Licytacja L-98-2015

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-98-2015 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 3262L

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Stanowisko ds.Inwestycji, Gmina Krasnobród
Adres pocztowy: 3 Maja 36
Miejscowość: Krasnobród, Kod pocztowy: 22-440
Tel.: 846607691, Faks: 846607692
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

75496

Termin otwarcia licytacji:

2015-04-16 07:30:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi powiatowej Nr 3262L
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest realizacja przebudowy drogi powiatowej Nr 3262L Krasnobród - Klocówka - Sumin na czterech odcinkach o łącznej długości 3250m na podstawie czterotomowej dokumentacji budowlanej znajdującej się w posiadaniu Zamawiającego. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA stanowią Projekty budowlano - wykonawcze opracowane przez NEOX Spółka z o.o. ul. Wały Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdańsk według poniższego zestawienia: I. Przebudowa drogi powiatowej nr 3262L Krasnobród - Klocówka - Sumin na odcinku Maciejówka - Granica Powiatu Gm. Krasnobród w km 2+257 - 3+100. II. Przebudowa drogi powiatowej nr 3262L Krasnobród - Klocówka - Sumin na odcinku Maciejówka - Granica Powiatu Gm. Krasnobród w km 3+100 - 3+900. III. Przebudowa drogi powiatowej nr 3262L Krasnobród - Klocówka - Sumin na odcinku Maciejówka - Granica Powiatu Gm. Krasnobród w km 3+900 - 4+700. IV. Przebudowa drogi powiatowej nr 3262L Krasnobród - Klocówka - Sumin na odcinku Maciejówka - Granica Powiatu Gm. Krasnobród w km 4+700 - 5+507. oraz Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych opracowane przez NEOX Spółka z o.o. ul. Wały Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdańsk. Ponieważ wynagrodzenie Wykonawcy określono jest jako ryczałtowe nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia załączony przez Zamawiającego na stronie internetowej przedmiar robót który jest elementem wyłącznie pomocniczym do wyceny oferty. Przedmiar robót nie stanowi również podstawy do wyceny oferty. Podstawą wyceny oferty są Projekty Budowlane i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz własne kalkulacje Wykonawcy składającego ofertę. W ramach ceny ryczałtowej wykonawca zobowiązany będzie do opracowania i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas budowy. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ramach przebudowy drogi należy wykonać: - odnowę nawierzchni drogi na czterech odcinkach celem przywrócenia równości profilu poprzecznego i podłużnego oraz jej wzmocnienia; dostosowanie konstrukcji jezdni w celu uzyskania parametrów wymaganych dla drogi klasy L w miarę możliwości jakie daje szerokość pasa drogowego; - roboty ziemne; - odnowę zjazdów na posesji prywatne; -oczyszczenie istniejących przepustów. Projektowana szerokość drogi wynosi 5,5m (2X2,75m) oraz obustronne pobocze o szerokości 1,0m. Zjazdy do przyległych posesji mają szerokość 5,0m. Konstrukcja jezdni z betonu asfaltowego: -warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - 4cm -warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - 5cm - istniejąca nawierzchnia Konstrukcja poboczy: kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 (szer. 0,5m) - 15cm zagęszczony grunt rodzimy (szer. 0,5m) - 15cm Konstrukcja zjazdów: -Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 - 15cm - Istniejące podłoże gruntowe W zakres zamówienia wchodzi również: - wykonanie oznakowania pionowego według zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla drogi powiatowej Nr 3262L Krasnobród (Al. N.M.P) - Klocówka - Sumin. - montaż elementów BRD - bariery stalowe dł. 40mb I. Przebudowa drogi powiatowej nr 3262L Krasnobród - Klocówka - Sumin na odcinku Maciejówka - Granica Powiatu Gm. Krasnobród w km 2+257 - 3+100. (Określenie wielkości zamówienia: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe: Słupki do znaków - rozebranie 3,00szt, Rozebranie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej gr.15cm -137,50m2, Odkrycie krawędzi jezdni równiarką z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 5km -1686,00m, Roboty ziemne: Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni lub chodników głębokość 10cm, pobocza -843,00m2; Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni pobocza -843,00m2. Podbudowy Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna po zagęszczeniu 15cm pobocza -843m2. Nawierzchnie. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4cm - 4636,50m2. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa grubość po zagęszczeniu 5cm - 4703,50m2. Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechanicznie, grysowo żwirowa (standard II) - 333,69t. Skropienie nawierzchni asfaltem -4703,50m2. Skropienie nawierzchni asfaltem - 4788,24m2. Skropienie nawierzchni asfaltem 4830,40m2, Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu -4830,40m2. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - pionowe znaki drogowe słupki z rur stalowych fi 70mm - 3,00szt. Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3m2 -3,00 szt. Oznakowanie poziome jezdni farb ą chlorokauczukową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowanie mechaniczne - 20,4m2. Oczyszczenie przepustów i rowów. Oczyszczenie rowów i przepustów z namułu -1686,00m. Wywóz samochodami skrzyniowymi do 1km grunt kategorii I-II - 168,60m3, wywóz samochodami skrzyniowymi, ziemia dodatek za każdy następny 1km - 168,60m3). II. Przebudowa drogi powiatowej nr 3262L Krasnobród - Klocówka - Sumin na odcinku Maciejówka - Granica Powiatu Gm. Krasnobród w km 3+100 - 3+900. (Określenie wielkości zamówienia: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe: Słupki do znaków - rozebranie 3,00szt, Odkrycie krawędzi jezdni równiarką z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 5km -1581,60m, Roboty ziemne: Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni lub chodników głębokość 10cm, pobocza i zjazdy -849,84m2; Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni pobocza i zjazdy -849,84m2. Podbudowy Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna po zagęszczeniu 15cm pobocza i zjazdy -849,84m2. Nawierzchnie. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4cm - 4400,00m2. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa grubość po zagęszczeniu 5cm - 4464,00m2. Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechanicznie, grysowo żwirowa (standard II) - 278,32t. Skropienie nawierzchni asfaltem -4464,00m2. Skropienie nawierzchni asfaltem - 4544,00m2. Skropienie nawierzchni asfaltem -4584,00m2, Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu -4584,00m2. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - pionowe znaki drogowe słupki z rur stalowych fi 70mm - 11,00szt. Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3m2 -2,00 szt. Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, krawężniki na przystankach, malowanie ręczne - 3,420m2. Oczyszczenie przepustów i rowów Oczyszczenie rowów i przepustów z namułu -800,00m. Oczyszczanie rowów i przepustów z namułu, przepust fi 0,4m grubość namułu do 50% jego średnicy - 19,00m. Wywóz samochodami skrzyniowymi do 1km grunt kategorii I-II - 81,193m3, wywóz samochodami skrzyniowymi, ziemia dodatek za każdy następny 1km - 81,193m3). III. Przebudowa drogi powiatowej nr 3262L Krasnobród - Klocówka - Sumin na odcinku Maciejówka - Granica Powiatu Gm. Krasnobród w km 3+900 - 4+700. (Określenie wielkości zamówienia: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe: Słupki do znaków - rozebranie 6,00szt, Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych, nawierzchnie, wypełnienie spoin piaskiem, płyty 12cm -32,70m2. Odkrycie krawędzi jezdni równiarką z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 5km - 1349,60m, Roboty ziemne: Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni lub chodników głębokość 10cm, pobocza i zjazdy - 1408,00m2; Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni pobocza i zjazdy - 1408,00m2. Podbudowy Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna po zagęszczeniu 15cm pobocza i zjazdy - 1408,00m2. Nawierzchnie. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4cm - 4400,00m2. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa grubość po zagęszczeniu 5cm - 4464,00m2. Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechanicznie, grysowo żwirowa (standard II) - 278,32t. Przełożenie zjazdów z kostki brukowej o wys.8cm na podsypce cem. piaskowej -61,50m2. Skropienie nawierzchni asfaltem -4464,00m2. Skropienie nawierzchni asfaltem - 4544,00m2. Skropienie nawierzchni asfaltem -4584,00m2, Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu -4584,00m2. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - pionowe znaki drogowe słupki z rur stalowych fi 70mm - 6,00szt. Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3m2 -6,00 szt. Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, krawężniki na przystankach, malowanie ręczne - 3,420m2. Oczyszczenie przepustów i rowów Oczyszczenie rowów i przepustów z namułu -565,70m. Oczyszczanie rowów i przepustów z namułu, przepust fi 0,4m grubość namułu do 50% jego średnicy - 234,00m. Wywóz samochodami skrzyniowymi do 1km grunt kategorii I-II - 71,284m3, wywóz samochodami skrzyniowymi, ziemia dodatek za każdy następny 1km - 71,284m3). IV. Przebudowa drogi powiatowej nr 3262L Krasnobród - Klocówka - Sumin na odcinku Maciejówka - Granica Powiatu Gm. Krasnobród w km 4+700 - 5+507. (Określenie wielkości zamówienia: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe: Słupki do znaków - rozebranie 10,00szt. Bariery drogowe stalowe - rozebranie - 40,00m. Rozebranie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej grubość do 15cm - 137,50m2. Odkrycie krawędzi jezdni równiarką z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 5km - 1367,40m, Roboty ziemne: Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni lub chodników głębokość 10cm, pobocza i zjazdy - 1311,20m2; Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni pobocza i zjazdy - 1311,20m2. Podbudowy Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna po zagęszczeniu 15cm pobocza i zjazdy - 1311,20m2. Podbudowy z kruszyw łamanych warstwa dolna po zagęszczeniu 25cm przepusty -18,00m2. Nawierzchnie. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4cm - 4440,50m2. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa grubość po zagęszczeniu 5cm - 4505,50m2. Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechanicznie, grysowo żwirowa (standard II) włączenia do dróg - 321,305t. Skropienie nawierzchni asfaltem -4505,50m2. Skropienie nawierzchni asfaltem - 4585,80m2. Skropienie nawierzchni asfaltem -4624,10m2, Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu -4624,10m2. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - pionowe znaki drogowe słupki z rur stalowych fi 70mm - 10,00szt. Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3m2 -6,00 szt. Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3m2 - 2,00 szt. Barieroporęcze stalowe, jednostronne, masa 1 metra barier 49,0kg - 40,00m Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, krawężniki na przystankach, malowanie ręczne - 3,420m2. Oczyszczenie przepustów i rowów Oczyszczenie rowów i przepustów z namułu - 870,00m. Oczyszczanie rowów i przepustów z namułu, przepust fi 0,4m grubość namułu do 50% jego średnicy - 191,70m. Wywóz samochodami skrzyniowymi do 1km grunt kategorii I-II - 99,039m3, wywóz samochodami skrzyniowymi, ziemia dodatek za każdy następny 1km - 99,039m3). Wymiana rur przepustu Rozbiórka istniejącego przepustu z rur fi 800mm - 9,00m. Przepusty rurowe pod drogą wykonanie przepustów z rur HDPE fi 80cm - 9,00m. Brukowanie skarp, przekopów i nasypów - 6,995m2.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 45.23.00.00-8
Dodatkowe przedmioty 45.23.30.00-9
45.23.33.20-8

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
okres w miesiącach:4

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 10.000,00zł. słownie złotych dziesięć tysięcy.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z pózn. zm.5). Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lubelskim oddział w Krasnobrodzie Nr 38 9639 0009 2002 0057 6879 0003 rachunek pomocniczy DEPOZYT Wadium należy wnieść w terminie - w dacie granicznej ustalonej przez Zamawiającego do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca spełni warunek posiadania wiedzy i doświadczenia jeśli udokumentuje się zrealizowaniem w okresie ostatnich pięciu lat przez upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: jednego lub dwóch lub trzech zadań dotyczących budowy lub przebudowy lub modernizacji dróg w których nawierzchnia została wykonana w technologii bitumicznej. Wartość jednego zadania lub łączna wartość dwóch lub trzech zadań nie może być mniejsza niż 1.500.000,00zł brutto. Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia będzie uznany za spełniony jeśli wykonawca udokumentuje wykonanie nawierzchni bitumicznej na jednym lub dwóch lub trzech zadaniach o łącznej powierzchni wynoszącej minimum 10.000,00m2. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie załączonych dokumentów metodą spełnia - nie spełnia

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca spełni warunek dysponowania potencjałem technicznym jeśli udokumentuje się dysponowaniem: 1. Rozkładarką do mas bitumicznych o szerokości roboczej minimum 3,5 m - 1 szt. 2. Równiarka samojezdną - 1 szt. 3. Samochodami ciężarowymi samowyładowczymi do przewozu masy bitumicznej - 3 szt. 4. Skrapiarką do bitumu - 1 szt. 5. Walcem statycznym samojezdnym - 15t - 1 szt. 6. Walcem statycznym samojezdnym ogumionym 15t - 1 szt. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie załączonych dokumentów metodą spełnia - nie spełnia

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca spełni warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jeśli udokumentuje dysponowanie przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane lub przygotowanie zawodowe uprawniające do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności drogowej. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu jeśli osoba odpowiedzialna za pełnienie funkcji technicznej na budowie w związku z realizowanymi robotami budowlanymi posiadać będzie przynajmniej wykształcenie średnie i tytuł zawodowy technika. Posiadanie uprawnień budowlanych przez osobę wskazaną do kierowania robotami budowlanymi potwierdza posiadanie niezbędnego doświadczenia przez tę osobę do wykonania zamówienia. Zgodnie z zapisem art. 104 Prawa budowlanego Zamawiający uzna uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dla osób, które uzyskały uprawnienia budowlane przez wejściem w życie ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. to jest przed 1 stycznia 1995r. Wykonawca spełni również warunek udziału w postępowaniu, jeśli osoba, która będzie pełniła funkcje kierownika budowy i będzie uczestniczyła w wykonywaniu zamówienia będzie posiadać uprawnienia specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej, w zakresie dróg i nawierzchni lotniskowych lub uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wystawione na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i wydane przed 16 października 2003r. Ocena sposobu spełniania warunku przez wykonawcę przeprowadzona zostanie na podstawie załączonych dokumentów metodą spełnia - nie spełnia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonante w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający na podstawie art. l44 ust. 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych Przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w następujących przypadkach: 1) zmiana osób wyznaczonych do pełnienia funkcji, jak też powołania nowych, w przypadku: a)śmierci, b)rozwiązania stosunku pracy, c)utraty uprawnień niezbędnych do wykonywania funkcji w ramach niniejszego zamówienia, d) choroby powyżej 14 dni potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, e) innych zdarzeń losowych zaistniałych z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących obiektywną niemożliwością pełnienia funkcji przez daną osobę, wynikających z 0koliczności, których mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zmiana osób wyznaczonych do pełnienia funkcji, jak też powołanie nowych, będzie możliwe na uzasadniony obiektywnymi okolicznościami wniosek Wykonawcy po zaakceptowaniu przez Zamawiającego kandydatury innej osoby. Wniosek, o którym mowa w zdaniu powyżej, Wykonawca przedkłada Zamawiającemu. 2) zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana może nastąpić wyłączcie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń wobec wykonawcy i tytułu realizacji umowy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasobach Wykonawca powoływał się, na Zasadach określonych w- art.26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień Publicznych, w celu wykazania spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że proponowany inny podwykonawca (lub wykonawca samodzielnie) spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż Wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 3) zmiana terminów realizacji umowy w następujących sytuacjach: a) w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, b) jeżeli zmiana terminów realizacji umowy jest konieczna z powodu działania siły wyższej, to jest niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia Publicznego. Pod pojęciem siły wyższej na potrzeby niniejszego warunku, rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne: o charakterze niezależnym od stron, którego nie można było przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, którego nie można przypisać drugiej stronie. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: -powódź, silne wiatry, obfite opady atmosferyczne, ekstremalny upał lub mróz, nietypowe dla obszaru, na którym realizowany jest przedmiot umowy, szczególnie w dłuższym okresie, na podstawie prowadzonego przez wykonawcę dziennika pogody, inne zdarzenia związane z działaniem sił natury, nietypowe dla tego obszaru. 4) inne zmiany niż wymienione w pkt 1 - 3 w następujących sytuacjach: a) zmiany dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych; b) dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie ani na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.krasnobrod.pl w zakładce przetargi

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wykonawca musi posiadać następujące urządzenia informatyczne, umożliwiające sprawne korzystanie z systemu aukcji elektronicznych prowadzonych przez Urząd Zamówień Publicznych: 1) Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux. 2) Przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższą. Wykonawcy chcący wziąć udział w przedmiotowej licytacji są obowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji na platformie licytacji elektronicznych prowadzonej przez Urząd Zamówień Publicznych (jeżeli nie są jeszcze zarejestrowanymi użytkownikami) oraz do przesłania swojego LOGINu zamawiającemu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji elektronicznej zostaną zaproszeni do składania ofert. Pomoc w sposobie rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się w Menu na głównej stronie platformy licytacji w zakładce - Samouczek..

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

W części tradycyjnej licytacji elektronicznej, przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji odbywa się zgodnie z art. 27 ustawy - Prawo zamówień publicznych zgodnie z wyborem zamawiającego. Formą obowiązującą jest forma pisemna. W części elektronicznej, przekazywanie wniosków, oświadczeń i innych informacji odbywa się drogą elektroniczną , zgodnie z art 77 ustawy - Prawo zamówień publicznych, za pośrednictwem niniejszej platformy - od otwarcia do zamknięcia licytacji. 1) Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie służącym udzielaniu zamówień w trybie licytacji elektronicznej przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z ww. wnioskiem winien przekazać zamawiającemu informację o swoim loginie.2) W toku licytacji elektroniczne j wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia i jest to licytacja jednoetapowa. W celu złożenia postąpienia, wykonawca dopuszczony do licytacji winien nacisnąć znajdujący się w górnej części ekranu przedstawiającego ogłoszenie o zamówieniu przycisk LISTA POSTĄPIEŃ (przycisk ten będzie aktywny od momentu otwarcia licytacji), a następnie znajdujący się na samym dole listy przycisk Złóż POSTĄPIENIE. W polu, które pojawiło się na ekranie należy wpisać wysokość rzeczywistej ceny oferty, jaką proponuje wykonawca, a następnie nacisnąć przycisk Złóż Podkreślenia wymaga, że system nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od minimalnego postąpienia, określonego w ogłoszeniu o zamówieniu. Wysokość postąpienia jest liczona w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty złożonej w danej licytacji. Jednocześnie system nie przyjmie postąpienia, jeżeli zaproponowana cena oferty będzie mniej korzystna niż cena oferty najkorzystniejszej. Podkreślenia wymaga, że system dopuszcza składanie postąpień z dokładnością do jednego grosza. W tym celu należy oddzielić wartość cyfrową kropką (np. 90000.09 będzie oznaczało 90 tys. zł i 9 groszy). Minimalna wysokość postąpienia wynosi 1000,00zł (jeden tysiąc złotych). W toku licytacji dopuszczalne jest składanie wyłącznie ofert korzystniejszych od oferty aktualnie najkorzystniejszej. W licytacji elektronicznej każdorazowo wiąże jedynie oferta najkorzystniejsza. Licytacja kończy się w określonym w ogłoszeniu o licytacji terminie jej zamknięcia..

Minimalna wysokość postąpienia

1000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2015-04-10 08:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie, Krasnobród, ul. 3 Maja 36, 22-440 Krasnobród.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2015-04-16 07:30:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2015-04-16 09:30:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy od wykonawcy któremu przyznany zostanie kontrakt wykonawczy. 2. Od Wykonawcy, któremu zostanie przyznane zamówienie, Zamawiający będzie żądał złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej. 3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym. 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 5.Zabezpieczenie w formie innej niż pieniądz należy wnieść w formie oryginału. 6. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny stanowiący formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, wzywające do zapłaty kwoty z tytułu nienależytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela. 7. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wyłoniony wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

§1 1. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie licytacji elektronicznej na podstawie art. 74 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Z 20l3r. poz.907 z późn. zm.) Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania wykonanie robót budowlanych pod nazwą: Numer identyfikacyjny licytacji elektronicznej L 2015 Ogłoszenie o zamówieniu w BZP 2. Szczegółowy opis wykonania robót zawarty jest w projekcie budowlano-wykonawczym oraz Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót.§21. Na przedmiot umowy składają się wszystkie prace budowlane opisane projektem budowlano-wykonawczym oraz w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot. Wykonawca wykona całość robót budowlanych wchodzących w zakres zamówienia publicznego które opisane są projektem budowlano-wykonawczym siłami własnymi bez udziału podwykonawców przy udziale podwykonawców.W ramach ceny ryczałtowej Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz wprowadzenia organizacji ruchu na czas budowy. §31. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy2. Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 3. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 5. Zamawiający, w terminie 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach o których mowa w ust.2. 6. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego.7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 10000,00zł. 8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 21 dni, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 9. Przepisy ust. 1-8 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.§4Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień §5Termin zakończenia całego zakresu robót objętego umową ustala się: do dnia §6 Prace objęte umową zostaną wykonane zgodnie z §1 i §2 niniejszej umowy. §7Zamawiający oświadcza że posiada tytuł własności terenu w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy oraz dostarczy Wykonawcy zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu w przedmiocie przystąpienia do zamiaru wykonania robót budowlanych. §8Plac budowy zostanie przekazany Wykonawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Przedmiotu zamówienia, §9Wykonawca ustanawia: a) Kierownika budowy w osobie: Pan z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi .2. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie: Pan Inspektor nadzoru robót branży posiadający uprawnienia w specjalności 3. Zakres działania inspektorów nadzoru określają przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane ( tekst jednolity z 2O10 r. Dz. |U. Nr 243 poz.1623 z późn. zm). §10Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy. §11Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie placu budowy przed wejściem na teren budowy osób nie związanych z prowadzonymi robotami. §12Wykonawca zobowiązuje się, do ubezpieczenia budowy od szkód mogących wystąpić i od zdarzeń nagłych, losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie powinno objąć roboty i urządzenia oraz osprzęt budowy. §131. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z udzielonym zamówieniem.2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 3. Materiały, o których mowa w ust. 2, powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz wymogom projektu. 4. Na materiały Wykonawca zobowiązany jest posiadać jeden z certyfikatów: aktualny certyfikat na znak bezpieczeństwa; aktualny certyfikat na znak budowlany B oznakowane znakiem CE deklaracje zgodności.5. Materiały przed wbudowaniem winny być zatwierdzone przez inspektora nadzoru.6. Materiały z odzysku pozostają do dyspozycji Zamawiającego i zostaną przewiezione na koszt Wykonawcy w miejsce wskazane przez Zamawiającego, 7. Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które wchodzą w zakres przedmiotu umowy, to Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie je przeprowadzić. Jeżeli Zamawiający uzna wyżej wymienione badania za niewiarygodne może zlecić dodatkowe badania na koszt: a) własny, jeżeli wyniki badań kontrolnych potwierdzą pozytywne wyniki badań przedłożonych przez Wykonawcę, b) Wykonawcy jeżeli otrzymane wyniki będą rozbieżne w sposób negatywny z wynikami przedłożonymi przez Wykonawcę. 8. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć atesty na wbudowane materiały oraz aprobaty techniczne w odniesieniu do wyrobów budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. (Dz. U. z 2004r. Nr 249, poz. 2497).9. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z przedmiotem zamówienia i otrzymał od Zamawiającego wszelkie informacje jakie mogą mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji robot budowlano-montażowych. §141. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 i 2 niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości brutto: zł (słownie: złotych) 2. Ustalone wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy, Zamawiający będzie realizował po przedstawieniu przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. 3. W przypadku braku dowodów, o którym mowa w treści § 14 ust. 2 niniejszej Umowy, Zamawiający może zwrócić się do podwykonawców lub dalszych podwykonawców, którzy zawarli z Wykonawcą zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub którzy zawarli przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, o wykazanie należnego im wynagrodzenia od Wykonawcy. 4. Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust.3, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia. 5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 6. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.7. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający poinformuje Wykonawcę o możliwości składania uwag odnoszących się do zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin składania uwag wynosi 7 dni od dnia doręczenia wykonawcy tej informacji. 8. W przypadku zgłoszenia uwag w terminie, o których mowa w ust. 7, zamawiający może: 1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty, 9. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 4, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy, o którym mowa w ust.1. §15 1. Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania inspektorowi nadzoru w dzienniku budowy, robót podlegających zakryciu oraz robót zanikających. O ile Wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest obowiązany odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia lub otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt. 2. Wykonawca jest obowiązany do umożliwienia wstępu na teren budowy pracowników organów państwowego nadzoru budowlanego oraz udostępnienia im niezbędnych wymaganych dokumentów. §16 1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie w wysokości zł słownie: dwadzieścia cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt i 00/100 złotych w formie przewidzianej w ustawie Prawo zamówień publicznych tj. w formie w dniu podpisania umowy. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminach i na zasadach określonych w art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady stanowi 30% wysokości zabezpieczenia. §17 l. Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne których podstawą obliczenia jest wynagrodzenie umowne brutto określone w § 14 ust.1 w następujących przypadkach: a) za nieterminowe wykonanie prac objętych niniejszą umową w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, b) za nieterminowe usunięcie stwierdzonych w czasie odbioru lub w okresie gwarancji wad i usterek w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek, c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. d) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą (dalszym podwykonawcom) za każdy dzień zwłoki, e) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,5% od wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, f) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,g) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach:a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. 3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym , czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody oraz utraconych korzyści. §18Strony ustalają, następujące zasady odbioru przedmiotu umowy: 1. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru końcowego wpisem do dziennika budowy i uzyska potwierdzenie przez Inspektora nadzoru a następnie zgłosi do Zamawiającego gotowość na piśmie. Przez gotowość do odbioru należy rozumieć zakończenie robót i przygotowanie kompletu dokumentów (dziennik budowy, protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, deklaracje zgodności, świadectwa pochodzenia, protokoły badań i sprawdzeń, dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu zgodnie z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą). 2. Zamawiający powoła komisję odbioru końcowego w ciągu 5 dni licząc od daty wpływu zgłoszenia do Zamawiającego. a) Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki dające się usunąć, to Zamawiający może odmówić odbioru wyznaczając termin ich usunięcia, b) W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystąpienia wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli wady te umożliwiają użytkowanie obiektu.c) Wszelkie czynności podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na usuniecie usterek i wad będą zawarte w protokole odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, d) O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiającego, na piśmie żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwym, e)Zamawiający w trakcie czynności odbioru może przerwać te czynności, jeśli stwierdzone wady i usterki uniemożliwiają użytkowanie obiektu - do czasu ich usunięcia) f) Zamawiający wyznacza terminy przeglądu obiektu po odbiorze w okresie gwarancji w przypadku stwierdzenia wad i usterek Wyznacza termin ich usunięcia, g) W czynnościach odbioru mogą brać udział rzeczoznawcy powołani przez strony. §19Wykonawca na wykonanie przedmiotu umowy udzieli pisemnej gwarancji na okres 36 miesięcy. §201. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy na konto według wystawionych przez niego faktur częściowych do 80% wykonanych robót zgodnie z uzgodnionym harmonogramem w terminie do 30 dni od daty doręczenia do siedziby Zamawiającego faktury, a w przypadku faktury końcowej do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury wraz z niezbędnymi dokumentami rozliczeniowymi.2. Warunkiem zapłaty przez zamawiającego części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. 3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 2 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 4. Podstawę do wystawienia faktury stanowi protokół odbioru przedmiotu umowy. §21W przypadku zwłoki w zapłacie swoich należności strony zobowiązują się do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie, §22Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 1. Wykonawcy: a) Zamawiający nie wypełnienia obowiązków wynikających z § 7 9 umowy. 2. Zamawiającemu: a) Wykonawca nie rozpoczął. robót lub przerwał roboty i ich nie wznowił, mimo wezwań Zamawiającego, przez okres dłuższy niż 14 dni. b)Wykonawca nie wykonał robót w terminie określonym umową. c) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie |leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku dostawca lub wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. d) upadłości wykonawcy lub rozwiązania firmy Wykonawcy, bądź wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy e) konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. §23Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona mająca zamiar odstąpić od umowy powinna także przedłożyć pisemne uzasadnienie swojej decyzji. §24 W przypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do następujących czynności: 1. Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządzą protokół inwentaryzacji wykonanych robót według daty odstąpienia od umowy. 2. Strony wspólnie ustalą sposób zabezpieczenia przerwania robót a Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robót i czynności zabezpieczających poniesie Strona, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy. 3. Wykonawca sporządzi wykaz materiałów i urządzeń, których nie może wykorzystać do rea1izacji innych robót o ile przerwanie robót nie nastąpiło z jego winy Zamawiający jest obowiązany pokryć koszty tych materiałów i przejąć je, 4. Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urządzenia zaplecza budowy oraz materiały i konstrukcje stanowiące jego własność w terminie najpóźniej 14 dni po terminie przerwania robót. 5. Wykonawca zgłosi do odbioru przez Zamawiającego wykonane roboty do czasu odstąpienia od umowy wraz z robotami zabezpieczającymi. Jeżeli Wykonawca Ponosi winę za odstąpienie od umowy, Zamawiający może zastosować wszelkie kary i potrącenia jakie wynikaj ą z niniejszej umowy. 6. Wykonawca zgłosił do odbioru przez Zamawiającego roboty wykonane do czasu odstąpienia od umowy oraz roboty zabezpieczające, 7. Zamawiający przejmie od Wykonawcy teren pod swój dozór, 8. Strony wspólnie-rozliczą się pozostałych kosztów, które poniósł Wykonawca a nie związanych z budową, obiektów zaplecza, uzbrojenia terenu budowy itp. uwzględniając przyczyny odstąpienia od umowy. Rozliczenie za wykonane prace do czasu odstąpienia od umowy nastąpi według kosztorysu ofertowego. Do rozliczenia zostaną uwzględnione tylko elementy robót wykonane prawidłowo tj. zgodnie z projektem budowlanym. Elementy robót wykonane wadliwie i nie nadające się do eksploatacji zostają przekazane bez prawa zapłaty. 9. Zamawiający nie będzie wyznaczał dodatkowych terminów usunięcia usterek robót wykonanych do czasu odstąpienia od umowy. §25 1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron i formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający na podstawie art. l44 ust. 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych Przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w następujących przypadkach: 1) zmiana osób wyznaczonych do pełnienia funkcji, jak też powołania nowych, w przypadku: a)śmierci, b)rozwiązania stosunku pracy, c)utraty uprawnień niezbędnych do wykonywania funkcji w ramach niniejszego zamówienia, d) choroby powyżej 14 dni potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, e) innych zdarzeń losowych zaistniałych z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących obiektywną niemożliwością pełnienia funkcji przez daną osobę, wynikających z okoliczności, których mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zmiana osób wyznaczonych do pełnienia funkcji, jak też powołanie nowych, będzie możliwe na uzasadniony obiektywnymi okolicznościami wniosek Wykonawcy po zaakceptowaniu przez Zamawiającego kandydatury innej osoby. Wniosek, o którym mowa w zdaniu powyżej, Wykonawca przedkłada Zamawiającemu. 2) zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana może nastąpić wyłączcie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń wobec wykonawcy i tytułu realizacji umowy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasobach Wykonawca powoływał się, na Zasadach określonych w art.26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień Publicznych, w celu wykazania spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że proponowany inny podwykonawca (lub wykonawca samodzielnie) spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż Wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 3) zmiana terminów realizacji umowy w następujących sytuacjach: a) w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, b) jeżeli zmiana terminów realizacji umowy jest konieczna z powodu działania siły wyższej, to jest niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia Publicznego. Pod pojęciem siły wyższej na potrzeby niniejszego warunku, rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne: o charakterze niezależnym od stron, którego nie można było przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, którego nie można przypisać drugiej stronie. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: -powódź, silne wiatry, obfite opady atmosferyczne, ekstremalny upał lub mróz, nietypowe dla obszaru, na którym realizowany jest przedmiot umowy, szczególnie w dłuższym okresie, na podstawie prowadzonego przez wykonawcę dziennika pogody, inne zdarzenia związane z działaniem sił natury, nietypowe dla tego obszaru.4) inne zmiany niż wymienione w pkt 1 - 3 w następujących sytuacjach: a) zmiany dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych; b) dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie ani na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. §26 W sprawach nie uregulowanych niniejszej umowy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.§27 Spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła