Regulamin Platformy Licytacji

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz zakres świadczenia usługi publicznej w ramach serwisu elektronicznego o nazwie Platforma Licytacji Elektronicznych, prowadzonego przez Urząd Zamówień Publicznych z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 17A, w ramach działań związanych z informatyzacją systemu zamówień publicznych.
 2. Platforma Licytacji Elektronicznych została stworzona ze środków publicznych będących w dyspozycji Urzędu Zamówień Publicznych, wyłącznie do udzielania zamówień publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
 3. Platforma jest narzędziem niekomercyjnym, bezpłatnym stworzonym dla umożliwienia korzystania przez Usługobiorców z usługi za pomocą dedykowanego oprogramowania.
 4. Przed rozpoczęciem korzystania z oferowanej usługi Usługobiorca zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i jego zaakceptowaniem.
 5. Zabronione jest korzystanie z platformy w innym celu niż wskazany powyżej.

II. Definicje

 1. Usługodawca - Urząd Zamówień Publicznych z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 17A, NIP: 526-22-39-325, Regon: 010828091.
 2. Usługobiorca – podmiot korzystający z Platformy Licytacji Elektronicznych na potrzeby wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 3. Usługa – usługa publiczna świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na rzecz Usługobiorcy po wcześniejszym zarejestrowaniu i zaakceptowaniu regulaminu.
 4. Rejestracja - wypełnienie przez Usługobiorcę formularza rejestracyjnego, zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz zaakceptowanie jego postanowień będących elementem umowy.
 5. Regulamin – regulamin niniejszy dostępny na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl.
 6. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

III. Rodzaj, zakres usługi i ochrona danych osobowych

 1. Usługodawca świadczy publiczną bezpłatną usługę aktywną z chwilą zarejestrowania po wcześniejszym wyrażeniu zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu poprzedzonego wypełnieniem formularza rejestracyjnego.
 2. Usługobiorca akceptując regulamin zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorcy wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usługi, określonej regulaminem, wykorzystując w tym celu niezbędne dane osobowe, określone w formularzu rejestracyjnym, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Usługobiorca wysyłając formularz rejestracyjny oświadcza, że:
  1. podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
  2. jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  3. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
  4. zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać,
  5. przyjmuje do wiadomości, iż dane jego będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu wykonania usługi oraz w celach statystycznych.
 5. Administratorem danych osobowych jest Prezes Urzędu Zamówień Publicznych z siedzibą w Warszawie (02-676) przy ul. Postępu 17A. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: uzp@uzp.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 6. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - p. Katarzynę Białobrzeską, adres e-mail IOD.UZP@uzp.gov.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 7. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zawarcie umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest jej zawarcie.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  2. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  3. przenoszenia danych,
  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 9. Dane osobowe Usługobiorców dokonujących rejestracji przetwarzane są przez cały czas utrzymywania konta na Platformie Licytacji Elektronicznych.
 10. W celu dostosowania treści do potrzeb Usługobiorców, Usługodawca używa tzw. plików cookies. Cookies to informacja tekstowa zapisywana przez serwer Usługodawcy na komputerze Usługobiorcy, którą serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Informacje z plików cookies służą Usługodawcy do monitorowania ruchu Usługobiorców na witrynie i korzystania przez nich z poszczególnych stron Platformy. Usługobiorca może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcje przyjmowania plików Cookies, nie spowoduje to utrudnień w korzystaniu z usługi.

IV. Wymagania techniczne i organizacyjne

 1. Połączenie z siecią Internet.
 2. Usługodawca zastrzega, iż platforma została przetestowana w zakresie współpracy z przeglądarkami Mozilla Firefox 2.0 i 3.0 oraz Internet Explorer w wersji 6.0 oraz 7.0; w związku z czym zaleca się korzystanie z ww. przeglądarek internetowych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z korzystania przez Usługobiorców z oprogramowania innego niż zalecane.

V. Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z korzystania przez Usługobiorców z oprogramowania innego niż zalecane.
 2. Usługobiorca korzysta z Platformy pod warunkiem nienaruszania jakichkolwiek praw wynikających z przepisów prawa, w szczególności praw autorskich lub praw ochronnych na znaki towarowe.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Usługobiorcę z Platformy w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody, wynikające z nieprawidłowości w działaniu systemu, z wyjątkiem nieprawidłowości wynikających z winy umyślnej Usługodawcy lub jego pracowników. Odpowiedzialność Usługodawcy ograniczona jest do rzeczywiście poniesionej straty. Wyłącza się odpowiedzialność Usługodawcy za utracone korzyści.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść informacji zamieszczonych na Platformie przez Usługobiorców, w szczególności w zakresie aktualności, dokładności, zupełności, szczegółowości oraz przydatności informacji dla określonych Usługobiorców systemu.
 6. Usługobiorca zastrzega, iż wszelkie próby uzyskania dostępu do informacji zapisanych w systemie, przełamania lub ominięcia zabezpieczeń elektronicznych lub informatycznych, zniszczenia, uszkodzenia, usunięcia lub zmiany danych zapisanych w systemie oraz zakłócenia pracy Platformy, podejmowane przez osobę nieuprawnioną, będą ścigane na mocy prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności na mocy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.
 7. Do praw i obowiązków w zakresie odpowiedzialności Usługodawcy i Usługobiorcy mają zastosowanie przepisy rozdziału drugiego i trzeciego ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Urząd Zamówień Publicznych zastrzega sobie prawo do modyfikacji usługi w każdym czasie.
 2. Wszelkie prawa do usługi, do wszelkich elementów graficznych oraz układu jej stron oraz innych jej elementów są zastrzeżone. Platforma oraz wszelkie jej elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych.
 3. Urząd Zamówień Publicznych zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego regulaminu. Korzystanie przez Usługobiorcę z platformy po wprowadzeniu tych zmian będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na ww. zmiany i modyfikacje.

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła