmian przepisów prawa, w oparciu o które realizowana jest umowa, wystąpienia siły wyższej oraz zmian funkcjonalno-organizacyjnych stron mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w przypadkach ograniczenia ilościowego zamówionego asortymentu zostanie zmniejszone wynagrodzenie Wykonawcy za realizację umowy Strony mogą wyrazić zgodę na zmiany osób je reprezentujących z powodu : - rezygnacji, zwolnienia ze stanowisk osób uprzednio upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy , - przekształcenia Wykonawcy mającego charakter sukcesji generalnej ( całość majątku oraz wszelkie prawa i obowiązki Wykonawcy przechodzą na inny podmiot ) - naturalnych np. choroby , śmierci Z wnioskiem o zmianę postanowień umowy może wystąpić zarówno Wykonawca jak i Zamawiający.

Termin związania ofertą

30 dni od ostatecznego terminu składania ofert

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.zus.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. W licytacji elektronicznej mogą brać udział wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie platformy licytacji elektronicznej pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl 2.Aby Zamawiający miał możliwość dopuszczenia Wykonawcy do udziału w licytacji musi on zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl i przekazać Zamawiającemu swój LOGIN wypełniając odpowiednie pole we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. 3.W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu (login należy podać stosując dokładnie te same znaki w tym duże i małe litery, jeżeli takie zastosowano) bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca jest zobowiązany do jego przekazania najpóźniej jeden dwa dni przed terminem otwarcia licytacji. Nie dostarczenie loginu w sposób i w terminie określonym powyżej będzie traktowane jako odstąpienie Wykonawcy od dalszego postępowania. Wymagania techniczne komputera Wykonawcy: 1.Wykonawca powinien posiadać komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarkę internetową Internet Explorer 6.0 lub wyższą lub Firefox 2.0 lub wyższą, podłączony do sieci Internet. Szczegółowe wymogi techniczne określone zostały w § 3 Regulaminu korzystania z Platformy na stronie internetowej UZP https://licytacje.uzp.gov.pl/page/rules oraz w „Samouczku” w pkt.7 na stronie internetowej UZP https://licytacje.uzp.gov.pl/page/selflearn. Nie jest wymagany podpis elektroniczny. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z korzystania przez Wykonawców z oprogramowania innego niż zalecane.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1.W toku licytacji elektronicznej uprzednio dopuszczeni i zaproszeni do udziału Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia będzie możliwa od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 2.W toku licytacji Wykonawcy oferują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie groszach. Grosze należy oddzielić od złotych kropką. 3. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 4. Cena podana w toku licytacji za wykonanie przedmiotu zamówienia powinna stanowić cenę całkowitą za wykonanie przedmiotu zamówienia brutto oraz zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia tj. udzielone przez Wykonawcę upusty, podatek VAT, wszelkie koszty związane z zakupem, transportem, rozładunkiem i ubezpieczeniem. 5.Cenę kolejnego korzystniejszego postąpienia należy wpisywać po uprzednim zapoznaniu się z aktualnym najkorzystniejszym postąpieniem cenowym wpisując z rozwagą ”cenę przebicia oferty najkorzystniejszej”, tak aby omyłkowo nie wprowadzić niewłaściwej ceny. System jedynie „dopytuje się” o oferty, które złożone są w kwocie niższej o 50% od ceny oferty najkorzystniejszej. Inne oferty traktowane są jako wiążące i nie ma możliwości dokonywania korekty uprzednio omyłkowo wprowadzonej kwoty, ponieważ jest ona przez system traktowana jako ostateczna i wiążąca po „kliknięciu” przycisku „potwierdź”. 6.Zamawiający przyjął za minimalne postąpienia wartość 100.00 zł brutto. 7.W toku licytacji Zamawiający automatycznie za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert w ten sposób, że te informacje są na bieżąco dostępne po „kliknięciu” na zakładkę ”lista postąpień ”. 8. Do momentu zamknięcia licytacji zablokowana jest możliwość identyfikacji Wykonawców nawzajem. 9. Po dokonaniu każdego postąpienia cenowego lub na bieżąco Wykonawca winien dokonać odświeżenia strony celem aktualizacji listy postąpień tak aby posiadał na bieżąco aktualną listę postąpień z aktualnymi cenami. 10.Zamawiający określa KWOTĘ WYWOŁWCZĄ, którą Wykonawcy mogą licytować „ w dół” – 28.000,00 zł brutto. 11.Aktualny czas trakcie licytacji elektronicznej wyświetlany na Platformie Licytacji Elektronicznej jest decydujący dla oceny momentu dokonania poszczególnych czynności, w tym również dla oceny czy dane postąpienie zostało złożone przed zamknięciem licytacji.

Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2012-04-03 09:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

ZUS O/Jasło ul. Rynek 18b 38-200 Jasło pok. nr 402 bud A

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2012-04-11 09:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2012-04-11 10:00:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Nie dotyczy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

WZÓR UMOWY zawarta w Jaśle dniu ……………….. pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie ul. Szamocka 3,5 01-748 Warszawa , NIP 521-301-72-28, reprezentowanym przez………………………………….- na podstawie udzielonego pełnomocnictwa……………………………… zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a firmą…………………………………………………………………………………………….. posiadającym NIP …………………. Regon…………………. reprezentowanym przez ……………………………… zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie aukcji elektronicznej nr………………………….. została zawarta umowa o następującej treści: § 1 1.Przedmiotem umowy jest dostawa kopert dla potrzeb Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Jaśle i podległych Inspektoratów wg asortymentu i ilości zgodnie ze szczegółową ofertą cenową z dnia ……………….stanowiącą integralną część umowy - załącznik nr 1 do umowy. 2.Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może dokonać ograniczenia ilościowego zamówionego asortymentu. 3. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może dokonać zamiany asortymentu na inny objęty umową z zastrzeżeniem ,że wartość umowy nie przekroczy kwoty określonej w § 3 pkt. 1. 4. W przypadku zmian ilościowych asortymentu obowiązują ceny jednostkowe podane w szczegółowej ofercie cenowej. § 2 1.Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od daty podpisania umowy 2. Dostawy sukcesywne, w terminie do 7 dni po złożonym przez Zamawiającego pisemnie, telefonicznie lub faxem zamówieniu, licząc od otrzymania zawiadomienia przez Wykonawcę. 3.W przypadku stwierdzenia przy odbiorze rozbieżności ze złożonym zamówieniem Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 24 godz. dokonać dostawy zgodnie z treścią zamówienia. 4.Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieodebrania towaru , w przypadku gdy jest on niezgodny ze specyfikacją określoną szczegółowej ofercie cenowej. 5.Towar , o którym mowa w ust.4 zostanie zwrócony Wykonawcy na jego koszt. 6.Zamawiający dokona zapłaty za każdorazowe zrealizowanie dostawy zamówionej partii kopert na zasadach i w terminie określonym w §3 niniejszej umowy. § 3 1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za przedmiot umowy maksymalną kwotę brutto z podatkiem VAT w wysokości ………………………………………………zł (słownie:………….) 2.Ceny i wartość w umowie są stałe i nie podlegają zmianom. 3.Ceny zawierają wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w szczególności podatek VAT oraz koszty transportu, ubezpieczenia w czasie transportu, rozładunku w miejscu wskazanym przez magazyniera. 4.Zamawiający dokona zapłaty przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT . 5.Wykonawca wystawi fakturę na Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa ul. Szamocka 3,5 Oddział w Jaśle ul. Rynek 18b 38-200 Jasło posiadający NIP 521-301-72-28 i prześle na adres Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Jaśle ul Rynek 18b, 38-200 Jasło 6.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z powodu zwrotu Wykonawcy nieprawidłowo wystawionej faktury. 7.Za dotrzymanie terminu płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego . § 4 1. Wykonawca udziela12 m-cy gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu odbioru towaru przez Zamawiającego. Wszelkie usługi gwarancyjne będą realizowane w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty pisemnego ich zgłoszenia przez Zamawiającego (e-mailem………………, faksem………………………, listownie). Na zrealizowane dostawy poszczególnych partii kopert Zamawiającemu przysługuje rękojmia zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Wykonawca zobowiązuje się, że w trakcie okresu rękojmi na każde pisemne żądanie Zamawiającego dokonać wymiany wadliwej partii kopert. Jeżeli Wykonawca nie wymieni niewłaściwej lub wadliwej partii kopert w powyższym terminie zostanie to uznane za nienależyte wykonanie umowy a Zamawiający będzie miał prawo naliczenia kar umownych. § 5 Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do odbioru przedmiotu zamówienia jest …………………………………. § 6 1.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 2.W przypadku określonym w pkt. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. § 7 Odszkodowania i kary umowne : 1. Zamawiający będzie dochodzić następujących kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy liczonych od wartości umowy brutto: a) 0,1% wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia dostawy przedmiotu umowy b) za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia wyznaczony na usunięcie okoliczności powodujących nienależyte wykonanie przedmioty umowy. b)10% wartości umowy w przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego 2.Kary umowne wymienione w pkt.1 a, 1b będą potrącane z faktur wystawionych przez Wykonawcę. 3.Potrącenie kar umownych nie wymaga zgody Wykonawcy. §8 1.Zamawiający zapłaci kary umowne w następującym przypadku: a) 0,1% wartości wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia przyjęcia przedmiotu zamówienia z winy Zamawiającego. 2. Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych. 3.Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe od nieterminowego uregulowania płatności. §9 1.Strony mogą wyrazić zgodę na zmiany osób je reprezentujących z powodu : - rezygnacji, zwolnienia ze stanowisk osób uprzednio upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy , - przekształcenia Wykonawcy mającego charakter sukcesji generalnej ( całość majątku oraz wszelkie prawa i obowiązki Wykonawcy przechodzą na inny podmiot ) - naturalnych np. choroby , śmierci . 2.Każda ze stron chcąc powołać się na okoliczności, o których mowa w ust.1 zobowiązana jest poinformować drugą stronę o zaistniałym fakcie w terminie 3 dni od dnia jego zaistnienia. 3. Zmiana umowy w przypadku wystąpienia sytuacji określonych w ust.1 może być dokonana wyłącznie w formie aneksu. 4.Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia tych zmian wynika ze zmian przepisów prawa, w oparciu o które realizowana jest umowa, wystąpienia siły wyższej oraz zmian funkcjonalno-organizacyjnych stron mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. 5.Z wnioskiem o zmianę postanowień umowy może wystąpić zarówno Wykonawca jak i Zamawiający. § 10 Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. § 11 1.Strony mogą być zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie swoich zobowiązań z powodu siły wyższej 2.Strony zastrzegają sobie możliwość odstąpienia od umowy w przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy przez drugą ze stron na zasadach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym. § 12 1.Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonać żadnych cesji związanych z umową. 2.Wszelkie spory rozstrzygać będzie Sąd Rejonowy w Jaśle. § 13 W zakresie nie uregulowanym niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówieniach publicznych z dnia 29.01.2004 r. z późń. zmianami. § 14 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego. Załączniki do umowy: 1. Szczegółowa oferta cenowa Wykonawca Zamawiający

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła