Licytacja L-98-2018

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Zwycięzcą jest UG-TEST.RISSSSEK-wyk z ofertą o wartości 750PLN.
Dane zwycięzcy:
UG-TEST.RISSSSEK-wyk - UM, UM
Kwiatowa13
84-120, Władysławowo


Ogłoszenie o zamówieniu L-98-2018 - zamówienie publiczne

Dane zamawiającego


Nazwa: UG-TEST.labudda-zam, Gmina Luzino
Adres pocztowy: Poprzeczna8
Miejscowość: Luzino, Kod pocztowy: 84-242
Tel.: -, Faks: -
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

L-98-2018

Termin otwarcia licytacji:

2018-03-09 18:32:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


zamówienie publiczne

Roboty budowlane

gbhrtygjnmvg,m

ftgjhnrsxfykmd

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


fghjnxsyrfhh,l cf

fhkmdxtyjhnfxdtrjnhdtgy6uh

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


jhnm dfghedzsghrt

800

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Sztywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2018-03-09 21:09:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2018-03-09 18:32:00.

Dokładna data

Upływa 2018-03-09 20:23:00.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


-

-

-

-

-

Tak

-

Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

-

-

-

-

IX. Termin związania ofertą


ghmrfyujsrft

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


fgjnghnjdh

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


ghjsftjdghkmdx

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


hgjsdrtjkdty

XIII. Informacje dodatkowe


-

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła